Vervolgvragen verkeersonveiligheid in 30 km zones n.a.v. wijkbezoek Paddewei

Barendrecht, 8 maart 2019

Betreft: vervolgvragen verkeersonveiligheid in 30 km zones n.a.v. beantwoording vragen EVB inzake wijkbezoek Paddewei.

Geacht college,

Met interesse heeft de fractie van EVB kennisgenomen van uw antwoordbrief dd. 26 februari 2019 (nr. 51088) inzake namens inwoners gestelde vragen uit de wijk Paddewei.

Uw beantwoording roept bij onze fractie vervolgvragen op inzake een specifiek onderwerp:

Verkeersonveiligheid 30 km zones en uitvoering motie snelheid beperkende maatregelen in 30 km zones (motie 2018-003)

Naar aanleiding van opmerkingen van veel inwoners uit de wijk Paddewei betreffende verkeersonveiligheid in 30 km zones verzocht EVB op 1 februari 2019 schriftelijk het college antwoord te geven op de vraag wat de status en voortgang is in het door het college in november 2018 opgeleverde rapport ‘hoe krijgen we Barendrecht veilig’.

In uw beantwoording stelt u dat er nog geen concrete planning voor herinrichting is van genoemde straten. Er zijn volgens het college nog geen financiële middelen beschikbaar voor de herinrichting van genoemde straten.

Achtergrond, toezeggingen college en budgetrecht:

In de raadsvergadering van 6 maart 2018 is unaniem de motie  ‘Snelheid beperkende verkeersmaatregelen in 30 km zones’ (motie 2018-003) aangenomen. In deze motie verzocht de gemeenteraad het college:

  • De benodigde maatregelen en het benodigde budget voor deze aanpassingen in kaart te brengen;
  • Een plan van aanpak op te stellen voor met name te noemen gebieden die de komende raadsperiode aangepast kunnen worden;
  • De uitkomsten hiervan te betrekken bij de voorjaarsnota 2019 en meerjarenraming 2019-2022, zodat hierover door de nieuwe gemeenteraad besluitvorming kan plaatsvinden.

De motie werd in de betreffende raadsvergadering door het college omarmd, verwoord door portefeuillehouder en wethouder Luijendijk.

De conclusie echter is, dat er behoudens het in kaart brengen van de benodigde maatregelen en financiële doorrekeningen tot op heden geen uitvoering is gegeven aan de toezegging voor juli 2018 een plan van aanpak in een raadsvoorstel aan de raad te presenteren, noch zijn de benodigde investeringen opgenomen in de voorjaarsnota 2019 en meerjarenraming 2019-2022. Ook in de begroting van 2020-2023 komen de benodigde investeringsvoorstellen niet voor.

In vervolg hierop verzocht EVB op 11 september 2018 het college schriftelijk om antwoord op de vraag:

  • Is het college voornemens de voorziene investeringen en financiële consequenties zoals vermeld in uw brief dd. 6 september 2018 in de begroting 2019 en meerjarenraming te verwerken, zodat de gemeenteraad in samenhang een afweging kan maken en hierover bij de behandeling van deze begroting in november 2018 een besluit kan nemen, zoals in de motie is opgenomen?

Bij brief op 20 september 2018 antwoordde hierop wethouder Luijendijk namens het college wederom met de toezegging ‘dat een nader uitgewerkt voorstel met de voorbereidingskosten en de kosten  van de maatregelen volgt in het eerste kwartaal van 2019, zodat de raad hier een weloverwogen besluit over kan nemen, gezien de forse investeringsbedragen die hiermee gepaard gaan.’

In uw beantwoording per brief van 26 februari 2019 op onze vragen over dit onderwerp stelt u echter ‘dat er nog geen concrete planning voor herinrichting is van genoemde straten. Er zijn volgens het college nog geen financiële middelen beschikbaar voor de herinrichting van genoemde straten.’

Vervolgvragen naar aanleiding van deze beantwoording:

  1. Deelt het college de mening van EVB dat conform herhaaldelijk gedane toezeggingen door wethouder Luijendijk en nu de investeringen in kaart zijn gebracht het college in het eerste kwartaal van 2019 een voorstel naar de gemeenteraad zou moeten zenden, zodat de raad weloverwogen en in samenhang een besluit kan nemen?
  2. Wat is de reden waarom de gemeenteraad conform de herhaalde toezeggingen van wethouder Luijendijk het voorstel nog niet heeft gekregen?
  3. Worden de bijbehorende uitgaven die hiervoor geraamd zijn meegenomen in het meerjarenperspectief van het college voor ontwikkelingen, wensen en ambities?
  4. Deelt het college de mening van EVB dat het verstrekken van het budget voor dergelijke investeringen aan de gemeenteraad is en niet zoals het antwoord in uw brief van 26 februari suggereert bij het college?

Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van Echt voor Barendrecht

Dick Heijboer


Klik hier voor de beantwoording vanuit het college

Share this: