Vragen mbt 5G en 5G-zendmasten Jaagpad

Barendrecht, 07-10-2019
Betreft: 5G en 5G-zendmasten Jaagpad

Geacht college,

Sinds enkele maanden zijn er vele brieven van burgers en organisaties ingezonden over 5G waarin zorgen werden geuit over de uitrol van deze nieuwe technologie. Het is een nieuwe technologie waarover onder deskundigen, de bevolking en belangenorganisaties veel discussie bestaat.

Namens mijn fractie stel ik de volgende vragen:
1. Heeft het college kennis genomen van de vele brieven van bezorgde deskundigen, burgers en organisaties m.b.t. 5G? Waarom roept 5G volgens u zoveel reacties op?

2. Wat is de overweging geweest om ingezonden brief nummer 249, gedateerd 16-09-2019 ter afdoening in handen te stellen van het college, terwijl andere brieven over 5G voor kennisgeving worden aangenomen? Op welke wijze wordt of is de afdoening van brief nummer 249 vormgegeven?

3. Heeft het college kennis genomen van het gegeven dat meerdere gemeenten openlijke twijfels hebben geuit over de uitrol van 5G? Heeft het college kennis genomen van de zienswijze die door het Maastrichtse college van B&W is verstuurd naar het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat? Overweegt u als college om namens gemeente Barendrecht enige vorm van documentatie (notitie, zienswijze of bezwaarschrift) op te stellen en te verzenden naar een hoger overheidsniveau?

4. Gelet op het Wetsvoorstel Implementatie Telecomcode, is Barendrecht gereed voor uitrol van 5G? Kunt u als college anders een tijdpad aangeven? Is er tussen gemeente en telecombedrijven contact (geweest)?

5. Hoe wil het college inzake 5G voldoen aan het voorzorgsprincipe?

6. Is het college ermee bekend dat er op een wooncomplex aan het Jaagpad twee vergunningsvrije 5G-zendmasten zijn geïnstalleerd? In hoeverre is het college betrokken geweest bij, ofwel geïnformeerd over deze installatie? Zijn er meer 5G-zendmasten in Barendrechts geïnstalleerd of gepland? Zo ja, waar?

7. Omwonenden van het Jaagpad geven aan niet geïnformeerd te zijn over plaatsing van de 5G-zendmasten, waarom is dit niet gebeurd? Hoe ziet het college de rol van de gemeente bij de communicatie over 5G en installatie van 5G-zendmasten?

8. Wat is uw reactie op de schuldeis welke de Nationale Bond tegen Overheidszaken voorbereidt tegen telecombedrijven en politici wanneer zij doorgaan met het voornemen om 5G uit te rollen?

9. In hoeverre kan het college inzichtelijk maken wat de stralingsdichtheid van Barendrecht is en welke normen hanteert het college bij mogelijke implementatie van het 5G-netwerk?

10. Kunnen Barendrechters een bezwaarprocedure starten tegen 5G? Op welke grond(en) zou dit kunnen?

We zien uw schriftelijke beantwoording met interesse tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Richard Carlebur

Namens de fractie van Echt voor Barendrecht


Klik hier voor de beantwoording vanuit het college

Share this: