Veilig uit de crisis!


Barendrecht, 06-05-2020

Betreft: Verkenning van mogelijkheden Barendrechtse wijze van omgang met coronavirus

Geacht college,

Volksgezondheid is een breed, multidisciplinair beleidsterrein dat vraagt om zorgvuldige afweging van belangen en besluitvorming. Het coronavirus zal voorlopig nog onder ons zijn. Gelukkig lijkt de situatie aangaande het coronavirus voorzichtig te stabiliseren. Het is een legitieme vraag hoe we een brede maatschappelijke wijze van omgang met het coronavirus kunnen verkennen en vervolgens realiseren. EVB vindt het plaatsen van een stip op de horizon voor de lokale samenleving een goed streven onder de voorwaarde dat dit verantwoord gebeurt. Voor de zorg, voor het onderwijs, voor de arbeidsmarkt, voor ondernemers, voor sporters, voor recreanten, voor de woningmarkt en voor onze democratie.

Namens mijn fractie wil ik de volgende vragen indienen:

1. Deskundigen verschillen van inzicht over het risico en de ernst van een significante stijging van het reproductiegetal of zelfs een tweede golf van het coronavirus. In hoeverre is Barendrecht na een eventuele versoepeling tot ‘de anderhalvemetersamenleving’ gereed om een meer strikt beleid te herinvoeren mocht hier aanleiding toe zijn?

2. Op 2 mei wist het RIVM te melden dat er geen concreet plan is om uit de zogeheten ‘intelligente lockdown’ te komen. Het zou te complex zijn om een strategie te formuleren. De reden hiervan is volgens het RIVM dat er nog te weinig (wetenschappelijke) kennis is over het coronavirus. Veel keuzes zijn daarom een kwestie van uitproberen en achteraf beoordelen. Gelet op de boodschap van het RIVM, waarop zou het college een eventuele versoepeling van coronamaatregelen baseren indien u die bevoegdheid op gemeenteniveau krijgt?

3. Zuid-Holland heeft volgens het epidemiologisch situatierapport van het RIVM (06-05-2020) het hoogste aantal bij GGD’s gemelde coronapatiënten (20,8%) van alle provincies. Zuid-Holland staat op de tweede plaats qua ziekenhuisopnamen (17,6%) en sterftecijfer (18,8%). Barendrecht heeft volgens een situatierapport van GGD-RR (28-04-2020) een besmettingsgraad van 1,99 per 1000 inwoners. Het nabijgelegen Albrandswaard kent een bovengemiddelde besmettingsgraad van 3,36 per 1000 inwoners. Op welke wijze neemt u deze informatie mee in uw overwegingen?

4. Op 6 mei werd een bericht van de Rijksoverheid gepubliceerd dat het RIVM en zorgpartijen recent een richtlijn opgesteld hebben voor het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen in zorg buiten de ziekenhuizen. Werkgevers hebben een maximale inspanningsverplichting om besmettingsrisico’s te voorkomen. Welke mogelijkheid hebben Barendrechtse zorgorganisaties naast het Landelijk Consortium Hulpmiddelen en de regionale distributiecentra van het Regionaal Overleg Acute Zorg om op eigen initiatief via reguliere, betrouwbare kanalen persoonlijk beschermend materiaal van deugdelijke kwaliteit zoals mondkapjes en handschoenen in te kopen?

5. Welke mogelijkheid hebben individuen en organisaties buiten de zorg om preventieve maatregelen te treffen, waaronder persoonlijk beschermend materiaal en tussenschotten, nu en in een ‘anderhalvemetersamenleving’?

6. Een harde voorwaarde van het RIVM voor versoepeling van coronamaatregelen is dat de GGD’s voldoende mankracht, testmateriaal en een plan hebben voor actief bron- en contactonderzoek. Geen van de 24 GGD’s, waaronder GGD-RR voldoet naar eigen zeggen aan deze voorwaarden. Minister de Jonge (VWS) beweert dat de GGD’s de testcapaciteit wel hebben en de overheid is ook voornemens de testcapaciteit te vergroten. Wat betekenen deze strijdige boodschappen volgens het college voor het formuleren van een wijze van omgang met het coronavirus? Kunt u informatie verstrekken over de mogelijkheden van GGD-RR om actief te testen, in het bijzonder vanaf 1 juni wanneer het doel is dat iedereen die dat wil getest kan worden?

7. Het kabinet, zorgverzekeraars en gemeenten zijn meerdere beroepsgroepen en organisaties in de zorg financieel tegemoet gekomen. Desondanks is er bij meerdere zorgverlenende beroepsgroepen en/of zorgorganisaties ongerustheid over financiële problemen, zo blijkt uit de Financiële Zorgthermometer van Fizi. Ziet u risico’s voor de zorgcontinuïteit en kwaliteit van zorg in Barendrecht? Welke mogelijkheden heeft u om dit te waarborgen?

8. Op welke wijze bent u van plan om de wet en gedragsregels in ‘de anderhalvemetersamenleving’ te gaan handhaven in Barendrecht?

9. Op regeringsniveau is een zogeheten spoedwet coronamaatregelen in voorbereiding die de nu geldende noodverordening moet vervangen omdat het langdurig van kracht zijn van een noodverordening tegen de grondwet indruist. Is het formuleren van een wijze van omgang met het coronavirus, laat staan een zogeheten ‘exit-strategie’ niet voorbarig zonder dat de inhoud van de spoedwet bekend is? Welke juridische en bestuurlijke handvatten hoopt u te verkrijgen middels deze spoedwet?

10. Op welke wijze wil u het komende jaar volksgezondheid een plek bieden in alle andere beleidsterreinen, gelet op het gegeven dat dit hoogstwaarschijnlijk de werkelijkheid is waarin we leven en moeten omgaan met het coronavirus?

We zien uw schriftelijke beantwoording met interesse tegemoet.
Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van Echt voor Barendrecht,

Richard Carlebur


Share this: