Vragen aan het college over sluiting afval aanbied station


Barendrecht, 22 maart 2020

Vragen aan het college over sluiting afval aanbied station per 23 maart 2020

Geacht college,
Vrijdagavond ontvingen wij via social media het bericht dat het Afval Aanbiedstation per 23 maart tijdelijk wordt gesloten. De reden hiervoor is dat het te druk zou zijn waardoor de toestroom niet meer goed en veilig gestroomlijnd kan worden.

Hierover heeft de fractie van Echt voor Barendrecht de volgende schriftelijke vragen.
1. Is het college van B&W het met EVB eens dat de inzameling van afval een verplichting is van de gemeente Barendrecht, voortvloeiend uit de Wet Milieubeheer?
2. Is deze tijdelijke sluiting wettelijk gezien wel toegestaan?
3. Volgens het bericht heeft de NV BAR-Afvalbeheer het besluit tot sluiting genomen. Gezien het feit dat afvalverzameling een verplichting is voor de gemeente, wie is dan wettelijk gezien bevoegd om zo’n besluit te nemen?
4. Afvalverwerking is in het kader van volksgezondheid van vitaal belang. Daarom is dit in het verleden ook geworden tot een verplichte taak van de gemeente. Waarom is er voor gekozen om het Afval Aanbiedstation tijdelijk te sluiten ondanks de consequenties die dit heeft voor de volksgezondheid?

Naar de mening van EVB is de aanvoer van afval op het Afval Aanbiedstation tamelijk eenvoudig te doseren. Er is een slagboom, een medewerker die deze op afstand kan bedienen en de bezoekers zitten in hun auto te wachten tot zij toegelaten worden. Op de toegangsweg naar het AAS zou een bord kunnen staan waarop staat hoe lang de wachttijd is.

5. Waarom wordt er voor de rigoureuze maatregel van sluiting gekozen ipv bezoekers gedoseerd toe te laten zoals hierboven geschetst?
6. Hoe lang verwacht u dat de sluiting gaat duren?
7. Hoe gaat u de bewoners van Barendrecht tijdens deze sluiting bedienen bij het innemen van grof huishoudelijk afval?
8. Hoe gaat u de ongetwijfeld toenemende hoeveelheid grof huishoudelijk dat bijgeplaatst gaat worden bij de ondergrondse containers in de hand houden?

We zien uw schriftelijke beantwoording met veel belangstelling tegemoet.
Namens de fractie van Echt voor Barendrecht,
Met vriendelijke groet,
Miranda Mes – le Feber
Dirk Vermaat


Coronacrisis: Afvalaanbiedstation Barendrecht dicht?


Bijlage Wet Milieubeheer artikel 10.22

Artikel 10.22 wet milieu-beheer
Elke gemeente draagt er zorg voor:
1a. dat grove huishoudelijke afvalstoffen worden ingezameld bij elk binnen haar grondgebied gelegen perceel waar zodanige afvalstoffen ontstaan, en
b. dat er op ten minste één daartoe ter beschikking gestelde plaats binnen de gemeente of binnen de gemeenten waarmee wordt samengewerkt, in voldoende mate gelegenheid wordt geboden om grove huishoudelijke afvalstoffen achter te laten.
2. In het belang van een doelmatig beheer van grove huishoudelijke afvalstoffen kan bij algemene maatregel van bestuur worden bepaald dat het eerste lid geheel of gedeeltelijk buiten toepassing blijft met betrekking tot bij de maatregel aangewezen categorieën van grove huishoudelijke afvalstoffen, al dan niet voor zover deze vrijkomen in een hoeveelheid of een omvang die, of een gewicht dat groter is dan bij de maatregel is aangegeven.

Share this: