Schriftelijke vragen Sportformateur

Bronvermelding foto: www.interimsport.nl

Barendrecht, 6 juli 2019

Onderwerp: Schriftelijke vragen Sportformateur

Geacht college,

In Barendrecht is – in het verlengde van een nationaal programma van minister Bruins – inmiddels een sportformateur aan de slag. Een met rijksgeld gefinancierde ‘procesbegeleider’, met als taak om diverse partijen aan tafel te krijgen en het gesprek over de invulling van een sportakkoord en de afspraken daarbinnen te faciliteren. (bron: website vereniging sport en gemeenten)

Onlangs werd het Barendrechts sportcafé voor de 10e keer georganiseerd. Het Barendrechtse sportcafé is een lokaal initiatief, georganiseerd voor en door de Barendrechtse sportverenigingen in samenwerking met de gemeente en buurtsportcoach. Op deze avond is het de bedoeling dat sportbestuurders uit Barendrecht bij elkaar komen om op een ontspannen manier over actualia, de invulling van sport in Barendrecht en vereniging overschrijdende thema’s te spreken. De gemeente heeft daarbij een faciliterende rol. Tijdens deze bijeenkomst op 26 juni jl. maakten we kennis met de sportformateur. Dat blijkt een oud-wethouder uit Goeree-Overflakkee. De sportformateur had ook een korte pitch. De sportformateur gaf aan dat hij op vrijdagavond 5 juli 2019 een kennismakingsavond zou houden. En dat wie daar niet bij zou zijn, buiten de boot viel voor het sportakkoord (volgens enkele deelnemers kwam dit zeer vreemd over).

Onafhankelijkheid
De sportformateur gaf in zijn pitch aan dat het belangrijk was dat de sportformateur ‘volstrekt onafhankelijk was’. Toen presentator Jos Vis hem vroeg of hij zich in het kader van zijn aanstelling al had verdiept in weekblad De Schakel, gaf de sportformateur aan dat hij dat ‘om volstrekt onafhankelijk te kunnen opereren’ juist niet had gedaan. Voorts gaf de sportformateur aan dat de eerste bijeenkomst, van vrijdag 5 juli jl. in het Kruispunt te houden. Dat was, citaat sportformateur “bewust op neutraal terrein”.

 1. Kan de wethouder aangeven waarom er zo zwaar wordt getild aan ‘onafhankelijkheid’? Waar komt dit uit voort?
 2. Heeft de wethouder het idee dat er momenteel of in de afgelopen jaren op enige wijze sprake is van onaanvaardbare belangenbehartiging op het gebied van sport in Barendrecht, die het zo sterk benadrukken van ‘onafhankelijkheid’ rechtvaardigt?
 3. Is de wethouder het met zijn sportformateur eens dat het goed is dat hij uit het oogpunt van onafhankelijkheid de Schakel niet leest? Graag motivatie.
 4. Is de wethouder het met zijn sportformateur eens dat het een goede zaak is dat een eerste bijeenkomst van de sportformateur “op neutraal terrein”, namelijk het Kruispunt, plaats vindt, in plaats van bij een vereniging? Graag motivatie.

Nut

 1. Kan de wethouder aangeven wat concreet het nut en de toegevoegde waarde is van een sportformateur, vanuit de wetenschap dat het Barendrechtse sportleven al jarenlang professioneel is georganiseerd en zelf vereniging overstijgende bijeenkomsten houdt om diverse sport gerelateerde maatschappelijke thema’s met elkaar te bespreken?
 2. Kan de wethouder aangeven hoe de aanstellingsprocedure van deze sportformateur heeft plaatsgevonden?
 3. Kan de wethouder motiveren of er (en zo niet, waarom er niet) is gezocht naar lokaal goed ingevoerde kandidaten? En hoe het kennelijke nadeel van een lokale kandidaat (mogelijk niet volstrekt onafhankelijkheid) opweegt tegen de voordelen van een lokale kandidaat, zoals netwerk, kennis van de lokale stand van zaken en betrokkenheid?

In de ogen van de EVB-fractie is het een gemiste kans dat de sportformateur slechts anderhalve week na het Barendrechtse sportcafé, het toonbeeld van samenwerken aan vereniging overstijgende thema’s, een APARTE bijeenkomst in het Kruispunt te plannen. Het sportcafé was een prima gelegenheid om dat direct te combineren.

 1. Hoe ziet de wethouder dit zelf?
 2. Kan de wethouder aangeven hoeveel bezoekers er waren bij het Barendrechtse sportcafé (aantallen en aantal verenigingen) en bij de aftrap van de sportformateur. En welke conclusies de wethouder daar uit trekt?
 3. Kan de wethouder aangeven waarom hij meent dat de € 15.000 die beschikbaar is gesteld aan rijksgelden naar zijn inzicht op de beste en meest doelmatige wijze besteed worden door de aanstelling van deze sportformateur?
 1. Kan de wethouder aangeven wat de totale kosten zijn, die gemoeid zijn met de sportformateur, in brede zin (sportformateur, gebruik accommodaties, overige kosten) en hoe deze gedekt worden?

Namens de fractie van Echt voor Barendrecht,

Lennart van der Linden


Klik hier voor de beantwoording vanuit het college

Share this: