Voorbeeld zienswijze plannen windpark Oude Maas, indienen vóór 7 augustus 2017

Onderstaand vindt u een voorbeeld dat u kunt gebruiken om uw zienswijze in te dienen tegen de plannen van de gemeente Binnenmaas om een windpark langs de Oude Maas te bouwen.
  • Let op: het voorbeeld moet niet een-op-een gekopieerd worden. Geef op sommige onderdelen er een eigen tintje aan of voeg argumenten toe.
  • EVB zal overigens zelf ook een zienswijze indienen.
  • De tijd dringt. Er resteren nog 14 dagen! En als er uiterlijk 7 augustus geen zienswijze wordt ingediend, kun je later ook geen bezwaar meer maken tegen de uiteindelijke plannen.

Gemeente Binnenmaas
T.a.v. de gemeenteraad
Postbus 5455, 3299 ZH Maasdam
Email:
windpark@binnenmaas.nl

Betreft: Ontwerpbestemmingsplan ‘Windpark Oude Maas’ en bijbehorende omgevingsvergunning.

Geachte gemeenteraad,

U hebt het ontwerpbestemmingsplan ‘Windpark Oude Maas’, de milieueffectrapportage, de ontwerp omgevingsvergunningen voor dit windpark en de zakelijke beschrijving van de exploitatieovereenkomst ter inzage gelegd van 26 juni tot en met 7 augustus 2017.

Bij dezen maak ik gebruik van de mogelijkheid om mijn zienswijze te geven op deze documenten. Ik wil daarbij ingaan op de volgende aspecten:
1 – Het woonklimaat;
2 – Het leefklimaat en het compensatieplan;
3 – De waardedaling van vastgoed;
4 – De milieueffectrapportage;
5 – De financiële haalbaarheid;
6 – Het type turbines.

Het woonklimaat
Ik ben woonachtig in de gemeente Barendrecht, een gemeente die reeds omringd is door overlast gevende en veiligheids- en gezondheidsrisico’s veroorzakende infrastructuur. Drukke en brede snelwegen zoals de A15, A16 en A29 en diverse spoorlijnen zoals de Betuwelijn en de HSL omringen onze gemeente. Vele leidingen en transporten met gevaarlijke stoffen doorkruisen Barendrecht. Verdere toename en/of cumulatie veiligheids- en gezondheidsrisico’s, o.a. door fijnstof, geluidsoverlast, slagschaduw en andere visuele hinder, zijn onacceptabel. Een aanzienlijk aantal woningen en andere objecten staan op geringe afstand van het voorgenomen plaatsingsgebied. Met als gevolg dat een aanzienlijk aantal van de omringende bewoners overlast zal ervaren, die kan resulteren in negatieve gezondheidseffecten zoals stress- en slaapproblemen. Wanneer de plaatsing van 5 windturbines conform uw voorgenomen plannen doorgang vindt, zijn mitigerende maatregelen noodzakelijk.

Ten aanzien van geluidsoverlast wordt slechts zeer summier en voorwaardelijk ingegaan op mitigerende maatregelen. De maatregelen zijn gekoppeld aan het type turbine, dat nog niet bekend is. De voorwaardelijke maatregel is om een aantal uur per etmaal een geluid reducerende modus toe te passen. Hierdoor produceren de windturbines minder energie en geluid. Dit heeft negatieve gevolgen op de financiële haalbaarheid van het plan. Ik concludeer dat in het ontwerp bestemmingsplan de mitigerende maatregelen om geluidsoverlast tegen te gaan onvoldoende zijn uitgewerkt en onderbouwd.

Ten aanzien van slagschaduw heeft u bepaald dat de stilstand voorziening zodanig dient te worden uitgebreid, dat bij woningen binnen een straal van 1,5 km er geen enkele slagschaduw zal voorkomen en dat daarnaast in de gehele woonkern Heinenoord geen slagschaduw zal voorkomen. Een mooi gebaar naar inwoners van Heinenoord. Uit figuur 15 blijkt dat naast Heinenoord, een significant aantal woningen in Barendrecht zich binnen de contouren van 12 keer de rotordiameter bevinden. Aan de uitersten van de contouren neemt het aantal woningen bovendien toe. Ik verzoek u om gelijke behandeling van inwoners van Barendrecht en Heinenoord. Dit doet u door te besluiten om de slagschaduw op de woonkernen Barendrecht-Centrum en Barendrecht-Carnisselande  volledig terug te regelen naar 00:00 uur, net als u eerder al besloten heeft voor de woonkern Heinenoord.

Het leefklimaat en het compensatieplan

Het gebied langs de Oude Maas waar de windturbines nu ingetekend zijn, is uniek. Onder andere door beschermd Natura 2000 gebied en onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur (nu NNN: Nationaal Natuur Netwerk) met een bijzondere flora en fauna. Het laatste stuk zoetwatergetijdenrivier van West-Europa ligt hier. Het plaatsen van 187 meter hoge, bewezen structureel overlast veroorzakende, zware industrie en het aanleggen van daarvoor benodigde infrastructuur, tart de grenzen der logica en redelijkheid. Het heeft met duurzaamheid en goed rentmeesterschap voorts bijzonder weinig te maken.

Dergelijke ingrepen in kwetsbare natuurgebieden zijn gelukkig in Nederland niet zonder meer toegestaan. Het mag slechts wanneer negatieve effecten maximaal worden  beperkt en wanneer resterende schade gecompenseerd wordt. Aan compensatie worden terecht strenge eisen gesteld. In een compensatieplan dient dat te worden uitgewerkt. Naast financiële compensatie, dient te worden bewezen dat geen nettoverlies aan wezenlijke kenmerken en waarden van het betreffende gebied in termen van areaal, kwaliteit en samenhang zal plaatsvinden. In uw ontwerp bestemmingsplan wordt verwezen naar een compensatieplan. U hebt ‘Compensatieplan WP Oude Maas 200620 (2).pdf’ bij de ter inzage gelegde stukken gevoegd. Dit compensatieplan is helaas een zeer procesmatig document. Het bevat mogelijkheden en veel open eindjes. Zo wordt onder andere in dit document vermeld:
1 – “De wijze waarop de realisatie van windenergie in het NNN zal worden gecompenseerd, wordt door de initiatiefnemer vastgelegd in een compensatieplan dat deel uitmaakt van het bestemmingsplan waarin de compensatie planologisch wordt verankerd.”
2 – “Op dit moment nog niet duidelijk is waar de compensatie plaats gaat vinden”.
3 – “De exacte invulling van de compensatie is nog niet bekend”
4
“Wanneer bekend is waar de compensatie plaats gaat vinden, wordt nadere invulling gegeven aan de inrichting en het beheer van het compensatiegebied en de maatregelen die nodig zijn om de natuurtypen uit het NNN terug te laten komen in het compensatiegebied.”

Kortom: een wezenlijk onderdeel van de planvorming is nog niet beschikbaar/openbaar en dus niet te toetsen. Dat is onacceptabel en ik verzoek u om de ruimtelijke procedure te stoppen, zolang er geen sprake is van het volledig uitgewerkte compensatieplan. Het volledig uitgewerkte compensatieplan dient openbaar gemaakt te worden en ter inzage te worden gelegd, als onderdeel van een deugdelijke zienswijze procedure.

Voor inwoners van Barendrecht betekent realisatie van deze plannen verder dat het nu al beperkt beschikbare natuur- en recreatiegebied, blijvend wordt aangetast in belevingswaarde. Een onacceptabele achteruitgang van het leefklimaat. In alle documentatie die ter inzage is gelegd, wordt het Barendrechts perspectief niet of nauwelijks belicht en dat is een omissie.

Voorts wordt in paragraaf 8.1 vermeld dat uit ‘diverse draagvlakonderzoeken blijkt’ dat in Nederland 90% van de bevolking voor windenergie is. Vooral wanneer omwonenden financieel kunnen participeren in een windpark, neemt aldus de samenstellers het lokale draagvlak toe.

Hier signaleer ik een aantal onjuistheden:
1 – Dat 90% van de bevolking voor windenergie is, is een veel te algemene stelling, voor dit specifieke natuur- en recreatiegebied nabij een aantal dichtbevolkte woonkernen.
2 – Er is geen bronvermelding naar de betreffende draagvlakonderzoeken;
3 – Het is voor inwoners van Barendrecht in de voorgelegde plannen op geen enkele manier mogelijk om (financieel) te participeren, terwijl zij wel een significant deel van de negatieve aspecten te verduren krijgen.

Ik concludeer dat geen deugdelijk draagvlak onderzoek heeft plaatsgevonden en dat daarmee de maatschappelijke uitvoerbaarheid onvoldoende wordt aangetoond in de voorliggende documenten. Ik verzoek u het ontwerpbestemmingsplan vanwege dit punt aan te houden, nader draagvlakonderzoek uit te voeren en het ontwerpbestemmingsplan op basis van de uitkomsten daarvan, te actualiseren.

Waardedaling van vastgoed

De combinatie van negatieve effecten op mijn woon- en leefklimaat, zoals geluidsoverlast, slagschaduw, horizonvervuiling, aantasting van ruimtelijke vergezichten en uitzicht en aantasting van natuur- en recreatiewaarde, zal resulteren in significante waardedaling van Barendrechts vastgoed. In de ter inzage gelegde documenten geeft u aan dat de ontwikkelaar een planschadeovereenkomst heeft ondertekend waarmee deze zich verplicht om alle tegemoetkomingen in de schade die voortvloeien uit deze plannen, voor zijn rekening te nemen. Een gedegen, toetsbare, inventarisatie van planschade objecten ontbreekt echter. De huidige zeer algemene en vrijblijvende procesbeschrijving doet naar mijn mening geen recht aan de impact van de plannen. Ik verzoek u om vóór besluitvorming een gedegen en objectieve planschade analyse te (laten) maken. Zodat de impact kan worden meegewogen in de besluitvorming. Voorts merk ik op dat uit de ter inzage gelegde stukken onvoldoende is op te maken, op welke wijze het risico van faillissement van de initiatiefnemer door de Gemeente Binnenmaas wordt ondervangen.
De milieueffectrapportage
De milieueffectrapportage (MER) deugt niet. Deze maakt onder andere gebruik van een aantal niet uitgewerkte aannames en is daarmee op onderdelen oncontroleerbaar. Ook zijn de beoogde mitigerende maatregelen zoals al genoemd bij woon- en leefklimaat, in de MER onvoldoende uitgewerkt en niet controleerbaar.

Ik verzoek u daarom de MER zodanig te herzien, dat aannames uitgewerkt en onderbouwd worden en controleerbaar zijn.

Financiële haalbaarheid
Net als de milieueffectrapportage, deugt de onderbouwing van de financiële haalbaarheid van dit project niet. Ook in deze documentatie ontbreekt onderbouwing van aannames en het geheel is daarmee niet controleerbaar.

Dat is bovendien merkwaardig, omdat blijkt dat de gekozen locatie in een gebied ligt met zeer lage windsnelheden. Ik verwijs naar bijlage 1, de windkaart van Nederland volgens de RVO. Hoe kan het, dat met behulp van grote sommen gemeenschapsgeld windturbines gefaciliteerd worden in omstreden gebieden, waarvan zó duidelijk is dat er onmogelijk een verantwoord rendement gemaakt kan worden? Onduidelijk uit de ter inzage gelegde stukken is mij verder, hoe u op dit punt een degelijke politiek-bestuurlijke afweging gemaakt heeft, beredeneerd vanuit het algemeen belang.
Het type turbine
Zoals al in de paragraaf ‘woonklimaat’ aangegeven, is nog volstrekt onduidelijk wel type windturbine beoogd wordt. Er wordt wederom uitgegaan van aannames en scenario’s, waarvan onderbouwing ontbreekt en dus niet controleerbaar zijn. Het kan niet zo zijn dat zonder gedetailleerde uitwerking van het type turbine, er een omgevingsvergunning kan worden verleend.

Conclusie
Na deze opsomming van bezwaren, kan ik niet anders concluderen dan dat het ter inzage liggende ontwerp bestemmingsplan niet besluitrijp is. Ik reken erop dat uw gemeenteraad in al haar wijsheid zal besluiten om deze stukken, niet besluitrijp te verklaren.
Hoogachtend,

Naam en handtekening:

Adres:

E-mailadres:

Bijlage 1:
Bron: http://www.rvo.nl/sites/default/files/2015/01/Windkaartvan%20Nederland%20%282014%29.pdf

EVB: dé lokale en betrouwbare politieke partij van Barendrecht

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.