Schriftelijke vragen stand van zaken coronavirus


Barendrecht, 24-08-2020

Betreft: Stand van zaken coronavirus

Geacht college,

Het coronavirus laait sinds enige tijd op. Gemeente Rotterdam wordt veelvuldig genoemd als brandhaard, maar gelet op de situatierapporten van GGD-Rotterdam Rijnmond is het virus in onze regio als geheel actiever. In Barendrecht zijn er 4,11 gevallen per 1000 inwoners volgens GGD-RR situatierapport 24-08-2020. Op 28-04-2020 waren dit volgens de GGD-RR 1,99 gevallen per 1000 inwoners. De coronasituatie is daarmee momenteel meetbaar ernstiger dan gedurende ‘de eerste golf’ in Barendrecht.

Namens mijn fractie wil ik de volgende vragen indienen:

1. In de commissievergadering Planning & Control van 18 mei jl. zegt wethouder Roopram toe dat de raad op de hoogte wordt gehouden van actuele ontwikkelingen binnen GGD-RR. Volgens het NRC stuurde GGD-RR op 24 juli al een alarm per brief uit richting minister de Jonge van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Was het bestuur van GGD-RR, waar wethouder Roopram zitting in heeft in haar hoedanigheid als wethouder volksgezondheid hiervan op de hoogte? Zo ja, waarom is de raad hierover niet geïnformeerd zoals toegezegd.

2. EVB heeft er eerder vragen over gesteld, maar heeft u zicht op wanneer GGD-RR voldoet aan de voorwaarden voor bron- en contactonderzoek en andere kerntaken inzake het coronavirus? Hierbij moet gedacht worden aan mankracht (FTE’s), testmateriaal en een plan van aanpak.

3. In de raadsvergadering van 20 april stelde wethouder Luijendijk dat het ten aanzien van de pilot frisse lucht op scholen “er goed uitziet”. De wethouder ging er toen tevens vanuit dat er geen budgetaanvraag zal volgen voor kostbare ingrepen aan ventilatie en aanverwante materialen. Gelet op recente publicaties over verouderde of anderzijds kwalitatief ontoereikende ventilatiesystemen, ziet het college aanleiding om hier actie op te ondernemen?

4. Wethouder Schaap heeft toegezegd dat er markeringen zouden worden geplaatst op de Middenbaan. Wat is de huidige stand van zaken hieromtrent? Wat zijn de bevindingen van het college, waar gaat het goed, waar zou het beter kunnen?

5. Zijn er controles geweest door de BOA’s inzake naleving van de coronamaatregelen in winkels en horeca? Wat zijn hiervan de uitkomsten?

6. Zijn er in de Barendrechtse zorg inmiddels voldoende beschermingsmiddelen zoals mondkapjes, handschoenen en aanverwanten?

7. Het blijkt dat opvallend veel Barendrechtse bedrijven een aanvraag hebben gedaan voor de Tozo-regeling. Kunt u een globaal beeld geven van hoe de Barendrechtse economie ervoor staat? Kunt u dit nader specificeren naar arbeidsparticipatie, werkgelegenheid, faillissementen, gemeentelijke financiën en Tozo-noodpakketaanvragen per fase 1, 2 en 3?

8. Op 08-04-2020 heeft EVB schriftelijk gevraagd naar wat toen nog bekend stond als de ‘coronaspoedwet’. Hoe ziet u de verhouding tussen college en raad voor zich mocht de coronawetgeving worden ingevoerd? Hoe ziet u de verhouding tussen gemeente en Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond voor zich mocht de coronawetgeving worden ingevoerd? Door diverse staatsrechtgeleerden wordt gevreesd voor het democratisch buitenspel zetten van de gemeenteraad, een te groot mandaat voor de veiligheidsregio en het beperken van burgerrechten, wat kunt u doen om deze zorgen weg te nemen?

9. Het kabinet heeft bij monde van de minister-president en de minister van VWS bij de persconferentie van 18-08-2020 gemeld dat het een kwestie is van oppassen en dat als we zo doorgaan, dat we dan in een zogeheten tweede ‘corona lockdown’ terecht kunnen komen. Wat is het moment, ofwel bij welke coronastatistieken ziet u als college aanleiding om eventueel in overleg met andere politiek-bestuurlijke niveaus de maatregelen aan te scherpen om verspreiding van het coronavirus te beheersen? Kunt u een scenario schetsen hoe zo’n tweede ‘corona lockdown’ eruit zou zien in Barendrecht?

10. Zoals gemeld loopt het aantal coronagevallen in Barendrecht op. Wat is hiervan volgens het college de reden? Hoe staat het volgens u met het naleven van de coronamaatregelen? Wat bent u voornemens te doen om het coronavirus meer beheersbaar te maken?

We zien uw schriftelijke beantwoording met interesse tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van Echt voor Barendrecht,

Richard Carlebur


Share this: