Vragen -en antwoorden- over de procedure om afvalcontainers te weigeren

Bron foto: Twitter @AlbertvanWinden

Hieronder de integrale brief van wethouder Schaap met daarin zijn beantwoording op de vragen die op 10 augustus jl. door EVB zijn gesteld. 

Aan de fractie van de EVB,
t.a.v. mevrouw M. Mes

Barendrecht, 21 augustus 2019

Onderwerp: schriftelijke vragen inzake verstrekking afvalcontainers

Geachte mevrouw Mes,

Op 10 augustus jl. heeft u enkele schriftelijke vragen gesteld over de verstrekking van afvalcontainers in Barendrecht die binnenkort zal plaatsvinden. Ter beantwoording van uw vragen hecht ik eraan eerst de volgende algemene opmerkingen te maken.

Als het gaat om afvalscheiding staat Barendrecht in de top 5 van de slechtst presterende gemeenten van Nederland. Wij móeten ons afval beter gaan scheiden. Dat kan niet zonder verandering en dat vraagt inspanning van ons allemaal. Om het afval scheiden voor inwoners zo makkelijk mogelijk te maken, biedt de gemeente daarom minicontainers aan voor GFT en papier/karton. Deze grondstoffen, die anders in het restafval zouden verdwijnen en verbrand zouden worden, voorkomen een hogere verbrandingsbelasting en zijn herbruikbaar voor nieuwe toepassingen. Hierdoor wordt voorkomen dat de afvalstoffenheffing voor onze inwoners explosief stijgt. Het PMD plus restafval mag naar de ondergrondse containers worden gebracht.

De minicontainers die inwoners krijgen worden vervolgens door NV BAR Afvalbeheer aan huis opgehaald. Kortom: als inwoners hun gescheiden afval aan huis willen laten ophalen, moet dat met deze minicontainers. Dat kan niet meer in zakken of dozen. De distributie van de containers is in handen van de NV BAR Afvalbeheer. Zij hebben mij als volgt bericht:

De containers voor GFT en papier/karton worden vanaf 9 oktober a.s. geleverd bij de inwoners met een laagbouwwoning. Na 6 maanden volgt een evaluatie. Inwoners die dan een andere manier hebben om hun  GFT en/of papier/karton te scheiden en dus geen gebruik maken van de minicontainers, mogen hun container teruggeven aan de NV BAR Afvalbeheer. Aan hen zal dan wel worden gevraagd om op een andere manier hun GFT en papier/karton gescheiden gaan aanleveren. GFT en papier/karton mogen tenslotte niet meer bij het restafval. Gaat men dat toch doen, dan heeft men meer restafval en zal men vanaf 2021 meer afvalstoffenheffing gaan betalen. Immers, dan start het inzamelsysteem met het variabele tarief voor restafval.

De NV BAR Afvalbeheer heeft overigens een analyse gemaakt of alle laagbouwwoningen in Barendrecht de gelegenheid hebben om die minicontainers een plek te geven. Daar waar dat echt niet kan of onmogelijk is, worden geen minicontainers uitgereikt. Voor deze situaties wordt een passende collectieve inzamelvoorziening geplaatst voor GFT en papier/karton. Huishoudens die dat betreffen worden met een brief daarvan op de hoogte gesteld.

Er is niet gekozen om vooraf per huishouden te inventariseren of een minicontainer wel of niet gewenst is. Dit is een grote administratieve en logistieke belasting, waarbij in de uitrol (te) veel fout kan gaan. Overigens is de voorgestelde procedure niet uniek. Die is in nagenoeg elke gemeente van Nederland probleemloos toegepast.

Om de situatie die u schetst – dat een container bij het uitreiken direct wordt geweigerd – het hoofd te bieden, wordt de volgende procedure gevolgd. Wordt een container direct bij het uitreiken geweigerd, dan maken wij hiervan aantekening. In de brief die elk huishouden in een laagbouwwoning ontvangt, staat een datum van aflevering van de containers. Als de bewoner op die dag niet thuis is en geen container(s) wil accepteren, is een kaart als bijlage aan deze brief toegevoegd. Op deze kaart staat dat de bewoners geen container voor GFT en/of papier wenst te accepteren. De kaart moet dan wel zichtbaar vanaf de straatkant opgehangen worden, zodat de medewerkers die de containers uitreiken, deze kaart kunnen zien. Bijvoorbeeld aan of naast de voordeur. Mocht een inwoner container(s) op voorhand weigeren, maar achteraf alsnog willen hebben, kan dat altijd, echter dan worden daar door de NV BAR Afvalbeheer kosten voor in rekening gebracht (kostendekkend).

Hieronder treft u de beantwoording van uw vragen.
1. Hoe kunnen bewoners aangeven dat zij de containers niet wensen? Graag een gedetailleerd antwoord bestaande uit: telefoonnummer, e-mailadres, postadres en contactpersoon.
ANTWOORD:
Dat kan door op de dag van uitreiking van de container voor GFT en/of papier/karton een kaart zichtbaar vanaf de straatkant (op of naast de voordeur) op te hangen of dit persoonlijk mede te delen aan de medewerkers die de containers uitreiken. De container wordt dan niet afgegeven. Er wordt wel een handtekening gevraagd voor de weigering. Waarbij ook verklaard wordt dat het GFT en/of papier/karton op een andere wijze wordt aangeboden en niet in het restafval verdwijnt.

2. Voor welke datum moeten zij dit uiterlijk doorgeven?
ANTWOORD:
Dit mag op de dag van uitreiking plaatsvinden. Die datum wordt via een brief (minimaal een week van te voren) aan alle huishoudens gestuurd.

3. Hoe gaat u de procedure omtrent het weigeren van containers naar onze bewoners communiceren zodat zo veel mogelijk bewoners hier weet van krijgen? Bijvoorbeeld via de Blik op Barendrecht of via de website van de gemeente onder het kopje, veel gestelde vragen over het afvalbeleid?
ANTWOORD:
Inwoners worden per brief geïnformeerd over de nieuwe vorm van afvalscheiding in Barendrecht. We zullen hierover ook berichten in onze eigen (sociale) media en op de website plaatsen (www.bar-afvalbeheer.nl). Daarnaast ontwikkelen we speciaal informatiemateriaal en zullen op diverse plekken in Barendrecht informatieavonden worden georganiseerd.

4. Wordt de procedure omtrent het weigeren van containers ook beschreven in het door u aangekondigde “uitgebreide informatiebulletin”? En tijdens de aangekondigde informatie avonden?
ANTWOORD:
Ja.

5. Wat gebeurt er wanneer een bewoner de containers bij uitlevering weigert?
ANTWOORD:
Als men bereid is om GFT en papier/karton op een andere manier gescheiden aan te bieden dan op de aangeboden manier, kan men de container(s) weigeren. Wil men achteraf alsnog een container ontvangen, dan zijn daar kosten aan verbonden. Als de container voor GFT en papier/karton bij het uitreiken direct geweigerd wordt, dan zullen wij hiervan aantekening maken.

6. Wat gebeurt er wanneer bewoners de containers weigeren in hun tuin te zetten en deze containers ongebruikt op de stoepen blijven staan?
ANTWOORD:
Inwoners die geen gebruik willen maken van de container(s), kunnen dat aangeven zoals hiervoor is beschreven. Wij gaan er vanuit dat als zij niets aangegeven hebben, de vooronderstelde situatie niet plaatsvindt. Er zal binnen een week van uitreiking een controleronde worden gehouden, waarbij containers die alsnog langs de weg staan, wederom worden aangeboden aan de inwoners. Mochten de bewoners deze dan alsnog weigeren, wordt de beschreven procedure gevolgd.

7. Wat wordt de procedure wanneer bij afwezigheid van een bewoner containers voor de deur worden gezet, maar deze bewoners de containers niet wil. Waar kan deze bewoner dit dan melden? En worden ze dan weer opgehaald?
ANTWOORD:
Voor de situatie dat een bewoner op die dag niet thuis is en geen container(s) wil accepteren, is een kaart als bijlage aan een informatiebrief toegevoegd. Op deze kaart staat dat de bewoners geen container voor GFT en/of papier wenst te accepteren. De kaart moet dan wel zichtbaar vanaf de straatkant opgehangen worden, zodat de medewerkers die de containers uitreiken, deze kaart kunnen zien. Bijvoorbeeld aan of naast de voordeur.

In de verwachting uw vragen hierbij voldoende te hebben beantwoord.
Hoogachtend,

Mr. Dr. C.D. Schaap

Barendrecht, 10 augustus 2019

Vragen over de procedure om afvalcontainers te weigeren

Geacht college,

Tijdens het interpellatiedebat van 7 mei j.l. heeft wethouder Schaap aangegeven dat de afname van de afvalcontainers door inwoners van Barendrecht niet verplicht is. In de antwoordbrief van wethouder Schaap van 24 april op onze gestelde vragen van 10 april staat, dat inwoners niet in de gelegenheid worden gesteld om van te voren aan te geven of zij de containers willen of niet. Op 26 juli ontvingen de bewoners van barendrecht een brief met als onderwerp ”De nieuwe afvalinzameling”. En inderdaad wordt nergens in deze brief aangegeven hoe bewoners de containers kunnen weigeren.

Echt voor Barendrecht vindt dit een vreemde gang van zaken. De afname is immers niet verplicht en zoals u weet zijn heel veel bewoners tegen de uitlevering van deze containers. Zij scheiden hun afval op een andere wijze waardoor zij de containers niet nodig hebben. Bovendien vinden zij de containers een verrommeling van hun buurt en kunnen sommige bewoners deze containers niet in hun tuin bergen. Een petitie hierover heeft u mogen ontvangen. Een veel gestelde vraag aan onze partij is dan ook: waar kunnen wij aangeven dat wij de containers weigeren?

Naar onze mening is het essentieel om bewoners die de containers niet willen, in de gelegenheid te stellen dit van te voren aan te geven. Zij willen dat direct kunnen aangeven en niet eerst maanden met  deze containers opgescheept zitten.  Het ongewenst op hun tuinpad neerzetten zal, naar onze inschatting, tot veel onrust leiden en een harmonieuze uitlevering niet ten goede komen. Bovendien is het niet duurzaam containers uit te leveren en deze later ongebruikt weer terug te moeten nemen.

Daarom heeft de fractie van Echt voor Barendrecht de navolgende vragen.

  1. Hoe kunnen bewoners aangeven dat zij de containers niet wensen? Graag een gedetailleerd antwoord bestaande uit: telefoonnummer, e-mailadres, postadres en contactpersoon.
  2. Voor welke datum moeten zij dit uiterlijk doorgeven?
  3. Hoe gaat u de procedure omtrent het weigeren van containers naar onze bewoners communiceren zodat zo veel mogelijk bewoners hier weet van krijgen? Bijvoorbeeld via de Blik op Barendrecht of via de website van de gemeente onder het kopje, veel gestelde vragen over het afvalbeleid?
  4. Wordt de procedure omtrent het weigeren van containers ook beschreven in het door u aangekondigde “uitgebreide informatiebulletin”? En tijdens de aangekondigde informatie avonden?
  5. Wat gebeurt er wanneer een bewoner de containers bij uitlevering weigert?
  6. Wat gebeurt er wanneer bewoners de containers weigeren in hun tuin te zetten en deze containers ongebruikt op de stoepen blijven staan?
  7. Wat wordt de procedure wanneer bij afwezigheid van een bewoner containers voor de deur worden gezet, maar deze bewoners de containers niet wil. Waar kan deze bewoner dit dan melden? En worden ze dan weer opgehaald?

We zien uw schriftelijke beantwoording met veel belangstelling tegemoet.

Namens de fractie van Echt voor Barendrecht,

Met vriendelijke groet,

Miranda Mes – le Feber


Klik hier voor de beantwoording vanuit het college

Share this: