Vragen n.a.v. inspraak bouwvergunning

Barendrecht, 16 juli 2019

 Betreft: Vragen n.a.v. inspraak commissie Ruimte 25 juni 2019

Geacht college,

Op 25 juni is ingesproken in de vergadering van de commissie Ruimte. Het betrof een kwestie naar aanleiding van de aanvraag omgevingsvergunning B180307822/35465 betreffende de bouw van een nieuw bedrijfsgebouw passend in bestemmingsplan Zuidrand. De inspreker gaf aan dat er discussie is ontstaan over de grens van het bouwvlak. Tijdens de behandeling van het bestemmingsplan in 2013 zijn afspraken gemaakt om een grens van 10 m aan te houden. Bij de vergunningsaanvraag blijkt nu een grens van 8 m aangehouden te worden.

Tijdens de vergadering op 25 juni jl. heeft Wethouder Luijendijk toegezegd om een afspraak met de inspreker te maken om een en ander nader door te spreken. In de Schakel lazen wij onlangs dat de bouw van het betreffende bedrijfsgebouw na de zomer start.

Naar aanleiding hiervan heeft de fractie van Echt voor Barendrecht de navolgende vragen.

  1. Heeft dit gesprek met de inspreker inmiddels plaatsgevonden?
  2. Zo ja, kan de wethouder ook de gemeenteraad op de hoogte stellen van de uitkomsten van dit gesprek? Specifiek ontvangen we graag toelichting op en inzicht in hetgeen hierboven is genoemd t.a.v. de grens van 10 meter versus de 8 meter in de vergunningsaanvraag. We willen graag weten hoe dit nu zit.
  3. Heeft de uitkomst van het gesprek tussen wethouder Luijendijk en de inspreker nog geleid tot aanpassingen, heroverwegingen of anderzijds invloed op de start van de bouw van dit bedrijfsgebouw?

We zien uw schriftelijke beantwoording met veel belangstelling tegemoet.

Namens de fractie van Echt voor Barendrecht,

Met vriendelijke groet,

Miranda Mes


Klik hier voor de beantwoording vanuit het college

Share this: