Vervolgvragen EVB Binnenklimaat MFA Vrijheidspoort en andere onderwijsgebouwen

Barendrecht, 1 november 2018

Betreft: Vervolgvragen Binnenklimaat MFA Vrijheidspoort en andere onderwijsgebouwen.

Geacht college,

In de raadsvergadering van dinsdag 16 oktober jl. stond het onderwerp “Binnenklimaat in scholen” op de agenda. Naar aanleiding van dit agendapunt hebben VVD en SGP/ CU technische vragen gesteld aan de wethouder. De wethouder geeft in zijn beantwoording aan dat het niet haalbaar is om een separaat raadsvoorstel op het eerder genoemde moment (eind 2018) voor te leggen.  Dit zal nu waarschijnlijk begin 2019 worden.  In het kader van deze beantwoording heeft EVB de volgende vragen/ verzoeken:

  1. Wat is de reden dat dit raadsvoorstel niet eind 2018 aan de raad kan worden voorgelegd?
  2. Wanneer denkt de wethouder de rapporten, inclusief het separate raadsvoorstel, wel te kunnen bespreken? Begin 2019 is een ruim begrip, dus kunt u hier specifieker in zijn?

De rapporten dateren van oktober 2017 en inmiddels zijn wij beland in november 2018. De scholen kampen al sinds lange tijd met de problemen omtrent het binnenklimaat. EVB vindt het dan ook van groot belang dat er schot in de zaak komt.

  1. Als de pilot pas in begin 2019 van start gaat, komt de planning om de scholen vóór de zomer van een goed binnenklimaat te voorzien dan in het gedrang? Zo ja, zijn de scholen hiervan op de hoogte gesteld? Indien ze niet op de hoogte zijn gesteld: waarom niet?

Tevens geeft de wethouder in zijn beantwoording aan dat er drie rapporten zijn. EVB heeft geconstateerd dat er maar twee rapporten zijn gedeeld, namelijk de twee rapporten van Technion.

  1. Om ons dossier compleet te maken verzoekt EVB het college vriendelijk het eerste inventarisatierapport van Kolpia ook met de raad te delen.

Verder heeft EVB nog een laatste vraag m.b.t. een brief van 9 juli jl. Hierin stelt de wethouder dat, zodra de kaderstelling en het pilotvoorstel door de drie partijen zijn ondertekend, deze zo spoedig mogelijk aan de raad worden toegestuurd. De genoemde kaderstelling is 20 september met de raad gedeeld, maar het pilotvoorstel vooralsnog niet.

  1. Op welke termijn denkt het college het pilotvoorstel te ondertekenen en met de raad te delen?

Wij zien uw schriftelijke beantwoording en het resterende document met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Nicoline Blankenstein- van Heugten

Namens de fractie van Echt voor Barendrecht


Klik hier voor de beantwoording vanuit het college, met bijbehorende bijlagen: