Stichting Sportief Barendrecht

Bronvermelding foto: www.interimsport.nl


Barendrecht, 13 juli 2020

Betreft: Stichting Sportief Barendrecht

Geacht college,
Mijn fractie heeft enkele vragen over de status van, relatie met en ontwikkelingen bij de Stichting Sportief Barendrecht (hierna: SSB)
1. Kan het college van B&W de ontstaansgeschiedenis van SSB nog eens kort schetsen?

2. Wat was het beoogd doel en nut van de SSB?

3. In welke mate zijn het destijds beoogde doel en nut van de SSB op dit moment nog relevant?

4. Wie zijn thans de actieve bestuurders bij SSB?

5. Kan het college een tijdlijn geven van de overleggen en activiteiten tussen SSB en de gemeente in de periode 2017 tot en met heden? Graag met korte toelichting op die activiteiten.

6. In 2019 is door de gemeente € 179.709 betaald aan SSB inzake ‘overdracht clubgebouw’. Kan het college de aard en achtergrond van deze transactie toelichten?

7. In het verleden was de relatie tussen SSB en de diverse sportclubs op sportpark de Doorbraak niet altijd optimaal. Heeft het college van B&W zicht op de relatie tussen SSB en de sportclubs op sportpark de Doorbraak? Zo ja, hoe kwalificeert het college deze verhoudingen?

8. Wat verwacht het college qua toekomstperspectief voor de SSB in relatie tot de gemeentelijke activiteiten?

Wij zien uw schriftelijke beantwoording met interesse tegemoet.
Met vriendelijke groet,
namens de fractie van Echt voor Barendrecht,
Willem Booij


Share this: