LET OP: Echt voor Barendrecht is niet verantwoordelijk voor de lengte waarop u binnen deze pagina naar beneden moet scrollen, deze is namelijk afhankelijk van de hoeveelheid geld die de coalitie van CDA, VVD, SGP/CU, GroenLinks, PvdA en D66 in de periode 2018-2022 naar onze mening verspild heeft!

EVB is na een bizarre politieke klucht na de verkiezingen (14 zetels) in 2018 buitengesloten van collegeverantwoordelijkheid. Alsof dat nog niet genoeg was, besloot het monsterverbond van CDA, SGP/CU, VVD, PvdA, GroenLinks en D66 (15 zetels) direct tot uitbreiding van het aantal wethouders van 4 naar 6. Op kosten van u, de belastingbetaler.

Het nieuwe gemeentebestuur lijkt er weinig aan gelegen om terughoudend om te gaan met gemeenschapsgeld. Er wordt uitbundig en in onze ogen onnodig met de portemonnee van de belastingbetaler gewapperd. Geld dat beter besteed had kunnen worden aan nuttige zaken.

Om dat bij te sturen, doet EVB zeer regelmatig concrete verbetervoorstellen. Die worden helaas veelal tegen gehouden door de overige partijen.

Om de verspilling inzichtelijk te maken, houdt EVB daarom voor de periode 2018-2022 de Barendrechtse verspillingsmeter bij. Een overzicht met onnodige uitgaven. Belastinggeld van Barendrechtse inwoners, dat beter niet (of tenminste anders) besteed had moeten worden.

Hieronder de toelichting bij de verspillingsmeter:

Totale verspilling 2018-2022:

€ 3.613.924


Datum: December 2019
Verspilling 2018-2022: € 60.000
Betreft: Voorziening pensioenen wethouders
Bron: https://barendrecht.raadsinformatie.nl/document/8122286/1/2e_Tussenrapportage_2019
Toelichting:
Extra storting in 2019 in voorziening pensioenen wethouders ad 60.000 euro. Dit bedrag is teruggerekend naar verschil aantal FTE 3.7 in periode 2014-2018 naar huidig FTE wethouder 4.8. Totaalbedrag extra storting 2019 was 363.200 euro.”


Datum: juli 2019
Verspilling 2018-2022: € 60.000
Betreft: Kunstwerk ‘de Wimpels’ op het gemeenteplein
Bron: Wij hebben voorgesteld dit te schrappen, dat 15-14 is verworpen
Toelichting:
In een tijd van grote financiële tekorten kwam het college van B&W met het voorstel om de “Wimpels”, een oud kunstwerk dat jarenlang bij de opgang van de Middenbaan aan de kant van het Kruispunt stond, te renoveren en opnieuw te plaatsen. Nu valt over smaak niet te twisten, maar Echt voor Barendrecht vindt zowel qua uitstraling als qua wat het moet kosten, de terugplaatsing van deze wimpels, verspilling van gemeenschapsgeld. Die € 60.000 kan beter besteed worden.


Datum: mei 2019
Verspilling 2018-2022: € 12.924
Betreft: Jongeren Ontmoetings Plaats
Bron: Zie beantwoording vragen wethouder Roopram
Toelichting:
Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 2 april jl. bleek dat een jongerenontmoetingsplaats (JOP) aan de Vrijenburglaan niet alleen zonder overleg met de bewoners, maar ook illegaal, zonder vergunning is geplaatst. De JOP werd daarom amper een week na plaatsing weer weggehaald en afgevoerd. EVB heeft de kosten van de blunder opgevraagd bij het college. Deze kosten zullen nog oplopen omdat het college ‘nog niet weet hoe lang de opslag duurt en wat dit kost’. Ook kan het college nog geen inschatting maken over de kosten van de vergunningaanvraag omdat er naar haar zeggen ‘nog teveel variabelen zijn om een steekhoudende kosteninschatting te maken’. Wordt vervolgd (en verspild)…


Datum:  November 2018
Verspilling 2018-2022: € 50.000
Betreft: Uitbreiding burgerraadsleden
BronZie raadsvoorstel 
Toelichting:
De coalitie besloot in november 2018 om het aantal ongekozen burgerraadsleden uit te breiden. Naast kleine partijen als PvdA, D66 en GroenLinks krijgen nu ook CDA, VVD en SGP/CU er burgerraadsleden bij. Men verkoopt het als ‘politieke opleiding van nieuwe mensen’. Wij vinden het politiek opportunisme. De betreffende partijen kregen van de Barendrechtse kiezers een pak slaag en gaan dat verlies op deze wijze tegen. Het kost de gemeente Barendrecht naar onze inschatting € 50.000 extra. EVB heeft ook recht gekregen op een betaald burgerraadslid extra. Maar wij zien daar uiteraard van af. Wij hebben veel ondersteuning vanuit onze achterban, maar die doen dat vrijblijvend van enige vergoeding.


Verspilling 2018-2022: € 412.000
Betreft: Uitbreiding klantcontact center
BronZie hier, post 45 bladzijde 8 en 17
Toelichting:
De BAR-organisatie constateert enerzijds dat binnen afzienbare tijd het aantal klantcontacten aan de balie gaat afnemen, omdat paspoorten en rijbewijzen tegenwoordig 10 jaar geldig zijn. Anderzijds vraagt de BAR-organisatie EXTRA geld voor bezetting. Ruim € 100.000 per JAAR. Dat is tegenstrijdig en ondoelmatig. In iedere zakelijke onderneming zou dit ondenkbaar zijn, maar bij de overheid kan het. Wij stelden voor dit te schrappen. Zonde, ondoelmatig.


Verspilling 2018-2022: € 245.500
Betreft: Beveiligers met receptietaken
Bron:  Zie hier, post 44 bladzijde 8 en 17
Toelichting:
De BAR-organisatie vraagt € 49.000 per jaar om de gehele ochtend, middag en avond beveiligers bij de Barendrechtse receptie te zetten, naast een reguliere baliemedewerker. Onder het mom van ‘ze kunnen ook receptietaken uitvoeren’. Werkelijk? Waarom dan extra geld en niet budget neutraal? Of omscholing van receptiemedewerkers? Ieder bedrijf had dit anders gedaan. Niet de overheid. De coalitie blijkt niet in staat daar paal en perk aan te stellen. Wij vinden dit overdreven, onnodig en duur. Geld dat beter uitgegeven kan worden aan veilige wijken en betere handhaving. In onze tegenbegroting hebben we voorgesteld deze post meerjarig te schrappen.


Verspilling 2018-2022: € 135.000   Update: € 319.500
Betreft: Slecht bestuur en toezicht Kijk op Welzijn
Bron €135.000: Zie hier, post 54 bladzijde 8 en 18/19
Bron € 319.500: Begroting 2019, Meerjarenraming 2020-2022 Post 14
Toelichting:
Door slechte onderlinge communicatie en onduidelijke afspraken, dreigde bij welzijnsorganisatie Kijk op Welzijn een incidenteel financieel tekort. Ditmaal van ca. € 135.000. Dat was de tweede keer in korte tijd. Kort daarvoor was de gemeente Barendrecht de kwakkelende partner al bijgesprongen door subsidie vooruit te betalen. De directeur vertrok ondertussen en een interim-manager neemt nu waar. Alle reden om het evaluatierapport dat beschikbaar is, eens politiek te bediscussiëren en de Raad van Toezicht over de gang van zaken aan de tand te voelen. Niet wat deze coalitie betreft. Zij tekende liever direct bij het kruisje.  Liever geen ‘gedoe’. Slap.
Update november 2018:
In de begroting is door de coalitie NOG EENS 184.500 ook voor 2019 vrijgemaakt, zonder onderbouwd plan! In onze tegenbegroting hebben we dit geschrapt.


Datum:  Juli 2018
Verspilling 2018-2022: € 1.024.000
Betreft: Consultancy kosten BAR sociaal domein
Bron:  Zie hier, post 42 bladzijde 8 en 17
Toelichting:
Sinds 2014 beschikt Barendrecht niet meer over eigen ambtenaren. Die zijn ondergebracht in een gezamenlijk uitzendbureau voor de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk, de BAR-organisatie. In 2015 kregen gemeenten bovendien veel extra zorgtaken van het rijk. Volgens EVB kun je die zorgtaken het best zo dicht mogelijk bij inwoners organiseren met een bestuur dat daar dicht op acteert. Door de uitvoering in BAR-verband te organiseren zijn zaken daarentegen juist onnodig complex geworden. En nu moeten er flink wat consultancykosten tegen aan om de boel te “stroomlijnen”. Wij waren en zijn daar tegen. Ons alternatief was  en is om de uitvoering van deze zorgtaken terug te halen naar Barendrecht. Kleinschalig, eigen verantwoordelijkheid in plaats van gedeeld, korte lijnen, decentraal, dichtbij. Zeker bij kwetsbare groepen. Zoals het ook bedoeld was. De consultancy-impuls in BAR-verband is de verkeerde oplossing. Een lapmiddel in plaats van een kuur. Wij hebben een voorstel ingediend dit te schrappen. En we voorspellen: er volgen onherroepelijk weer meer kosten. Het is dweilen met de kraan open.


Datum:  Juni 2018
Verspilling 2018-2022: € 230.000
Betreft: Wegsturen ervaren bestuurders
Bron:  Zie hier (antwoordbrief vanuit college)
Toelichting:
Het aantreden van een nieuw 6-koppig bestuur betekende ook de aftocht van drie zittende wethouders. Daar zijn kosten aan verbonden. Onnodig. Zij wilden alle 3 graag door en dat kon ook. Twee van EVB, en één van SGP/CU. Deze laatste partij stuurde hun ervaren en betrokken zittend wethouder van 60+ weg en ruilden hem in voor een carrièrejongen van het Haagse partijbureau.


Datum:  Juni 2018   Update: Augustus 2018
Verspilling 2018-2022: € 704.000   Update: €1.200.000
Betreft: 2 extra wethouders
Bron juni 2018: Zie hier (antwoordbrief vanuit college)
Bron augustus 2018: Zie hier (openbare notulen college) blz. 3 van 3
Toelichting juni 2018:
Het eerste concrete wapenfeit van de 6 partijen die EVB buitensloten na de verkiezingen. Iedereen een baantje. Dus twee wethouders erbij met alle ondersteuning van dien. Het politieke belang voor het algemene belang, want 6 wethouders is totaal onnodig voor een gemeente met krap 50.000 inwoners. Kosten: € 176K per jaar.Update augustus 2018:
Inmiddels heeft het nieuwe college de berekening nog eens over gedaan en zijn de extra kosten geen € 176K, maar € 300K (!) per jaar. Men is de schaamte voorbij.