Vragen m.b.t. tussentijdse evaluatie collegeprogramma 2018-2022


25 juni 2020

Betreft: Tussentijdse evaluatie collegeprogramma 2018-2022

Geacht college,

De fractie van Echt voor Barendrecht heeft onder andere uit uw B&W notulen kunnen opmaken dat het college voornemens was om een tussentijdse evaluatie van het collegeprogramma uit te voeren. Dat zou ook logisch zijn, halverwege de termijn van de gemeenteraad. We hebben echter niets hierover gezien. Dus onze concrete vraag is:

Bent u voornemens een tussentijdse evaluatie van het collegeprogramma via de agendacommissie te agenderen? Zo ja, waarom duurt dat zo lang en komt het nog voor de raadsvergadering in juli? Zo nee, waarom niet?

Wij zien uw beantwoording met interesse tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van Echt voor Barendrecht,

Lennart van der Linden


Share this: