Schriftelijke vragen n.a.v. wijkbezoek Havenkwartier


Barendrecht, 12 februari 2020

Betreft: Schriftelijke vragen naar aanleiding wijkbezoek Havenkwartier

Geacht college,

Recent bezocht Echt voor Barendrecht de wijk Havenkwartier om met bewoners in gesprek te gaan over de leefbaarheid in hun woon- en leefomgeving. De inwoners gaven aan in algemene zin tevreden te zijn over de wijk. Daarbij plaatsen zij opmerkingen over zaken waar zij minder of niet tevreden zijn. Onderstaand hierover een aantal specifieke vragen.

Verzakkingen trottoir Havenhoofd
Het trottoir van het winkelcentrum aan de zijde van het Havenhoofd is op een aantal plekken behoorlijk verzakt (zie foto’s). Op meerdere plekken liggen de tegels ongelijk en zijn er tegels die los liggen. Dit zorgt voor gevaarlijke situaties vanwege struikelgevaar. EVB is daarom van mening dat vanuit veiligheidsoogpunt dit trottoir spoedig dient te worden opgehoogd.

1. Deelt het college de mening van EVB dat het trottoir hier dient te worden opgehoogd? Zo ja, op welke termijn worden deze werkzaamheden uitgevoerd? Zo nee, waarom niet en hoe weegt u het argument omtrent struikelgevaar?

Fietsenstalling Havenhoofd
Bewoners geven aan dat de fietsenstalling aan het Havenhoofd (zie foto) dusdanig op de wind is gesitueerd, dat fietsen kunnen beschadigen bij hevige windstoten, zoals bijvoorbeeld afgelopen week met de storm Ciara. Een oplossing zou kunnen zijn een type fietsenstalling-beugel te plaatsen dat meer steun geeft aan de fietsen.

2. Ziet het college mogelijkheden om de fietsenstalling dusdanig aan te passen of uit te breiden dat er ook stallingsmogelijkheden ontstaan waarbij de fietsen bestand zijn tegen hevige wind? Bijvoorbeeld door een aantal ander type fietsenstalling beugels bij te plaatsen. Zo ja, op welke termijn kan dit worden uitgevoerd? Zo nee, waarom niet?

Enige tijd geleden is het voetpad aangepast aan de Van Hobokenhaven (zie foto). Er is een verharding aangebracht welke plotseling stopt bij paaltjes. EVB vindt dit er nogal slordig uitzien.

3. Wat is de reden dat de aanpassing is gestopt bij de paaltjes en niet doorloopt richting Portlandse Baan? Wordt dit nog aangepast/afgemaakt? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

Zwerfafval Havenhoofd
Op en rondom het Havenhoofd ligt met enige regelmaat bovengemiddeld veel zwerfafval. Dit zwerfafval is vaak op dagen waarop de weekmarkt plaatsvindt. Bewoners ergeren zich aan de rommel en wijzen op de volle afvalbakken.

4. Is het college bekend met deze klachten? Welke maatregelen zijn of worden er genomen om dit, naar wat lijkt structurele probleem, op te lossen?

Parkeerdrukte / Blauwe Zone
Naar aanleiding van een eerder wijkbezoek aan Carnisse Veste stelde onze fractie al vragen over de mogelijke invoering van een blauwe zone. Ook tijdens dit wijkbezoek werden we veelvuldig gewezen op de parkeerproblematiek die omwonenden dagelijks ervaren van mensen die hun auto dichtbij de tramhalte willen parkeren. Ook irriteren bewoners zich aan mensen die hun auto buiten de parkeervakken parkeren als gevolg van de parkeerdrukte.

5. Wat voor maatregelen zijn er tot op heden genomen om de parkeerproblematiek rondom het winkelcentrum aan te pakken?
6. Hoeveel boetes voor foutparkeren rondom winkelcentrum Carnisse Veste zijn er in 2019 uitgedeeld, en hoe weegt het college het aantal uitgedeelde boetes tegenover de vele klachten die EVB ontving over foutparkeerders?

Eerdere vragen van EVB omtrent de invoering van een blauwe zone met ontheffing voor omwonenden van het Havenkwartier werden eerder afwijzend beantwoord.

7. Is het college nog steeds van mening dat uitbreiding van de blauwe zone rondom het winkelcentrum Carnisse Veste geen optie is?
8. Waarom is de Platehaven wel ingericht als blauwe zone, en is dat voor omliggende straten geen optie?
9. Ziet het college ruimte, of zijn er plannen om extra parkeerplaatsen te creëren in de wijk Havenkwartier? Zo ja, wat is de status van deze plannen? Zo nee, waarom niet?

Verlichting rondom bushaltes Havenkwartier en Middeldijkerplein
Bewoners geven aan dat de bushaltes ‘Middeldijkerplein’ en ‘Havenkwartier’ (zie foto’s) slecht verlicht zijn. Dit zorgt voor onoverzichtelijke en dus gevaarlijke situaties met overstekende kinderen vanuit de wijk naar de bushaltes. EVB deelt deze mening en vindt dat deze twee bushaltes beter verlicht moeten worden.

10. Deelt het college de mening van EVB dat deze bushaltes niet goed verlicht zijn? Zo ja, welke acties kunt u op korte termijn uitvoeren om de verlichting aan te passen? Zo nee, waarom niet?

Afvalbeleid (nummering van de vragen is een vervolg op de eerdere vragen die EVB stelde omtrent het nieuwe afvalbeleid)

Volgens omwonenden zijn er restaurants aan de Reuchlinhaven die hun afval in de ondergrondse containers dumpen. Dat hoort niet, want dit is bedrijfsafval. Hier wordt niet op gehandhaafd.

68. Is het college ermee bekend dat een aantal restauranthouders aan de Reuchlinhaven vrijwel iedere avond hun bedrijfsafval in een ondergrondse container deponeren? En kan daar specifiek door het college op worden gehandhaafd door middel van een norm overdragend gesprek door BOA’s met de horeca en daarop volgend controle?

In het milieupark aan de Hudighaven / Van der Vormhaven ontbreekt een papiercontainer.

69. Waarom is er voor gekozen om op deze locatie geen papiercontainer te plaatsen? Worden de papiercontainers nog geplaatst? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

Ook in de wijk Havenkwartier ergeren bewoners zich aan de overvolle afvalcontainers, en de -als gevolg hiervan- verkeerd aangeboden vuilniszakken rondom de afvalcontainers.

70. Is het college bekend met deze meldingen? Zo ja, welke maatregelen zijn er tot op heden genomen om dit probleem op te lossen? Welke maatregelen kunnen nog worden verwacht?

Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

Namens de fractie van Echt voor Barendrecht,

Dick Heijboer, fractiesecretaris


Share this: