Vragen m.b.t. scenario’s en gevolgen decentralisatie Rijksvaccinatieprogramma

Barendrecht, 06-05-2019

Betreft: scenario’s en gevolgen decentralisatie van het Rijksvaccinatieprogramma

Geacht college,

Zoals u weet is het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) vanaf 1 januari 2019 gedecentraliseerd. In uw brief van 15 januari 2019 maakt u terecht duidelijk dat er gezien de Wet Publieke Gezondheid, de Algemene Maatregel van Bestuur en de Professionele Richtlijn RVP weinig beleidsvrijheid is aangaande het RVP. Onderstaande vragen stuur ik u mede n.a.v. het volgende nieuwsbericht: https://www.nu.nl/gezondheid/5817066/nederland-verzekerd-van-vaccin-bij-mondiale-griepuitbraak.html. Als fractie hebben we even gewacht met het stellen van vragen om na een klein half jaar sinds de decentralisatie ten uitvoer is gebracht een eerste duiding te kunnen verkrijgen.

Namens de fractie van EVB wil ik de volgende vragen stellen:

  1. Als het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) verantwoordelijk blijft voor de inhoud, regie, coördinatie en landelijke registratie in het RVP, wat is dan de meerwaarde (geweest) van het decentraliseren van het RVP?
  2. Kunt u het draaiboek beschrijven van het vaccinatietraject voor Barendrecht voor 3 scenario’s: een griepepidemie, een uitbraak van een zogeheten ‘superbacterie’ en een biologische terreuraanval?
  3. Hoe beoordeelt u de samenwerking met partners als Stichting CJG Rijnmond, het RIVM en GGD Rotterdam-Rijnmond m.b.t. dit onderwerp?
  4. De decentralisatie van het sociaal domein heeft tot op heden al veel geld gekost. Wat zijn tot op heden de gemaakte kosten en wat zijn uw verwachtingen in financieel opzicht m.b.t. decentralisatie van het RVP?
  5. Wat voor afspraken zijn er met Stichting CJG Rijnmond gemaakt over bekostiging en uitvoering van het RVP? Hoe hoog is de uitkering die gemeente Barendrecht ontvangt in het gemeentefonds?
  6. Wat zijn tot op heden de positieve en negatieve resultaten t.g.v. de decentralisatie van het RVP? Bijvoorbeeld ten aanzien van de vaccinatiegraad?

We zien uw schriftelijke beantwoording met interesse tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van Echt voor Barendrecht,

Richard Carlebur


Klik hier voor de beantwoording vanuit het college

Share this: