Schriftelijke vragen naar aanleiding wijkbezoek Oranjewijk

Klik hier voor beantwoording


Betreft: Schriftelijke vragen naar aanleiding wijkbezoek Oranjewijk

Barendrecht, 22 december 2019

Geacht college,

Recent bezocht Echt voor Barendrecht de Oranjewijk om met bewoners in gesprek te gaan over de leefbaarheid in woon- en leefomgeving. De inwoners gaven aan in algemene zin tevreden te zijn over de wijk. Daarbij plaatsen zij opmerkingen over zaken waar zij minder of niet tevreden zijn. Onderstaand hierover een aantal specifieke vragen.

Fietsenstalling NS Station
Bewoners geven aan dat er soms beperkt ruimte is in de fietsenstalling van het NS Station, aan de zijde van de Binnenlandse Baan. Als mogelijke oplossing wordt gewezen op een fietsenrek van ‘twee hoog’, waarbij fietsen boven elkaar kunnen worden gestald.

1. Herkend het college dit probleem? Zo ja ziet college mogelijkheden om deze fietsenstalling uit te breiden? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

Blauwe zone
De belijning voor de blauwe zone is enige tijd geleden aangebracht. Inmiddels begint de zichtbaarheid van de belijning af te nemen.

2. Is het college bekend met deze klacht? Zo ja, is dit reden om op korte termijn de belijning opnieuw aan te brengen? Zo nee, waarom niet?

Sluipverkeer
Er wordt in de Oranjestraat geklaagd over sluipverkeer door de wijk. Automobilisten die tegen de regels in tussen tijden dat dat niet mag, gebruiken de wijk als sluiproute.

3. Is het college hiervan op de hoogte? Zijn er gegevens beschikbaar dat het sluipverkeer gelijk is gebleven, is toegenomen dan wel is afgenomen? Ziet het college mogelijkheden het sluipverkeer in dit gebied terug te dringen? Zo ja, op welke termijn. Zo nee, waarom niet?

Riolering
Aan het begin van de Oranjestraat is vorig jaar veel overlast ervaren door een overlopend / verstopt riool. Inwoners hebben daarover een brief gestuurd aan en daarop volgend een gesprek gevoerd met wethouder Schaap. Sindsdien is het stil gebleven vanuit de kant van de gemeente, aldus de inwoners.

4. Wat is de status van deze kwestie en in hoeverre vindt er nog communicatie plaats richting de bewoners?

Groenonderhoud
Veel bewoners wezen op achterstallig groenonderhoud in de wijk.

5. Is er sprake van achterstallig onderhoud in deze wijk? Wat is de jaarplanning van het groenonderhoud in de Oranjewijk?

Bestrating Willem Alexander Plantsoen
Recentelijk zijn er werkzaamheden verricht in sommige (omliggende) gedeeltes van het Willem Alexander Plantsoen. Hiervoor is de bestrating tijdelijk verwijderd, en inmiddels weer teruggeplaatst. Echter is de bestrating op veel plaatsen ongelijk teruggelegd, met als gevolg dat paden slecht begaanbaar zijn voor bijvoorbeeld mensen met een kinderwagen of mindervalide personen.

6. Is het college bekend met deze melding? Zo ja, deelt het college de mening van Echt voor Barendrecht dat de bestrating opnieuw moet worden uitgevoerd? Zo, op welke termijn wordt dit uitgevoerd? Zo nee, waarom niet?

Basketbalveldje Willem Alexander Plantsoen
Aan het Willem Alexander Plantsoen ligt een populair basketbalveldje (zie afb.). Omwonenden geven aan dat een bankje een welkome aanvulling zou zijn.

7. Ziet het college mogelijkheden om hier een bankje te plaatsen? Zo ja, op welke termijn kan dit worden gerealiseerd? Zo nee, waarom niet

Overlast door automobilisten aan de Ziedewijdsedijk
Inwoners aan de Ziedewijdsedijk geven aan overlast te ondervinden van ouders die hun kinderen komen brengen naar de Dr. Schaepmanschool. Op willekeurige plaatsen worden auto’s geparkeerd, ouders komen hard aanrijden en rijden weer hard weg.

8. Is het college bekend met deze klachten? Zo ja, welke mogelijkheden ziet het college deze overlast in te perken? Waar denkt het college dan aan en op welke termijn kunnen hier maatregelen worden verwacht? Zo nee, waarom niet?

Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

Namens de fractie van Echt voor Barendrecht,

Dick Heijboer, fractiesecretaris


Klik hier voor beantwoording

Share this: