Vervolgvragen overlast Yulius

Bronvermelding foto: https://vl-nieuws.nl/

Barendrecht, 27 juni 2019,

Betreft: Vervolgvragen overlast Yulius

Geacht college,

Op 1 februari jl. stelde onze fractie schriftelijke vragen omtrent een zorgelijke situatie aan de Grenenhout / Dennenhout nadat door omwonenden overlast werd gemeld van jongeren en er sprake was van een inbreuk op de privacy. Uit gesprekken met de omwonenden blijkt dat de situatie nog niet is opgelost, onlangs dat er al een lang traject van gesprekken loopt. Tevens zouden de omwonenden meer inzicht krijgen in de procesgang rondom de woningbouw in relatie tot de huisvesting in Yulius. Onze fractie hoopt dat de zorgen van de omwonenden worden weggenomen. EVB heeft omtrent de situatie een aantal vervolgvragen.

Actuele situatie

  1. In de beantwoording van de schriftelijke vragen van 1 februari stelt het college te verwachten dat de overlast ten gevolge van de woonfunctie aan de achterkant van het gebouw binnen een aantal maanden is opgelost. Bijna vijf maanden verder is er nog geen oplossing. Waarom verloopt dit proces zo traag? Op welke termijn is de verwachting dat de problemen zijn opgelost?
  2. Hoe beoordeelt het college het vermogen van Yulius om adequaat op te treden tegen overlast gevende jongeren?

Procesgang huisvesting in Yulius en woningbouw

De omwonenden vragen zich onder meer af of er de juiste vergunning is verleend voor de woonfunctie aan de Dennenhout 1. Tevens is gevraagd om alle stukken rondom het vergunningproces voor de bouw van de nieuwbouwwoningen aan de Grenenhout (aanvraag, beschikking, eventueel ingediende zienswijzen en/of bezwaarschriften). De omwonenden hebben al even geleden om inzage gevraagd, maar dat is tot op heden nog niet gebeurd.

  1. Waarom heeft er nog geen inzagemoment plaatsgevonden voor de omwonenden van Yulius?
  2. Kan het college zorgen dat er op korte termijn, een inzagemoment plaatsvindt voor de omwonenden en dezelfde informatie aan de raad gestuurd wordt? Een termijn van 2 weken lijkt onze fractie redelijk. Zo nee, waarom niet?

Toekomst en oplossingen

Door de zeer korte afstand tussen de woningen en het pand van Yulius is er van beide kanten een zeer gevoelige situatie ontstaan op het gebied van privacy.

Een acceptabele oplossing die door de omwonenden wordt voorgesteld is het maken van een fysieke afscheiding middels een hek. Tevens ondervindt de buurt veel last van hangjongeren voor het pand van Yulius.

Zo wordt er regelmatig drugs gedeald op het parkeerterrein voor Yulius en zorgt dat voor een onveilig gevoel. Ook wordt hier veel rommel achtergelaten. Omwonenden stellen voor om een slagboom te laten plaatsen, zodat de parkeerplaats niet bereikbaar is voor onbevoegden.

  1. In welke mate ziet het college een oplossing op het privacyprobleem door het plaatsen van een hek tussen de woningen aan de Grenenhout en de woningen in het pand van Yulius? Wat zijn de voor- en nadelen en welke afweging maakt het college? Welke redelijke alternatieve zijn er?
  2. Is het mogelijk om een slagboom te plaatsen? Zo nee, waarom niet? Welke redelijke alternatieven zijn er?
  3. Is het college bereid een convenant te sluiten waarin duidelijke afspraken worden gemaakt over de leefbaarheid in de buurt? Zo nee, waarom niet?

We zien uw schriftelijke beantwoording met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van Echt voor Barendrecht

Jonathan Vrijman


Klik hier voor de beantwoording vanuit het college

Share this: