Schriftelijke vragen n.a.v. wijkbezoek Meerwede Z-O

Betreft: Schriftelijke vragen naar aanleiding wijkbezoek Meerwede Z-O

Barendrecht, 20 juli 2019,

Geacht college,

Recent bezocht Echt voor Barendrecht de wijk Meerwede Z-O. De bewoners gaven overwegend aan met veel plezier in deze wijk te wonen. Toch kwamen een aantal onderwerpen naar voren waarover bewoners zich afvragen of er oplossingen mogelijk zijn. Daarom heeft EVB een aantal specifieke vragen.

Speeleiland Meerwedesingel

Het speeleiland  aan de Meerwedesingel (afb.1)wordt ook gebruikt als honden uitlaatplaats en kattenbak. Tevens dient deze plek als jongeren ontmoetingsplek (JOP).

 1. Is het college van mening dat de huidige inrichting van dit speeleiland voldoet om dit speeleiland vrij van vandalisme, hondenpoep en zwerfafval te houden? Zo nee, zou het college dit speeleiland van extra voorzieningen kunnen voorzien, zodat dit in de toekomst wel het geval is?

afb.1: Speeleiland Meerwedesingel

Parkeerproblemen Meerwede

Parkeerproblemen zijn een veelgehoorde klacht. In sommige straten is de parkeerdruk zo hoog, dat er geregeld noodgedwongen op de stoep moeten worden geparkeerd.

 1. Ziet het college mogelijkheden om de parkeerdruk in deze wijk te verlagen?

Te hard rijden Amstelmeer

Aan de Amstelmeer ligt een ruim ingerichte speeltuin. De straten rondom dit speelveld zijn druk bereden en bewoners geven aan dat er met grote regelmaat te hard wordt gereden. De gemeente heeft hier al metingen uitgevoerd, kennelijk is bevestigd dat er sprake is van te hard rijden. Gebrek aan budget wordt als argument aangevoerd om nu geen verkeersremmende maatregel aan te leggen.

 1. Klopt dat argument? Zo ja, waarom is er in de 1e tussenrapportage 2019 dan niet verzocht om extra middelen?

Geluidsoverlast Zuidersingel en Carnisserbaan

Van een aantal bewoners kregen wij te horen dat er regelmatig te hard wordt gereden op de Carnisserbaan en de Zuidersingel. Behalve onveilige situaties leidt dit ook tot geluidsoverlast bij de omwonenden. N.a.v. ons wijkbezoek in 2017 stelden wij hier eerder vragen over. Destijds heeft het college geantwoord dat dit niet eerder dan bij regulier onderhoud aan het wegdek wordt meegenomen.

 1. Kunt u aangeven wanneer dit onderhoud in de planning staat?

Wij vernamen dat een wethouder de verkeerssituatie aan de Zuidersingel onlangs opnieuw heeft beoordeeld.

 1. Klopt dit? Zo ja, wat waren de bevindingen? Zo nee, ziet het college redenen om deze situatie opnieuw te boordelen?

Onkruid

Specifiek aan de Reling wijzen bewoners ons op de overmatige groei van onkruid door vrijwel de gehele straat (afb.2).

 1. Deelt het college de mening dat hier sprake is van overmatige groei? Zo ja, kan het college opdracht geven om het onkruid op korte termijn te laten verwijderen? Zo nee, wanneer is deze wijk weer aan de beurt voor de periodieke controle?

afb.2: fotocollage onkruid Reling

 Overhangend groen

Op een aantal plaatsen in Meerwede kwamen we overhangende groen tegen Dat is niet goed in het kader van veiligheid vanwege een verminderd zicht op verkeerssituaties. Wij realiseren ons dat dit veelal op particulier gebied is, maar zijn van mening dat voorlichting hier een grote rol kan spelen.

 1. Ziet het college mogelijkheden aan deze onwenselijke situatie verbeteringen aan te brengen? Zo ja, hoe en wanneer. Zo nee, waarom niet?

   

afb.3: fotocollage overhangend groen

 Winkelcentrum

EVB heeft een groot aantal opmerkingen over het winkelcentrum/Carnisse Veste gekregen; verkeersveiligheid rondom parkeergarage zoals: ongezellig, leegstand, weinig plaats om iets te drinken, weinig te doen in Carnisse – alleen in oud Barendrecht.

 1. Wat is de visie van het college op dit winkelcentrum en welke plannen zijn er op korte termijn?

Klok woontoren Middeldijkerplein

Een van de beeldbepalende klokken aan de woontoren op het Middeldijkerplein staat al weken stil. (in elk geval geconstateerd vanaf 2e week juni tot aan heden) (afb.4).

afb.4: Stilstaande klok Middeldijkerplein

 1. Is het college hiermee bekend? Zo ja, kan het college ervoor zorgdragen dat deze beeldbepalende klok weer loopt en de juiste tijd aangeeft?

Bewerkte boom

Een van de bomen achter de Veersermeer is bewerkt met een mes (afb. 9,10,11). Bewoners vragen zich af of deze boom dit overleeft en of de gemeente hier nog iets aan kan doen.

 1. Deelt het college de zorgen over de gezondheid van de boom? Zo ja op grond waarvan, zo nee waarom niet?
Afb. 5: fotocollage bewerkte Boom Veersermeer

Verzakkingen Lauwersmeer / Meerwedesingel

Op een aantal plekken, waaronder de Lauwersmeer en de Meerwdesingel is de grond rondom bomen al behoorlijk verzakt (afb.6). Het zorgt voor scheve trottoirs en naar het schijnt is de riolering inmiddels aangetast.

 1. Is het college bekend met dit probleem? Zo ja, hoe schaalt het college de ernst van de situatie (met name de riolering) in? Zo nee, is het college deze melding als reden om inspectie te laten plegen?
 2. Is het college van mening dat de verzakkingen van dien aard zijn dat hier er onderhoud nodig is? Zo nee, waarom niet?

afb.6: Verzakkingen

Overlast bomen Lauwersmeer

De vruchtval van bomen de Lauwersmeer wordt door sommige omwonenden als overlast gevend ervaren. Daarnaast zorgen de wortels ook voor verzakkingen (ook beschreven in de vragen hierboven). Zij hebben de gemeente een aantal jaar geleden verzocht om de deze bomen te vervangen voor andere bomen.

 1. Is het college bekend met deze melding? Zo ja, wat is er de reden van dat deze bomen destijds niet zijn vervangen?
 2. Wat is het beleid van het college ten aanzien van bomen met vruchtval die door bewoners als hinderlijk wordt ervaren?

Overlast pakketbezorgers Avenue Carré

Pakketbezorging aan de Avenue Carré gaat met regelmatig gepaard met gevaarlijk rijgedrag. Een bewoner heeft hier meerdere filmpjes als bewijs van gemaakt, waarvan we er één (verborgen) online hebben gezet:

https://www.youtube.com/watch?v=ocdz6VaATzQ&feature=youtu.be

 1. In hoeverre ziet het college mogelijkheden om de verkeerssituatie aldaar aan te passen, om dit gevaarlijke rijgedrag te voorkomen? (vb. aanpassingen trottoir of laden & lossen parkeerplaats)

Wij zien uw schriftelijke beantwoording met interesse tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van Echt voor Barendrecht,

Dick Heijboer, fractiesecretaris


Klik hier voor de beantwoording vanuit het college

Share this: