Vragen EVB inzake collegeprogramma 2018 – 2022

Barendrecht, 28 december 2018

Onderwerp: Collegeprogramma 2018 – 2022

Geacht college,

Op 29 november 2018 heeft u per brief het collegeprogramma 2018 – 2022 aan de gemeenteraad aangeboden. U stelt voor dit collegeprogramma begin 2019 in een raadscommissie en de gemeenteraad te bespreken. Ter voorbereiding op deze bespreking heeft de fractie van Echt voor Barendrecht over dit collegeprogramma een aantal schriftelijke vragen.

Nr. Bladzijde / onderwerp Vraag
1 Pagina 2 –  Inleiding

Het college geeft aan dat er met ‘’veel mensen’’ gesproken is. Daarover de volgende vragen:

1.      Kan er een uitsplitsing gegeven worden van de hoeveelheid inwoners die per bijeenkomst aanwezig waren, ambtelijke ondersteuning en raadsleden uitgesloten?

2.      Met welke maatschappelijke partners er is gesproken om tot dit collegeprogramma te komen?

3.      Kunnen wij een overzicht krijgen van het aantal aanwezige bezoekers per themasessie voor het collegeprogramma tenminste de volgende classificaties:
– Leden college
– Leden van de gemeenteraad en/of buitengewoon commissieleden
– Ambtenaren
– Aanwezigen namens maatschappelijk partners (bedrijfsleven, onderwijs, zorg en welzijn, etc.)
– Aanwezige individuele burgers
– Totaal aanwezigen

4.      Kan verder aangegeven worden hoe de ‘woordenwolk’ die ‘een greep uit de onderwerpen’ weergeeft op pagina 7 tot stand is gekomen?

5.      Is dit een verzameling van de meest genoemde onderwerpen? Of een bewuste selectie om aan te sluiten op de inhoud van het collegeprogramma?

De laatste deelsessie was met de gemeenteraad. De EVB-fractie heeft haar verkiezingsprogramma ingeleverd als input.

6.      Kan gemotiveerd aangegeven worden, waarom het collegeprogramma amper concrete punten daaruit bevat?

2 Pagina 5 – Bestuursstijl

Het college schrijft dat de complexe vraagstukken in de samenleving niet op de oude manier opgelost kunnen worden.

1.      Kan toelichting gegeven worden wat concreet wordt bedoeld met de ‘op oude manier’?

3 Pagina 6 – Duurzaamheid-Ongelijkheid- Armoede-Honger

Het collegeprogramma vermeldt dat duurzaamheid ook gaat over het terugdringen van ongelijkheid, van armoede en van honger.

1.      Bedoelt het college hiermee, dat het de ambitie heeft om ongelijkheid in Barendrecht te verminderen?

2.      Kan concreet aangegeven worden welke vormen van ongelijkheid hiermee worden bedoeld, en wat de wijze is waarop het college van plan is om deze ongelijkheid terug te dringen?

Het collegeprogramma is, zo geeft het college aan, geschreven op basis van een nadrukkelijke dialoog met de samenleving.

3.      Was het gaan toepassen van ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties in Barendrecht ook input vanuit inwoners?

4

 

Pagina 6 – Akkoorden

1.      Is het college bekend met de volgende column van Martin Sommer in de Volkskrant?:
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/dit-is-het-kabinet-van-de-akkoordenziekte-en-het-bijzondere-is-dat-ze-er-nog-trots-op-zijn-ook~b29737a7/

Het besturen via ‘akkoorden’ heeft het risico in zich, dat er alleen draagvlak ontstaat vanuit ‘de georganiseerde samenleving’. Dat is iets anders dan brede steun van de samenleving.2.      Hoe kijkt het college aan tegen de stelling dat wanneer je politiek draagvlak uitbesteedt aan ‘de georganiseerde samenleving’, je vooral de ‘ijzeren ring van instituties’ dient?

5 Pagina 12 – Wonen

Het college geeft aan dat er wordt ingezet op 750 nieuwe woningen en te onderzoek om de sociale woningvoorraad te vergroten.

1.      Wordt er ook gezocht naar creatieve oplossingen / woonvormen voor jongeren de zogenaamde starters?

2.      Zo ja, aan wat voor soort oplossingen wordt gedacht in welke gebieden?

3.      Kan het college aangeven waar men de minimaal 750 nieuwe woningen denkt te kunnen realiseren de komende periode?

6 Pagina 12 – Betere OV-verbinding oost-west Barendrecht

Het college geeft aan in te zetten op een betere ov-verbinding tussen oost en west Barendrecht. De financiële gevolgen hiervan omvatten €125.000,- per jaar vanaf 2020. De MRDH regelt het openbaar vervoer in Barendrecht en de RET voert de dienstregeling op dit moment uit in Barendrecht.

1.      Op welke manier denkt het college in de komende periode wél de MRDH en RET te overtuigen van een goede oost-west verbinding en waarom kost dit de gemeente Barendrecht €125.000 per jaar vanaf 2020?

7 Pagina 13 – Oude dorpskern

Het college gaat een toekomstvisie Oude Dorpskern op stellen samen met alle betrokkenen en de uitwerking wordt deze periode afgerond. Er ligt al een visiedocument voor het Doormanplein, vastgesteld door vrijwel de gehele gemeenteraad, in samenwerking met betrokkenen.

1.      Hoe verhoudt zich de toekomstvisie die het college voor ogen heeft tot de bestaande en vastgestelde visie?

2.      Wat bedoelt het college met ‘uitwerking’? Is dat ‘uitvoering’ of ‘uitwerking op papier’?

8 Pagina 13- Levendig centrum

In het centrum wil het college ruimte bieden aan maatschappelijke organisaties en daarom samen met partners, in 2021 een nieuw Trefpunt realiseren. Er is volgens EVB door de gemeenteraad nog geen definitieve keuze gemaakt tussen de optie renovatie bestaand gebouw met gedeeltelijke nieuwbouw en de optie sloop oud gebouw en nieuw gebouw op de huidige locatie.

1.      Kan het college de zinsnede “Nieuw Trefpunt’ toelichten?

9 Pagina 14 / 11 Veilig

Er wordt extra budget ingeruimd voor een extra FTE Boa, terwijl de gemeenteraad een motie heeft aangenomen, waarin verzocht wordt om allereerst eens te kijken naar de kwaliteit van de afdeling Toezicht & Handhaving. De uitkomsten daarvan zijn gepland voor begin 2019. Mogelijk met financiële consequenties. Een van de zaken waarover de discussie ging, was de inzet gedurende dagdelen. Die richt zich momenteel grotendeels op kantoortijden, terwijl overlast vooral in de avonden en weekenden wordt ervaren.

1.      Waarom zet het college in op een kwantitatieve uitbreiding, voordat het kwalitatieve verbeterplan gereed is?

In het collegeprogramma staat dat het aantal fietsendiefstallen met 10% moet zijn teruggebracht in 2022. Dit is de enige meetbare doelstelling in het collegeprogramma als het gaat om veiligheid.

2.      Waarom zijn er niet meer doelstellingen op dit gebied gekwantificeerd? Kunt u dit voor bijvoorbeeld woninginbraken ook doen?

Er wordt per jaar 10.000 euro geraamd voor ‘ondersteuning buurtpreventie’.

3.      Waaraan wordt dit geld precies uitgegeven en op welke wijze wordt buurtpreventie hiermee gestimuleerd?

Voor maatregelen tegen fietsdiefstal, woninginbraken en auto-inbraken is jaarlijks slechts 15.000 euro geraamd.

4.      Is dit bedrag volgens het college niet te laag voor een adequate terugdringing van de criminaliteit?

5.      Wat zijn de kosten voor de in het collegeprogramma, maar niet in het daarbij horende financiële kader expliciet benoemde aanpak van cybercrime?

6.      Waarom krijgen high impact crimes geen speciale aandacht in het collegeprogramma?

Het college wil meer cameratoezicht als preventieve maatregel tegen fietsendiefstallen. Bij bijvoorbeeld station Barendrecht hangen camera’s, maar toch worden aspirant-beveiligers ingezet en betaald om toe te zien op fietsendiefstallen.

7.      Is het plaatsen van alleen camera’s op hotspots wel afdoende om fietsendiefstal te bestrijden?

10 Pagina 14 – Stationsomgeving

1. Kan het college een integraal overzicht geven van budgetten die de afgelopen twee jaar zijn aangevraagd, wat daarvan is gehonoreerd, wat is gerealiseerd en hoe zich dat verhoudt tot de nieuwe aanvragen voor de stationsomgeving in het collegeprogramma?

11 Pagina 17/18 – Zorgen voor elkaar

Het college gaat inzetten op innovatie en preventie in de zorg.

1.      In hoeverre is dit nieuw en hoe gaat zich dat vertalen naar de Barendrechtse context?

2.      Op welk zorgniveau gaat Borgstede zich richten? Eerste-, tweede- en/of derdelijnszorg?

3.      Wat zal de inhoud zijn van het akkoord tegen eenzaamheid?

Het college gaat ‘preventief eenzaamheid bestrijden’.

4.      Kan dit worden uitgelegd?

5.      Hoe kunnen we de resultaten van deze aanpak meten?

Het college gaat wachtlijsten in de jeugdzorg terugdringen.

6.      Kan aangegeven wat de huidige situatie is qua wachtlijsten en wat de doelstelling is qua terugdringen?

De Klijnsma gelden worden in 2019 gesepareerd van het minimabeleid. Maar in de financiële tabel staat ‘p.m.’ en er is geen financiële vertaling van deze maatregel opgenomen in het programma, terwijl het hier € 144.000 per jaar betreft.

7.      Hoe zit dit nu precies in elkaar?

8.      Gaat het college nu meer geld aan minimabeleid en Klijnsma gelden uitgeven, of is dit separeren mogelijk binnen bestaande budgetten?

In hoofdstuk 2 zou je ook een stukje over gehandicapten verwacht, maar niets is minder waar.

9.      Hoe staat het met het implementeren van het verdrag van de VN inzake de rechten van de mens met een handicap uit 2016?

De stappen die de overheid zet gaan te langzaam. In Barendrecht is geen platform gehandicapten meer. Dat zou volgens dit verdrag wel moeten. Kijk op Welzijn staat positief tegenover een onderzoek en denkt na of dit in de organisatie past. Uit andere gemeentes blijkt dat een dergelijk platform nodig is bij onder andere de bouw van openbare gebouwen o.a. om te onderzoeken of het toegankelijk is voor mindervaliden. Bij blok 0180 is dit niet gebeurd met als gevolg dat invaliden er niet naar het toilet kunnen omdat het invalidentoilet verkeerd geconstrueerd is bijvoorbeeld. In Barendrecht zijn in het verleden de Fokus woningen gerealiseerd samen met het toenmalige platform.

10.   Is het college voornemens op basis van deze informatie advies in te winnen bij bijvoorbeeld de platforms in het Westland en ’s Hertogenbosch?

12

 

Pagina 21 – Duurzaamheid

In het collegeprogramma wordt qua doelstellingen aansluiting gezocht bij de landelijke datum van 2050. Huidig beleid is dat Barendrecht in 2030 CO2 neutraal wil zijn. Daar lezen we in het collegeprogramma niets meer over.

1.      Hoe verhoudt dit zich dit tot elkaar?

2.      Hoe ziet u voor zich dat u de duurzaamheidsdoelen in 2050 bereikt heeft? Is het niet zo dat er in iets meer dan 30 jaar tijd veel kan gebeuren?

3.      Wat zal het gemiddelde, de mediaan en de modus zijn van de duurzaamheidslening in Barendrecht?

4.      Kan het college de verwachte financiële consequenties van de duurzaamheidslening herinvoeren aangeven? Wat betekent dit voor de financiële positie van de gemeente Barendrecht?

5.      Binnen welke termijn denkt het college alle gemeentelijke voertuigen te hebben verduurzaamd?

6.      Komt de herinvoering die het college voorstelt in een separaat raadsvoorstel naar de gemeenteraad?

13 Pagina 25 – Verduurzaming eigen vastgoed

1.      Waarom is er 140.000 euro nodig voor een plan van aanpak voor het verduurzamen van het eigen vastgoed?

2.      Heeft de BAR-organisatie de kennis en kunde niet in huis om dit (in gezamenlijkheid voor de gemeentes) in een plan van aanpak op te nemen?

14 Pagina 26 – Armoede

1.      Kunt u een definitie geven van (extreme) armoede in de context van Barendrecht?

2.      Welke nieuwe methoden gaat het college ontwikkelen om armoede vroegtijdig te signaleren?

15 Pagina 26 – Onderwijs 1.      Wat is er op dit moment niet inclusief, gelijkwaardig en kwalitatief aan het onderwijs in Barendrecht?
16 Pagina 26 Economische groei

1.      Kunt u een definitie geven van inclusieve economische groei?

2.      Wat wil het college doen om de Barendrechtse economie meer divers te maken en hoe kunnen we het resultaat van die inspanningen straks meten?

17 Pagina 26 Werk/ Arbeidsmarkt

1.      Kunt u een definitie geven van fatsoenlijk werk?

2.      Zijn er volgens het college op dit moment signalen van niet fatsoenlijk werk in Barendrecht?

18 Pagina 27 – Innovatie en startups

Het college gaat ruimte geven aan innovatie en startups.

1.      Kan het college specificeren welke beperkingen er dan momenteel zijn, die innovatie en startups in Barendrecht beklemmen?

19 Pagina 27 – Leerplicht

Het college benoemt terecht thuis zittende leerlingen die naar school moeten en willen als een probleem.

1.      Om wat voor aantallen gaat het?

2.      Waarom wordt de omvang van dit probleem, de aanpak en de oplossing hiervan niet concreet gemaakt met doelstellingen in cijfers, zodat daar effectief op kan worden gestuurd en gemonitord?

20 Pagina 27 – Ondersteuning ondernemers

Het college is voornemens samen met ondernemers een innovatiecentrum op te richten.

1.      Kunt u aangeven wat  uw rol daarin is?

2.      Welke acties heeft het college daarbij voor ogen?

3.      Wat denkt het college deze doelgroep te kunnen bieden?

4.      Hoe wil het college 30% lokale inkoop realiseren in 2022?

21 Pagina 28 – Vluchtelingen

Het college wil het aantal bijstandsgerechtigden verlagen met 10%.

1.      Op welke wijze wil het college bijvoorbeeld statushouders aan een baan helpen?

2.      Is hiervoor een plan van aanpak?

De regie voor de inburgering van vluchtelingen komt vanaf 2020 naar de gemeenten.

3.      Waarom staat hierover niets beschreven in het collegeprogramma?

22 Pagina 31 – Zwemwater(kwaliteit) en sport

Het college geeft aan de mogelijkheden te onderzoeken voor het verbeteren van de zwemwaterkwaliteit van de Gaatkensplas, goed dat dit is overgenomen vanuit het verkiezingsprogramma van EVB.

1.      Wordt tevens onderzocht hoe het Inge de Bruijn Zwembad kan bijdragen aan de zwemwatercapaciteit door een buitenzwembad (met overkapping) wat tevens bijdraagt aan meer gelegenheid tot sporten?

2.      En kan specifiek aangegeven worden, waarom geen gebaar is gemaakt, door een vrij specifiek en eenvoudig punt, zijnde realisatie van een buitenzwembad op te nemen?

Het college wil trapveldjes van kunstgras realiseren.

3.      Heeft het college een idee waar deze veldjes ingepast in de omgeving kunnen worden?

4.      Binnen welk tijdspad denkt het college dit te realiseren?

5.      Kan het college een inschatting van de kosten geven die hiermee zijn gemoeid?

23 Pagina 32 – Bibliotheek 1.      Waarom is er een PM post opgenomen voor de bibliotheek?

2.      Wat zijn de plannen nu en waarom kan dit niet in een bedrag worden uitgedrukt?

24 Pagina 32 – Cultuur

In het collegeprogramma ontbreekt een passage over het Masterplan de Baerne.

1.      Kunt u motiveren waarom het Masterplan de Baerne op geen enkele wijze voorkomt in het collegeprogramma?

25 Pagina 35 – Verkoop aandelen ENECO

In uw collegeprogramma staat als tekst:  “Voor de aandelen Eneco handhaven we het besluit tot verkoop”. Hiermee zou de indruk kunnen worden gewekt dat het definitieve besluit tot verkoop van het Barendrechts aandelenpakket reeds is genomen, terwijl de gemeenteraad op 31-10-2017 slechts een principebesluit ter voorbereiding tot afbouwen van de aandelen heeft genomen. Het definitieve besluit kan ons inziens pas worden genomen wanneer het eindbod op de aandelen bekend is, akkoord is bevonden door de gemeenteraad en de opbrengst definitief is vastgesteld.

1.      Op grond van welk raadsbesluit meent u dat er al sprake is van ‘ handhaving van het besluit tot verkoop’?

2.      Op welke termijn denkt u eventueel opbrengsten van de aandelen in uw begroting/turap te kunnen opnemen?

3.      Hoe denkt u de structurele derving van de dividenduitkering te kunnen compenseren, mocht de verkoop doorgaan?

26 Pagina 35 – Financiën

Er is geen doelstelling opgenomen over schulden, terwijl de wethouder financiën daar wel op hintte in een commissievergadering. Waarom is hiervan afgezien?

1.      Wat is de impact van dit collegeprogramma op de financiële positie / financiering, zoals vastgesteld in de laatste begroting?

Als de financiële ruimte beperkt is worden volgens het collegeprogramma nieuwe wensen zoveel mogelijk gedekt door o.a. het schrappen van oud beleid.

2.      Kunt u een inschatting geven welk oud beleid het college in dat geval voor ogen heeft?

27 Pagina 36 – Kosten

Het kost 25.000 euro om ‘de communicatiekanalen op de Barendrechtse samenleving af te stemmen’.

1.      Wat is dit eigenlijk? Waarom kan dat niet gewoon vanuit de bedrijfsvoering worden betaald? Er wordt nota bene flink teruggeschroefd in openingstijden van de balie, dat bespaart geld.

28 Pagina 36 – Wijkwethouders

Het college geeft aan een visie te ontwikkelen voor wijkwethouderschap. Feit is dat er nu al wijkwethouders zijn.

1.      Functioneren de wijkwethouders dan momenteel zonder visie?

29 38 – Reserve rondje

Het college neemt enerzijds op dat de minimum doelstelling qua weerstandsvermogen 1,4 is, daar zit de gemeente nog lang niet aan. Vervolgens onttrekt men het gros aan nieuwe plannen vanuit de reserves en stelt het college voor om dat in drie jaar daarna weer terug naar die reserve te laten vloeien.

1.      In het kader van ‘werken vanuit de bedoeling’, kan het college aangeven wat het nut is van deze reken exercitie?

30 Algemeen – Financiën – Schulden

Er is geen investeringsoverzicht bijgevoegd.

1.      Betekent dit dat het college vanuit dit programma geen wijzigingen in de vastgestelde investeringsbegroting voorstelt?

31 Algemeen – Koerswijzigingen

Het college programma bevat veel zaken die al bestaand beleid zijn, waarmee de indruk wordt gewekt dat dit nieuwe punten zijn (bijvoorbeeld het verwelkomen van nieuwe inwoners).

1.      Kan het college een overzicht verstrekken van enkel de koerswijzigingen die worden voorgesteld t.o.v. de afgelopen jaren?

Wij zien uw beantwoording, zo mogelijk voor 10 januari 2019, met veel belangstelling tegemoet.

Namens de fractie van Echt voor Barendrecht,

Lennart van der Linden, fractievoorzitter


Klik hier voor de beantwoording vanuit het college