Vragen aan college: Openbaarmaking nevenfuncties en neveninkomsten

Barendrecht 1 oktober 2019.

Geacht college,

Betreft: Openbaarmaking nevenfuncties en neveninkomsten

De fractie van Echt Voor Barendrecht reageert via deze tekst op de op 25 september 2019 aan de gemeenteraad gezonden brief nummer 273 door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mevrouw Ollongren.

Namens mijn fractie stel ik de volgende vragen:
1. Hebben leden van het college naar uw inzicht regels omtrent neveninkomsten en nevenfuncties overtreden, of hebben zij deze informatie wel verstrekt en zijn deze ten onrechte niet verwerkt?
2. Kunt u als college verklaren op welke wijze uw informatievoorziening in dezen bijdraagt aan de transparantie en integriteit van het Barendrechtse openbare bestuur?
3. Wat is uw kijk op het advies van de minister om, ik citeer “een regelmatige, bijvoorbeeld jaarlijkse, bespreking in de raad van de nevenfuncties van het college in relatie tot diens taakvervulling” te houden?
4. Wat zijn de vervolgstappen van het college n.a.v. de brief van de minister?

We zien uw beantwoording met veel belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Richard Carlebur
Namens de fractie van Echt Voor Barendrecht


Klik hier voor de beantwoording vanuit het college

Share this: