Vragen inzake onveilige situaties Centrum-Oost

Barendrecht, 18 december 2019

Betreft: Vragen inzake onveilige situaties Centrum-Oost en communicatie door de gemeente

Geacht college,

Sinds 13 november van dit jaar hebben diverse bewoners van de wijk Centrum-Oost meldingen gemaakt van straatverlichting die buiten werking is.

Helaas hebben wij moeten constateren dat, ondanks minimaal 9 meldingen vanaf 5 verschillende adressen, er momenteel nog steeds 9 (!) lantarenpalen in de wijk buiten werking zijn. Een aantal daarvan staan op rij, waardoor er een zeer donkere steeg in de wijk is ontstaan, de direct omwonenden voelen zich hier enorm ongemakkelijk en soms zelfs onveilig door.

De omwonenden voelen zich niet serieus genomen door de gemeente. Want, ondanks zo veel meldingen via de app en telefonisch, is de reactie van de gemeente onder de maat. Zowel kwantitatief, kwalitatief, als in de opvolging/communicatie vanuit de gemeente Barendrecht.

Inmiddels zijn we 5 weken verder na de eerste melding. De bewoners weten niets, behalve dat er een kabel vervangen moet worden. Over welke lantarenpalen dit gaat, ze staan immers verspreid door de wijk, en over wanneer dat gaat gebeuren zijn de bewoners in het ongewis. Op de laatste 2 meldingen is zelfs helemaal geen bericht van de gemeente ontvangen door de bewoners.

Omdat er momenteel tevens door de hele wijk werkzaamheden aan de gasleiding gaande zijn, is goede verlichting, om te voorkomen dat men in een flink gat stapt, geen overbodige luxe.

Wij hebben daarom de volgende vragen aan het college:
1.) Is het college bekend met het niet functioneren van 9 lantarenpalen in Centrum-Oost?
2.) Hoe komt het dat de reactie vanuit de gemeente zodanig summier is dat het gevoel bij de betreffende bewoners is ontstaan dat zij zich niet serieus genomen voelen door de gemeente?
o Wat vindt u hiervan?
o Daaropvolgend: ervanuit gaande dat u deze gang van zaken op z’n minst onwenselijk, zo niet volstrekt onacceptabel vindt: Wat gaat u eraan doen om dit in de toekomst ter voorkomen?
3.) Welke acties gaat u ondernemen om:
o De genoemde straatverlichting in Centrum-Oost spoedig mogelijk te herstellen?
• Wanneer kunnen de bewoners resultaat verwachten in vorm van goed werkende straatverlichting?
o Het gevoel van verwaarlozing en niet serieus genomen te worden door de gemeente bij deze bewoners te herstellen?

Vanwege de eerdergenoemde werkzaamheden aan de gasleiding is het natuurlijk nodig om flinke gaten en geulen te graven. Helaas hebben meerdere bewoners geconstateerd dat deze niet altijd gedicht worden als er geen werkzaamheden gepleegd worden, bijvoorbeeld ’s avonds en in het weekend. De gasleidingen liggen dan open en bloot op 1,5 meter diepte te zien.

De inwoners van de wijk en Echt voor Barendrecht zien hierin een zeer onveilige situatie, gasleidingen horen niet open en bloot te liggen zonder toezicht. Maar helemaal in deze tijd van het afsteken van vuurwerk is het risico op een verkeerde vonk of erger nog, moedwillige sabotage of vandalisme, veel te groot wat Echt voor Barendrecht betreft.

4.) Onderschrijft het college onze constatering dat dit een zeer onwenselijke en potentieel onveilige situatie is?
o Zo ja, welke acties gaat u ondernemen om te garanderen dat dit niet meer voorkomt? Zowel bij de huidige werkzaamheden in Centrum-Oost als in toekomstige werkzaamheden aan de gasleidingen? Wanneer gaat u dit doen?
o Zo nee, waarom niet? Wat is dan uw visie op een dergelijke situatie?
Wij verzoeken u met klem om deze brief, maar vooral de onveilige situaties/het onveiligheidsgevoel i.v.m. het ontbreken deugdelijke straatverlichting zo spoedig mogelijk, nog voor het kerstreces, in behandeling te nemen.

De gegevens van de genoemde bewoners zijn bij ons bekend en op verzoek kunnen wij deze met u delen.

Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van Echt voor Barendrecht

Ruben van der Leer en Kevin van Bommel


Klik hier voor de beantwoording vanuit het college

Share this: