Vragen aan college betreffende WMO algemene schoonmaakvoorziening

Barendrecht, 2 september 2019

Geacht college,

De kosten voor de WMO stijgen in rap tempo.
In een brief1 van wethouder Roopram aan de raad staat dat de mutaties voor de WMO in het eerste kwartaal met 43% zijn gestegen t.o.v. het zelfde kwartaal 2018. Deze stijging is deels te verklaren door verlaging van het abonnementsarief naar 17,50 per 4 weken. Dit tarief is niet inkomensafhankelijk.

Bij Echt voor Barendrecht komen berichten binnen dat de algemene voorziening huishoudelijke hulp wel erg makkelijk verstrekt wordt en zodoende de gemeente steeds meer geld kost. De kans bestaat dat mensen die werkelijk afhankelijk zijn van deze hulp achter het net vissen door bijvoorbeeld personele problemen.

Echt voor Barendrecht heeft de volgende vragen:

  1. Wanneer komt een inwoner van Barendrecht in aanmerking voor de algemene schoonmaak voorziening WMO?
  2. Op welke manier wordt vastgesteld dat iemand in aanmerking komt voor de algemene schoonmaakvoorziening WMO
  3. Volgens onze informatie is het heel eenvoudig om gebruik te kunnen maken van deze regeling. De uitvoerende instantie stelt enkele vragen via de telefoon en aan de hand daarvan wordt bepaald of de client in aanmerking komt. Herkent het college deze manier van onderzoeken?
  4. Indien dit niet zo is, verzoekt Echt voor Barendrecht het college te onderzoeken of de aanvragen werkelijk op deze manier beoordeeld worden en in het geval dat het college deze werkwijze wel herkent, vragen wij ons af of dat niet beter en/of kritischer kan.
  5. Echt voor Barendrecht is van mening dat als de werkwijze is zoals hierboven geschetst, de zorgaanbieder feitelijk fungeert als een schoonmaakbedrijf.
    Is het college het eens met deze constatering? Zo niet, waarom niet?
  6. Echt voor Barendrecht is van mening dat er een gedegen onderzoek dient plaats te vinden om te zien of een aanvrager in aanmerking komt voor de algemene voorziening huishoudelijke hulp, dus werkelijk hulpbehoevend is. Kan het college zich vinden in dit standpunt? Zo ja, wilt u met de zorgaanbieder een zorgvuldigere procedure vaststellen?
    Zo niet, waarom niet?

De fractie van Echt voor Barendrecht wacht uw antwoorden met belangstelling af.

Namens de fractie van Echt voor Barendrecht

Els Schaap-Holsheimer

1) https://barendrecht.raadsinformatie.nl/document/7796989/1/Brief%20wethouder%20Roopram%20inzake%20toelichting%20structureel%20benodigd%20budget%20Sociaal%20Domein

Share this: