Vragen m.b.t. weigering subsidieaanvraag 2020 Barendrechtse Uitdaging

Barendrecht, 2 december 2019

Betreft: Weigering subsidieaanvraag 2020 Barendrechtse Uitdaging

Geacht college,

Eerder dit jaar heeft Echt voor Barendrecht al vragen gesteld over het beëindigen van de subsidie aan de Barendrechtse Uitdaging (BU) na 3 succesvolle jaren. Het werk wat de BU verricht is van grote meerwaarde gebleken door de vele matches die zij tot nu toe al hebben gemaakt in ons dorp. Daarnaast hebben zij dit jaar de prestatieafspraken ruimschoots behaald en in de 3 jaar dat zij nu als maatschappelijke organisatie bestaan hebben zij al 435 matches gemaakt met een maatschappelijk waarde van 2 ton. De BU heeft in de Commissie Samenleving van 15 oktober jl. een prachtige presentatie gehouden over het werk wat zij verrichten. Deze werd door de aanwezige commissieleden zeer positief ontvangen.
Echter, afgelopen weekend is Echt voor Barendrecht de weigeringsbrief van de recente subsidieaanvraag voor 2020 van de BU onder ogen gekomen. In deze brief wordt als reden voor het niet toekennen van de subsidie het bereikte (deel)subsidieplafond van het werkveld Maatschappelijk werk aangegeven.

Echt voor Barendrecht heeft hieromtrent enkele vragen:

1. Hoe hoog is het (deel)subsidieplafond van het werkveld Maatschappelijk werk?

2. Over welke partijen in het werkveld Maatschappelijk werk is dit budget verdeeld?

3. Nu dit plafond bereikt is, is er buiten de rechtspersonen waarmee de gemeente een langdurige subsidierelatie heeft voor 2020 geen ruimte meer voor andere waardevolle initiatieven uit bovengenoemd werkveld?

Welzijnskader. Paragraaf 1.1 De uitvoering van het welzijnswerk.
In Barendrecht spelen vele partijen een actieve rol binnen het welzijnsveld. Van bewonersgroepen en sportverenigingen tot professionele partners zoals zorginstellingen (als bijlage is een overzicht van organisaties opgenomen). Stichting Present, Velerlei, Kleurrijk, de Unie van Vrijwilligers en de Barendrechts Uitdaging zijn voorbeelden van partners die in het oog springen, omdat zij met veel vrijwillige inzet de kwetsbaren in onze samenleving weten te bereiken en te helpen c.q. andere organisaties weten te versterken.

4. Hierboven ziet u een tekst uit het Welzijnskader 2019. Hoe valt het te rijmen dat een “in het oog springende” organisatie zoals de BU niet net als de andere bovengenoemde organisaties wordt gesteund met een subsidie?

5. In hoeverre wordt aan de andere partijen die in het Welzijnskader worden genoemd, namelijk Stichting Present, Velerlei, Kleurrijk en de Unie van Vrijwilligers wel subsidie toegekend? En hoe weegt het college de maatschappelijke waarde van deze diverse vergelijkbare initiatieven onderling in het kader van subsidieverstrekking?

6. Heeft de verantwoordelijk wethouder persoonlijk contact gehad met de organisatie in het kader van de afwijzing van de subsidieaanvraag voor 2020, of is dit ambtelijk afgedaan?
Zo ja, waarom?

7. Echt voor Barendrecht heeft begrepen dat er tijdens een overleg met de BU en de wethouder afgesproken is de BU toch een “eenmalige” subsidie te verstrekken van €10.000 voor 2020 en dit te financieren uit het budget “Meedoen”. Kunt u dit bevestigen?
Zo ja, wat is de reden dat hier vooralsnog niets over gecommuniceerd is richting de BU? En wat is de reden dat deze subsidie eenmalig verstrekt wordt en niet structureel zoals de subsidie van bijvoorbeeld Stichting Present?

We zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Nicoline Blankenstein- van Heugten
Namens de fractie van Echt voor Barendrecht


Klik hier voor de beantwoording vanuit het college

Share this: