Vervolgvragen kostenstijging binnen de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR)

Bronvermelding foto: https://vl-nieuws.nl/

Barendrecht, 30 juli 20129

Vervolgvragen kostenstijging binnen de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR)

Geacht college,

Op 26 juli jl. heeft u de fractie van EVB een antwoordbrief gezonden waarin u aangeeft dat ik in de vergadering van P&C op 25 juni namens mijn fractie

“Naar aanleiding van berichtgeving in de media de vraag hebt gesteld of zorgaanbieders reclame op scholen mogen maken”.

Deze vraag is niet gesteld. De vraag concreet was :

“Heeft de wethouder inzicht of reclamepraktijken van zorgaanbieders op scholen binnen de 15 gemeentes van de Gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp Rijnmond plaats vinden? En waar baseert zij deze bevinding op?”

De vraag werd gesteld naar aanleiding van het tekort in 2018 van ruim 19 miljoen euro binnen de gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR), waarin voor dat jaar een extra bijdrage van ruim 600 duizend euro van de deelnemende gemeente Barendrecht wordt gevraagd.

Ik stelde daarbij dat uit een analyse van de kostenstijging van de jeugdzorg is gebleken dat de enorme kostenstijging binnen de jeugdhulp voornamelijk samenhangt met gemeentelijke verschillen in beleid en uitvoering. Daarbij haalde ik ter illustratie een voorbeeld aan van berichtgevingen op de media van Binnenlands Bestuur inzake kosten opvoerende praktijken van zorgaanbieders op scholen in de gemeente Pijnacker.

Tot slot gaf ik aan dat uit niets uit de jaarrekening 2018 van de GR jeugdhulp  Rijnmond blijkt dat het beleid en uitvoering, zoals de BAR- organisatie beoogt, door alle deelnemers binnen de GR jeugdhulp Rijnmond wordt gehanteerd. Uit de onderzoeken die begin 2019 naar het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (WVS) zijn gezonden blijkt in elk geval dat dit niet zo is.

Gelezen hebbend uw brief van 26 juli jl. nogmaals de vraag aan de wethouder om antwoord te geven op de eerder aangehaalde vraag. Met als aanvullende vraag:

Wilt u binnen de GR Jeugdhulp Rijnmond dit thema tijdens de voorziene evaluatie naar de werking binnen deze GR aan de orde stellen en de raad over de uitkomsten van deze evaluatie informeren?

In afwachting van uw schriftelijke beantwoording ,

Namen de fractie van Echt voor Barendrecht,

Dick Heijboer


Klik hier voor de beantwoording vanuit het college

Share this: