Vragen aan college van B&W m.b.t perspublicatie Algemeen Dagblad


Barendrecht 20 juli 2020

Betreft: Vragen aan het college van B&W inzake perspublicatie Algemeen Dagblad d.d. 17 juli 2020 onder de kop: “Overtrad de wethouder coronaregels nou wel of niet?”

Geacht college,

In verband met een perspublicatie in het Algemeen Dagblad d.d. 17 juli onder de kop: “Overtrad de wethouder coronaregels nou wel of niet” heeft mijn fractie de volgende vragen:

1. Is het college van B&W op de hoogte van voornoemde perspublicatie?

2. Uit het persbericht blijkt, dat het AD door een advocaat per brief is gesommeerd om een krantenartikel in het AD naar aanleiding van door de fractie van EVB gestelde vragen te rectificeren bij gebreke waarvan wethouder Roopram een kort geding zou aanspannen tegen het AD en de betreffende journalist. Is dit juist?

3. Is het juist, dat het inschakelen van een advocaat teneinde een rectificatie af te dwingen een besluit is van het voltallige college van B&W minus de burgemeester? Wat was de reden daartoe? Wat was de reden van de burgemeester om niet in te stemmen met dit besluit?

4. Nadat het AD per omgaand had geweigerd te rectificeren, omdat het meende correct verslag te hebben gedaan, heeft het AD niets meer vernomen. Wat is de stand van zaken? Wordt er een bodemprocedure gestart of een klacht ingediend bij de Raad voor de Journalistiek of anderszins actie, al dan niet juridisch, jegens het AD en/of de betreffende journalist ondernomen?

5. Waarom staat er in de notulen van de desbetreffende vergadering van het college van B&W niets vermeld over dit besluit?

Toelichting: Wij hebben als raad inzicht in de openbare en besloten notulen. Van deze kwestie kunnen wij echter niets terugvinden in beide. Waarom niet?

6. Zijn er van deze kwestie en de overwegingen daaromtrent geheime (zogenaamde C-notulen) gemaakt? Zo ja, in hoeverre kunt u die alsnog verstrekken/openbaren? En als dat niet kan, hoe kan de gemeenteraad haar controlerende taak op dit punt dan naar behoren uitvoeren?

7. Door wie worden de kosten van de advocaat in deze kwestie betaald? Wethouder Roopram of de gemeente Barendrecht?

8. Indien deze kosten door de gemeente Barendrecht worden betaald, wat is de reden daartoe en wat bedragen deze kosten?

Wij zien uw schriftelijke beantwoording met interesse tegemoet.
De fractie van EVB in de gemeenteraad van Barendrecht,

Namens deze,

Dirk Vermaat


Share this: