Schriftelijke vragen openbare orde en veiligheid

Barendrecht, 29 november 2019

Betreft: Schriftelijke vragen openbare orde en veiligheid

Geacht college,

In het kader van de openbare orde en veiligheid heeft onze fractie een aantal vragen aan het college, die zich richten op diverse onderdelen van het Barendrechtse veiligheidsdomein.

In Barendrecht is enkele maanden geleden de landelijke veiligheidsmonitor verspreid over een aanzienlijk aantal huishoudens. In maart 2020 zal de rapportage gepubliceerd worden.

1. Kan het college de uitslagen voor Barendrecht specifiek per vraag uitsplitsen en presenteren aan de raad? Zo nee, waarom niet?

In juli dit jaar gaf het college aan (antwoordbrief 94875) dat er geen gedetailleerd criminaliteitsoverzicht kan worden overlegd aan de gemeenteraad vanwege privacywetgeving.

2. Kan het college aangeven op basis van welk artikel dit niet mogelijk is, zelfs wanneer er geen persoonsgegevens worden genoemd?

Onlangs werd op BarendrechtNU onder een artikel omtrent een high impact crime (HIC) het volgende door de redacteur geschreven: “Het valt op dat de politie zelf geen melding meer maakt van dergelijke incidenten met een grote impact. BarendrechtNU heeft in het verleden (n.a.v. het regelmatig moeten stellen van vragen over incidenten) de toezegging van de communicatieafdeling van de politie gehad dat ze zelf pro-actief zouden berichten over incidenten met een dergelijke grote impact op slachtoffer(s) en/of de samenleving (Politie quote: “Als het iets bijzonders zou zijn, dan maken wij er wel een bericht van.”). Dit bleek toen en ook nu weer veelvuldig niet (meer) het geval.”

3. Onderschrijft het college bovenstaande bewering? Zo ja, waarom wordt er door de politie niet meer proactief melding gemaakt van de incidenten? Zo nee, wat is dan de visie van het college?

Op 19 november jl. werd op de veiligheidsavond in het politiebureau aan de Maasstraat benoemd dat nog niet het gewenste aantal inwoners gebruik maakt van de app Burgernet. Voor de wervingsacties werd door de gemeente geen gebruik gemaakt van gericht adverteren op social media.

4. Is het college bereid te investeren in gericht adverteren op social media om zo tot de doelstelling van minstens 10% aangesloten inwoners te behalen? Zo nee, waarom niet?
5. EVB hecht veel waarde aan openheid en transparantie en zeker op het gebied van veiligheid. Is het college bereid om de veiligheidsavond vanaf heden te organiseren in een oriënterende commissievergadering, zodat inwoners aanwezig kunnen zijn en/of mee kunnen luisteren?

Wij zien uw beantwoording met veel belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van Echt voor Barendrecht

Jonathan Vrijman


Klik hier voor de beantwoording vanuit het college

Share this: