Schriftelijke vragen omtrent aanpak statushouders 2020 – 2023

Barendrecht, 18 september 2019

Betreft: Schriftelijke vragen omtrent aanpak statushouders 2020 – 2023

Geacht college,

Tijdens de vergadering van de commissie samenleving d.d. 10 september 2019 hebben wij u toegezegd om onze vragen eveneens schriftelijk te stellen. Deze zenden wij u hierbij.

Over het plan dat geformuleerd is in het document “Aanpak vergunninghouders 2020 -2023” hebben wij de volgende vragen.

1. Visie:
• Hoe ziet de “coleur locale” van Barendrecht er uit?
• Of hoe wilt u dat die er uit ziet?
• Hoe zal zich dit uiten in de aanpak?

2. 2.3 – Uitgangspunten:
• Welke stappen worden er gezet om de teleurstellende resultaten qua slagingspercentage uit de inleiding te verbeteren?

3. 2.3 – De gemeente als regievoerder
• Hoe gaat dit er uitzien? Graag zo concreet mogelijk omschrijven.

4. 3.2 – Integratie in de buurt: Het valt ons op dat er geen plan wordt verwoord voor wat er gebeurt als de integratie niet werkt of men zich ontrekt aan het aangeboden programma.
• Conform uw toezegging in de commissievergadering zien wij hiervoor graag een paragraaf toegevoegd over acties die de gemeente gaat nemen bij onwilligheid / ontrekking aan het programma / escalaties in de buurt.

5. 4.1 – AZC “Kansrijke” statushouders
• Wanneer, dus volgens welke criteria, is een statushouder kansrijk?

6. 4.1 – AZC “warme overdracht”: In deze paragraaf wordt gesproken over de warme overdracht vanuit het AZC. Hierover hebben wij de volgende vragen:
• Wordt het gedachtengoed van statushouders ook gemonitord?
• Wat gebeurt er als een statushouder radicale ideen blijkt te hebben?
• Wordt dit gemeldt bij de gemeente? En wat is de gemeente voornemens hier mee te doen?

• Wat als de gemeente hier zelf achterkomt na plaatsing?
• Wordt er in de “warme overdracht” ook aandacht besteedt aan een eventueel delinquent verleden?

7. 4.4 – Inburgering: Om meer flexibiliteit aan de brengen in het aangeboden onderwijsaanbod wordt er “aangehaakt” bij Rotterdam.
• Wordt er voor de andere componenten waarvoor moet worden ingekocht ook gekeken naar schaalvoordelen door middel van regionale inkoop?

8. 8.3 – Ketenpartners: Wat EVB betreft is de aanwezigheid en inzet van vrijwillers binnen dit schema onvoldoende belicht. Ook in de vergadering van de commissie samenleving van 10/09/2019 gaf de portefeuillehouder vooral aan wat voor spreekwoordelijke beren hij hier op de weg ziet. Gelukkig wilde de portefeuillehouder wel toezeggen om de inzet van vrijwilligers in dit proces nog eens te heroverwegen vanuit de gedachte wat er wél mogelijk is.

• Wilt u ons van de uitkomsten hiervan op de hoogte brengen?

9. 8.3 – Ketenpartners: In dit schema ontbreekt de vreemdelingenpolitie.
• Waarom staat de vreemdelingenpolitie niet in het schema?
• Welke rol ziet de gemeente voor de vreemdelingenpolitie in dit proces?

10. Het beleid richt zich op mensen vanuit asiel, met uitkering.
• Vallen statushouders zonder uitkering ook binnen de doelgroep?
• Krijgen zij bijvoorbeeld wel inburgeringsvoorzieningen aangeboden?
• Zo ja, wie betaalt die kosten?

11. Hoeveel vergunninghouders incl. de gezinnen krijgen nu een bijstanduitkering?
• Graag ontvangen wij een uitsplitsing op basis van het aantal gezinnen en het aantal indiviuen.

12. In het plan wordt er niet gesproken over het eventueel voorbereiden op terugkeer van de vergunninghouders naar het land van herkomst, als de situatie ter plaatse weer veilig is en de wens daar ook is bij de betreffende personen.
• Wordt hierover actief met hen gesproken?
o Zo nee, waarom niet?
o Zo ja, worden ze geholpen als ze dit zouden willen?
o Zo ja, hoe ziet deze hulp er uit?

13. Wanneer is de integratie “geslaagd”? Welke criteria gaat u daarvoor hanteren?

14. Graag ontvangen wij, conform de toezegging van de portefeuillehouder, een herzien overzicht van alle geformuleerde doelstellingen in dit plan. Om de effectiviteit van het beleid en de uitvoering daarvan te kunnen controleren is het zeer belangrijk dat er meetbaren doelen zijn geformuleerd.

Wij wachten uw reactie met belangstelling af.

Met vriendelijke groet,

Ruben van der Leer
Namens de fractie van Echt voor Barendrecht


Klik hier voor de beantwoording vanuit het college

Share this: