Vragen over buitenruimte Smitshoek

Barendrecht, 11 juni 2019

Betreft:Β Vragen over buitenruimte Smitshoek

Geacht college,

Na een rondgang door Smitshoek, de straten Lamoen, Wagenmakerij, Bakkersdijk, Rongen, hebben wij geconstateerd dat er zeer veel achterstallig onderhoud is met betrekking tot onkruidbestrijding en onderhoud van de plantsoenen (zie foto’s in bijlage). Veel onkruid in de stoepranden, tussen de tegels van voetpaden en door onkruid overwoekerde plantsoenen. Ook zijn er veel tuinen van huurders van Partimonium die slecht bijgehouden zijn. Alles bij elkaar maakt, dat deze wijk een erg rommelige indruk geeft, tot groot verdriet van de bewoners die hier vaak al vele tientallen jaren wonen.

Hierover heeft de fractie van Echt voor Barendrecht de volgende vragen.

 1. Is het college bekend met de staat van onderhoud in deze wijk?
 2. Is het college het met ons eens dat plantsoenen vol met distels en ander onkruid niet voldoen aan de kwaliteitseisen die wij stellen aan de buitenruimte in Barendrecht?
 3. Met welke frequentie wordt deze wijk geschouwd en wordt het onderhoud aan het openbare groen verricht?
 4. Kunt u aangeven welke structurele maatregelen u gaat treffen om de onkruidbestrijding en het onderhoud aan de plantsoenen in Smitshoek te verbeteren?
 5. Is het college bereid contact met Patrimonium op te nemen en hen te vragen toe te zien op een goed tuinonderhoud van hun huurders? Zo ja, op welke termijn, zo nee, waarom niet?
 6. Is het college bereid om samen met Patrimonium na te denken over oplossingen om de verrommeling van de wijk tegen te gaan en hiermee het aanzien en leefbaarheid van de wijk te verbeteren? Zo ja, op welke termijn, zo nee, waarom niet?
 7. De verzamelplek voor tuinafval aan de Rongen (zie laatste foto) ligt bijna altijd vol met afval. Niet alleen tuinafval maar ook grof huisvuil wordt veelvuldig buiten de ophaaldagen gedumpt. Is het college bereid het toezicht en handhaving hierop te intensiveren?
  Wanneer we verder kijken in Smitshoek, het deel dat enkele jaren geleden is aangelegd, dan zien we mooi ingerichte plantsoenen en goed gevulde plantenbakken. Aan het oude deel van de straat, Smederij, is de plantenbak ook vol, maar dan met distels (zie foto 4).
 8. Kan het college uitleggen waarom de plantsoenen in het nieuwe deel van Smitshoek wel mooi onderhouden zijn en in het oude deel niet?
 9. Kan het college aangeven wat zij bereid is aan deze ongelijkheid te doen?

We zien uw schriftelijke beantwoording met veel belangstelling tegemoet.

Namens de fractie van Echt voor Barendrecht,

Met vriendelijke groet,

Miranda Mes – le Feber


Klik hier voor de beantwoording vanuit het college

Share this: