Schriftelijke vragen n.a.v. bezoek Carnisse Veste

Bron: http://www.carnisseveste.nl/

Betreft: Schriftelijke vragen naar aanleiding bezoek Carnisse Veste

Barendrecht, 8 augustus 2019

Geacht college,

Recent bezocht Echt voor Barendrecht winkelcentrum Carnisse Veste om met inwoners in gesprek te gaan over de leefbaarheid in hun woon- en leefomgeving. Een aantal inwoners stelde diverse onderwerpen aan de orde. Wij hebben over deze onderwerpen de navolgende specifieke vragen.

Verkeersoverlast rondom winkelcentrum Carnisse Veste

Veel bezoekers van winkelcentrum Carnisse Veste parkeren hun auto in de omliggende wijk, met als gevolg dat omwonenden hun auto ver van hun woning moeten, of zelfs op de trottoirs parkeren. 

 1. Is het college bekend met deze problematiek? Zo ja, welke mogelijkheden ziet u om de parkeerstroom rondom het winkelcentrum beter te managen?
 2. Hoe kijkt het college aan tegen de invoering van een blauwe zone rondom het winkelcentrum? Graag toelichting waarom wel of niet een blauwe zone zou kunnen worden ingevoerd in het gebied rondom het winkelcentrum.
 3. Is het college van mening dat de wegwijzerbordjes t.a.v. de parkeergarage van Carnisse Veste voldoen om de parkeerstroom zoveel mogelijk naar de parkeergarage te leiden? Zo nee, ziet het college dan mogelijkheden om de parkeergarage d.m.v. bijvoorbeeld wegwijzerbordjes beter aan te duiden?

De parkeerdruk in straten rondom Carnisse Veste is hoog door het vele autoverkeer veroorzaakt door bezoekers van de horecagelegenheden aan het Havenhoofd en het winkelcentrum. Deze parkeerdruk werkt asociaal gedrag in de hand, met als gevolg dat er vaak auto’s fout geparkeerd staan. Daarnaast rijden auto’s en bestelbusjes met veel te hoge snelheid door de straten.   

 1. Hoe kijkt het college aan tegen de bovengenoemde situatie en bent u bereid om maatregelen te nemen om asociaal en gevaarlijk verkeersgedrag rondom het winkelcentrum terug te dringen? Zo ja, hoe en wanneer? Zo nee, waarom niet?

 Zwerfafval Havenhoofd veroorzaakt door (on)gedierte

Veel bewoners klagen over de hoeveelheid zwerfafval op en rondom de horeca aan het Havenhoofd. Opvallend is echter dat dit veelal niet door mensen, maar door (on)gedierte wordt veroorzaakt. Naar voedselresten graaiende meeuwen zorgen ervoor dat het afval buiten de prullenbak terecht komt, aldus een aantal omwonenden.

 1. Hoe kijkt het college aan tegen de suggestie om de prullenbakken in de openbare ruimte te voorzien van een klep, zodat (on)gedierte niet meer in de prullenbakken kunnen wroeten?

Watertappunt

In het verleden stond er in Carnisse Veste een openbaar watertappunt. Winkelend publiek ziet dit tappunt graag teruggeplaatst. 

 1. Waarom is dit watertappunt verdwenen?
 2. Ziet het college mogelijkheden om dit tappunt, al dan niet op een andere plek, terug te plaatsen in of rondom het winkelcentrum? Zo ja, wanneer, zo nee, waarom niet?

Hondenoverlast Van Ommerenhaven

De graszones rondom de singel (afb.1) aan de Van Ommerenhaven is een geliefde honden uitlaatplaats. Helaas merken omwonenden dat hondenuitwerpselen lang niet altijd worden opgeruimd, met als gevolg dat er veel overlast is van hondenpoep.

 1. Zijn er volgens het college in de nabijheid van de Van Ommerensingel wel of niet voldoende voorzieningen, zoals hondenprullenbakken, om hondenpoep tegen te gaan?
 2. Wordt de hondenpoepstofzuiger op deze locatie ingezet? Zo ja, met welke frequentie? Zo nee, waarom niet?

afb.1: Singel Van Ommerenhaven

Maximum snelheid Noldijk            

De maximum snelheid op de Noldijk is 60 km/u. De Noldijk is een minder overzichtelijke weg. Deze snelheid zorgt dan ook geregeld voor gevaarlijke situaties. In januari 2018 is het ‘besluit aanpassing bebouwde kom grenzen en beheergrenzen’ door de gemeenteraad aangenomen. Een doel hiervan was o.a. om te komen tot een verlaging van de maximum snelheid op onder andere de Noldijk. Hier wordt al lange tijd overleg over gevoerd met het waterschap.

 1. Kunt u aangeven wat de status van die onderhandelingen is en op welke termijn het college verwacht dat de snelheidsbeperkende maatregelen op de Noldijk genomen kunnen worden?

Olievlekken Hobokenhaven

Meerdere bewoners aan de Hobokenhaven hebben bij de gemeente melding gemaakt over olievlekken op het trottoir, als gevolg van werkzaamheden aan auto’s. Ondanks meerdere meldingen, is hier (nog) geen actie op ondernomen.

 1. Is het college bekend met deze melding? Zo ja, Is deze melding omgezet in actie? Zo welke actie, zo nee, waarom niet?

Uitritten Avenue Carré

Op de Avenue Carnisse zijn aan zowel de oost- als de westzijde een zestal inritten aanwezig (zie afb.2). Deze inritten leiden naar parkeerplaatsen voor bewoners die achter de woningen zijn gesitueerd. In de avond komt het veelvuldig voor dat bezoekers van de wijk parkeren op een van deze inritten, met als gevolg dat de bewoners geen toegang meer hebben tot hun eigen parkeerplaats. Dit heeft al tot meerdere conflicten geleid. Belangrijkste reden van het probleem is, dat het in de avond slecht zichtbaar is dat op deze plekken niet geparkeerd mag worden. 

 1. Bent u bereid om maatregelen te nemen zodat duidelijk te zien is dat er niet geparkeerd mag worden? Zo ja welke en wanneer? Zo nee, waarom niet?

afb.2: Inritten Avenue Carnisse

Recreatiegebied Koedood / Oude Maas

Tussen de Koedood en de Oude Maas ligt een mooi recreatiegebied (afb.3). Recreanten klagen over het beperkt aantal bankjes t.o.v. de grootte van dit mooie wandelgebied.

 1. Hoeveel bankjes bevinden zich binnen het rood omcirkelde gebied, en hoe kijkt het college aan tegen het aantal bankjes in verhouding tot de grootte van dit recreatiegebied?
 2. Ziet het college mogelijkheden om extra bankjes in dit gebied bij te plaatsen? Zo ja wanneer. Zo nee, waarom niet?

afb.3: Recreatiegebied Koedood / Oude Maas

Handhaving overlast Waterkant

Bewoners in de wijk Waterkant ervaren de laatste jaren een teruggang in de woon- en leef kwaliteit van de wijk. In toenemende mate – en dan vooral in de zomerperiode – worden er (tuin)feestjes gehouden, waarbij de feestgangers lak hebben aan de omgeving. Het bezorgen van een mededeling vooraf in de directe omgeving acht men veelal toereikend om onbeperkt herrie te kunnen produceren tot diep in de nachtelijke uren. Diverse bewoners hebben klachten ingediend, maar er wordt niet door politie en/of gemeente met inbegrip van boa’s geacteerd; sterker nog ‘de handhaving wordt als onzichtbaar ervaren’!

 1. Zijn deze klachten van bewoners bij het college bekend?
 2. Waarom wordt er überhaupt niet gehandhaafd in de Waterkant ten aanzien van deze vorm van buren en/of wijkoverlast?

Wij zien uw schriftelijke beantwoording met interesse tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van Echt voor Barendrecht,

Dick Heijboer, fractiesecretaris


Klik hier voor de beantwoording vanuit het college

en hier voor de bijbehorende bijlage  Hondenvoorziening van Ommerenhaven 

Share this: