Vragen met betrekking tot de stand van zaken Pilot klimaatinstallaties

www.detechniekachternederland.nl

Barendrecht, 11 december 2019

Betreft: Vragen met betrekking tot de stand van zaken Pilot klimaatinstallaties

Geacht college,
Op 5 maart 2019 heeft de wethouder in het vragenkwartier bevestigd dat de pilot voor de klimaatinstallaties voor zowel OBS De Driehoek als bij CBS De Vrijenburg van start zou gaan en dat de installaties eind april opgeleverd zouden worden.

In uw brief van 23 mei 2019 schrijft u aan de raad dat de klimaatinstallatie bij OBS De Driehoek is geïnstalleerd en dat hier nog wat restpunten worden afgerond. Ook geeft u in deze brief aan dat op initiatief van het schoolbestuur van CBS De Vrijenburg en in samenspraak met de gemeente het schoolbestuur de levering en plaatsing van de klimaatinstallatie heeft overgenomen. Vanwege het plaatsen van zonnepanelen en meer bouwkundige werkzaamheden omtrent het plaatsen van deze klimaatinstallatie was het niet haalbaar deze te plaatsen in de meivakantie of gedurende de lessen. Deze installatie zou in de zomer 2019 gereed zijn. Inmiddels zijn wij een half jaar verder na de laatste update en zeer benieuwd naar de verdere ontwikkelingen.

Naar aanleiding van bovenstaande heeft Echt voor Barendrecht dan ook nog enkele vragen:
1) Zijn de “restpunten” bij OBS De Driehoek afgerond en draait de klimaatinstallatie nu naar tevredenheid?
2) Is de klimaatinstallatie inmiddels geïnstalleerd op CBS De Vrijenburg?
Zo nee, wat is de reden hiervan?
Zo ja, draait deze naar tevredenheid?

Meerdere scholen in Barendrecht hebben een slecht binnenklimaat. De pilot zou worden afgesloten met een evaluatie. Op basis daarvan zou een plan van aanpak voor de overige scholen met een raming van de investeringskosten, mogelijk tijdpad van uitvoering en bijdrage van de gebruikers worden opgesteld.

3) Heeft deze evaluatie al plaatsgevonden?
Zo ja , kunt u de conclusies hiervan met ons delen en wat wordt nu het plan van aanpak betreffende de andere scholen?
Zo nee, is deze evaluatie al van start en wanneer denkt u dat deze evaluatie zal worden afgerond?
Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke groet,

Nicoline Blankenstein- van Heugten
Namens de fractie van Echt voor Barendrecht


Klik hier voor de beantwoording vanuit het college

Share this: