Technische vragen aan het college inzake voorstel openstelling bussluis A29

Geacht college,

Graag wil de fractie van EVB u onderstaande technische vragen voorleggen betrekking hebbende op de behandeling van voorstel openstelling bussluis A29 in de commissie ruimte van dinsdag 19 april 2016. Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

Geluidsbelasting:
*  Wat zijn de resultaten van de recent door DCMR uitgevoerde geluidsmetingen in verband met de uitvoering van het beleidsplan Geluid op de Berlagedreef? Komen de resultaten overeen met de rekenmodellen van Peutz en zijn deze resultaten meegenomen in de voorstellen?
*  Is in de geluidberekeningen ook het geluid komende van de havenspoorlijn meegenomen ?
*  Op de Henry Dunantlaan / Sweelincklaan is nu al geluidsstil asfalt aanwezig. (volgens tabel 5 in rapport “Actieplan EU richtlijn omgevingslawaai” microflex 0/6) Wat is de extra geluidsreductie van het nieuwe geluidsstille asfalt ten opzichte van het al aanwezige geluidsstille asfalt?
*  De maximumsnelheid op het grootste gedeelte van de Henry Dunantlaan / Sweelincklaan is nu 70 km/h. In relatie tot geluidreductie lijkt 50 km/h al snel, gelet op de factsheet van SWOV. *  Overweegt het college de maximum snelheid op de Henry Dunantlaan / Sweelincklaan aan te passen ?

Uitstoot fijnstof:
* Het memo Leefomgeving van 4 april 2016 geeft inzicht in de uitstoot van fijnstof op de Sweelincklaan. Zijn er berekeningen betreffende de Henry Dunantlaan en de Dierensteinweg beschikbaar na openstelling van de onderdoorgang A29? Zijn er 0-metingen uitgevoerd? Zo ja, wat is de uitslag van deze 0-meting?
*  Wat is de prognose voor de toename van de uitstoot van fijnstof op de Rotonde 1e Barendrechtseweg bij wijziging in een kruispunt met VRI?
*  In een brief van 6-10-2014 schrijft wethouder mevrouw Monhemius dat er langs de A29 drie schermen worden geplaatst met het doel de luchtkwaliteit ter plaatse te verbeteren. Er zijn op het RIS alleen door de DCMR gemaakte berekeningen te vinden van de Swelincklaan. De Henry Dunantlaan en Dierensteinweg ontbreken.
Welke maatregelen worden er getroffen om de uitstoot van fijnstof op de Henry Dunantlaan en de Dierensteinweg te verminderen?

Verkeerstoename:
* Wordt er een toename aan sluipverkeer op de Middeldijk verwacht wanneer er op de Sweelincklaan/Henri Dunantlaan een hoge toename van verkeersstromen wordt voorzien? (Te denken valt hierbij aan route Middeldijk/Strausslaan)
*  Is er een nul-meting op de Middeldijk uitgevoerd?
*  Mocht u een toename aan sluipverkeer verwachten welke maatregelen bent u van plan hiertegen te nemen?
*  In het achtergrondrapport van Oranjewoud “Verkeer bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard” worden de verkeersbewegingen in kaart gebracht voor ondermeer BT-Oost en BT-Dierenstein bij aanleg van de turborotonde bij de IJsselmondense knoop in verband met de aanleg van Bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard. Daarnaast wijzen diverse verkeersstudies waaronder door de Stadsregio Rotterdam op knelpunten op de Dierensteinweg door de toename aan verkeersdruk als gevolg van de aanleg van dit Bedrijventerrein. Is in het voorstel rekening gehouden met een toename aan verkeersdruk op de Dierensteinweg vanwege aanleg Bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard?
Zo neen, overweegt u dit alsnog te doen?

Wachttijden:
* Wat zijn de wachttijden om het kruispunt over te komen in de spits op dit moment: Voor de groenrotonde?
Voor de rotonde 1e Barendrechtseweg? (Eftelingrotonde)
*  Wat zijn de op dit moment de spitswachttijden op de Kilweg om de A29 op te rijden?
A. Komend vanuit oost Barendrecht
B. Komend vanuit west Barendrecht
*  Welke van de kruispunten in Barendrecht geven met het huidige verkeersaanbod ook problemen BUITEN de spitstijden?
Calamiteiten:
* Is er voorzien in oplossingen bij calamiteiten voor wat betreft de bereikbaarheid en aanrijdtijden van hulpdiensten bij openstelling van de bussluis A29?

Openbaar Vervoer:
*  In het collegeprogramma staat beschreven dat er gezocht wordt naar oplossingen voor een betere bereikbaarheid tussen Centrum en Carnisselande. Waarom is het openbaar vervoer niet meegenomen in het in 2015 uitgevoerde onderzoek naar de openstelling van de Harmonielaan?
* Wat is de reden van het verleggen van de busroute 84/184?
* Is er overleg geweest met Yulius en andere gebruikers van de halte Boerhaavelaan over het verdwijnen van deze halte?
Zo ja, wat is de uitkomst van dit overleg?
Zo neen waarom niet?
*  Mocht bushalte viaduct A15 verdwijnen dan moeten leerlingen van de scholen extra lopen en de drukke Henry Dunantlaan oversteken.
Blijft de bushalte viaduct A15 bestaan?
Zo niet, waar komt de nieuwe halte t.b.v. busroute 187?

Langzaam verkeer/ fietsers:
* Hoeveel fietsers maken dagelijks gebruik van de oversteek van de Kilweg bij de VRI Middelweg/Kilweg?
Wordt er een stijging of daling verwacht van de gebruikers van deze oversteekmogelijkheid?
Waar is uw verwachting op gebaseerd?

Financiën:
*  Het voorstel voorziet niet in een fietspad langs de Hamburg. Vanuit de onderdoorgang lijkt Hamburg een aantrekkelijkere route richting IKEA dan via de Carnisserbaan. In de toekomst zal een fietspad waarschijnlijk noodzakelijk worden. Kunt u een kosten prognose geven voor het aan te leggen fietspad ?
* In de eindrapportage uit juli 2015 staat op blz. 15 dat de rotonde Blijdorp/Henry Dunantlaan/Dudokdreef niet veel restcapaciteit meer heeft. Op de Dudokdreef ‘s ochtends staat nu al regelmatig een file. De rotonde zal op termijn aangepast moeten worden. Op welke termijn voorziet u de aanpassing van de rotonde en wat zijn de geprognosticeerde kosten voor deze aanpassing ?
*  Idem voor de rotonde Bachlaan/Sweelinkclaan/Harmonielaan (blz. 14 rapport juli 2015)
* Wat zijn de extra kosten van onderhoud voor het geluidsstille asfalt ten opzichte van het bestaande asfalt?
*  Wat zijn de investeringskosten en jaarlijkse kosten voor onderhoud voor een eventuele afscheiding ter hoogte van de Koraallaan?
Optie 1. Groenafscheiding.
Optie 2. Geluidscherm met groen?
*  Voor wie zijn de kosten voor aanpassing van de busroute ? Barendrecht of MRDH/RET?
* Wat zijn de kosten van het verwijderen van de bushalten Boerhaavelaan en Dorpsstraat en door wie worden deze kosten betaald?
*  Indien dit nodig blijkt, zal er extra personeel worden ingehuurd, om te zorgen dat de andere taken van het personeel niet in het geding komen. Om deze reden wordt geadviseerd interne uren te schrijven op de investering. Zitten de personeelskosten, die op de investering zullen worden geschreven (3.040 uren), al verwerkt in de totale gemeentelijke investering van 3. 475 mln.?
* Worden er kosten voorzien vanwege vervroegde afschrijvingen op investeringen in het verleden in geluidsarm asfalt en/of het slopen van bestaande rotondes en kruisingen? Zo ja, wat zijn voor welk bedrag?
* In de bijlage “argumenten collegevoorstel” lezen wij dat “op basis van het verkeersmodel en de bijbehorende studie 2012 op de (langere) termijn rekening gehouden dient te worden met forse aanpassingen op de Kilweg, de aansluiting A29 en de Groenrotonde. Als besloten wordt om de onderdoorgang Harmonielaan niet open te stellen wordt voorgesteld om dit onderzoek van toen te actualiseren. In 2015 zijn de kosten geschat op € 3.890.000,- .”
Is onderzocht of de genoemde aanpassingen of een onderdeel daarvan binnen een eventueel andere subsidiebron dan de BBV subsidie zouden kunnen vallen?
* Kunt u een inschatting geven of er in dat geval subsidies zijn te verwachten voor deze onderdelen buiten het rijksprogramma BBV?

Namens de fractie van EVB,
Huub E. van den Brule.
Barendrecht, 15 april 2016.

EVB: dé lokale en betrouwbare politieke partij van Barendrecht

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.