Vragen inzake het nieuwe afvalbeleidsplan

Barendrecht 10 april 2019

Betreft: Vragen inzake het nieuwe afvalbeleidsplan

Geacht college,

In de raadsvergadering van 2 april jl. merkte wethouder Mr. Dr. C.D. Schaap naar aanleiding van mijn vraag of hij nog eens wilde nagaan of de afname van de afvalcontainers verplicht was, op:

Dat heb ik gedaan en heb er zelfs uitspraken over gevonden.”

  1. Kunt u deze uitspraken, waaruit blijkt dat bewoners gedwongen kunnen worden tot afname van de door de gemeente verstrekte afvalcontainers, noemen?

Uit de reacties van bewoners is duidelijk, dat veel bewoners niet van plan zijn de afvalcontainers in bruikleen aan te nemen. Bij voorbeeld omdat men zich op een andere (legale) wijze van papier en/of gft wil ontdoen.

  1. Bent u, voordat u de containers aan de woningen aan gaat bieden, bereid de bewoners in de gelegenheid te stellen  aan te geven of zij de containers wel willen?
  2. Kan de wethouder een inschatting geven van het percentage weigeraars?
  3. Zijn de afvalcontainers al besteld? Zo ja, is daarbij met de hoeveelheid rekening gehouden met het feit dat inwoners deze containers kunnen weigeren? Zo nee, zou het dan niet verstandig zijn eerst te gaan bestellen nadat geïnventariseerd is hoeveel containers er nodig zijn?
  4. Op de website van de gemeente staat onder het kopje “veel gestelde vragen afvalbeleid Barendrecht” niet de belangrijke vraag: ”Ben ik verplicht de containers aan te nemen en een bruikleenovereenkomst aan te gaan voor deze containers of niet?” Wilt u deze vraag met het juridisch correcte antwoord aan deze rubriek toevoegen?
  5. Wordt aan de inwoners een schriftelijke bruikleenovereenkomst voor de afvalcontainers aangeboden, zo ja hoe gaat die overeenkomst luiden, zo nee vindt u dat uit het oogpunt van correcte dienstverlening niet vreemd?

Wij zien uw schriftelijke beantwoording met interesse tegemoet.

Namens de fractie van Echt voor Barendrecht,

Dirk Vermaat


Klik hier voor de beantwoording vanuit het college