Schriftelijke vragen n.a.v. wijkbezoek Buitenoord 1 en 3

Barendrecht 3 juni 2019

Betreft: Schriftelijke vragen naar aanleiding van wijkbezoek Buitenoord 1 en 3

Geacht college,

Naar aanleiding van ons recente wijkbezoek aan Buitenoord 1 en 3, hebben wij namens een groot aantal inwoners die wij spraken in deze wijk de volgende vragen:

 Parkeerdruk

Bewoners van de wijk Buitenoord ervaren bewoners een hoge parkeerdruk. Ook tijdens ons wijkbezoek was dit probleem goed zichtbaar.

 1. Ziet het college mogelijkheden om extra parkeerplaatsen te realiseren in Buitenoord? Zo ja, waar? Zo nee, waarom niet?

Op de Botter-locatie komt geplande nieuwbouw. Omwonenden vrezen dat hierdoor de parkeerdruk in de wijk nog meer zal toenemen.

 1. Welk effect heeft de geplande nieuwbouw aan de Botter-locatie op de parkeerdruk in de wijk? Neemt dit toe, af of blijft dit gelijk?

De parkeervakken zijn aan de krappe kant, waardoor er geregeld sprake is van dubbelparkeerders. Gezien de al hoge parkeerdruk, is dat een grote ergernis bij omwonenden. Omwonenden denken dat het ook te maken heeft met de onduidelijke parkeeraanduiding, en zien daarin een mogelijkheid dit probleem tegen te gaan.

 1. Hoe kijkt het college aan tegen het idee om de aanduiding van de parkeervakken duidelijker te maken, bijvoorbeeld door de omlijning te voorzien van nieuwe verf?

Afvalcontainers

Een veel gehoorde klacht in Buitenoord is het niet tijdig legen van de afvalcontainers, met kleine vuilnisophopingen tot gevolg. Bewoners geven aan dat meldingen niet door de gemeente worden opgepakt.

 1. Klopt het dat afvalcontainers in Buitenoord regelmatig niet tijdig worden geleegd? Zo ja, wat voor maatregelen zijn er tot dusverre genomen de overlast terug te dringen?

Na de herinrichting van de Schouw is er een centrale aanbiedplaats voor papier, snoei en tuinafval verdwenen. De bewoners hebben de gemeente gevraagd waar zij dit nu centraal aan moeten bieden. Het antwoord was dat zij daar als bewoners zelf wel uit zouden komen. Dit levert een situatie op dat het nu soms versnipperd aangeboden wordt met het risico dat zakken langs de weg kunnen blijven staan, aldus bewoners. 

 1. Hoe kijkt het college aan tegen het verkeerd aanbieden van afval in relatie tot het verdwijnen van de afvalcontainers?
 1. Ziet het college mogelijkheden om het verkeerd aanbieden van afval in Buitenoord tegen te gaan?

Grasveldje Schouw

Tegenover de Schouw ligt een veldje (zie afb.1). Dat werd voorheen keurig gemaaid. Er ligt nu een strook met aarde langs waardoor er geen grasmaaier meer op het veld kan komen, met als gevolg verwildering. Bewoners vinden het er verwaarloosd bij liggen.

Afb. 1: stukje openbaar groen aan de Schouw

 1. Wat is het plan met dit veldje?

Speelpleintjes

Bewoners met kinderen geven aan dat er weinig (geschikte) speelpleintjes voor kinderen zijn. Zij vertellen dat het aantal kinderen in de wijk de afgelopen jaren is toegenomen, en dat er daardoor nu te weinig speelpleintjes voor hen zijn.

 1. Hoe kijkt het college aan tegen de verhouding tussen het aantal speelpleintjes en het aantal kinderen in deze wijk?

 Achter de Schouw ligt een speelpleintje (zie afb.2). Bewoners merken dat de vuilnisbakken al enkele keren zeer laat geleegd worden. Hiervan is melding gemaakt bij de gemeente, maar bewoners zijn niet tevreden met het resultaat. 

 1. Is het college bekend met deze meldingen?

Afb. 2: Speelpleintje Schouw

Op hetzelfde speelpleintje is ook een stukje openbaar groen (zie afb.3). Tussen de struiken groeit een hardnekkige, hoge grassoort die de bewoners nu ook in de tuinen gaan zien. Zij zijn van mening dat het groenonderhoud van de gemeente dit moet aanpakken en het hoge gras moet verwijderen om nog meer woekeren te voorkomen. 

 1. Deelt het college de mening dat het overlast gevende woekeren van deze plant middels verwijdering gestopt dient te worden? Zo ja, wanneer denkt denkt u deze werkzaamheden uit te voeren? Zo nee, waarom niet?

Afb. 3: Woekerend gras speelpleintje Schouw

Kroost

Op de singel grenzend aan de achtertuinen ligt dicht kroos (afb. 4). Dit kan gevaarlijke situaties opleveren voor (vooral) kleine kinderen. In hun spelend enthousiasme kunnen kinderen het kroost aanzien voor een harde ondergrond (bijv. gras) met het risico dat zij in de sloot lopen. Daarnaast vinden bewoners de volledig met kroost gevulde sloten er verwaarloosd uitzien.

Afb. 4: Dicht kroos singel

 1. Is het college ook van mening dat dit kroos uit veiligheidsoogpunt of vanwege het verwaarloosde aanzicht verwijderd dient te worden? Zo nee, waarom niet?

Hondenvoorzieningen

Ook in Buitenoord zijn veel hondenbezitters. Echter geven zij aan dat er maar weinig uitlaatgebieden voor honden zijn, missen zij voldoende hondenpoep-prullenbakken en komt de hondenpoep-stofzuiger zelden langs. Als gevolg hiervan ligt er op veel plaatsen hondenpoep. Dit wekt ergernis op.

 1. Hoe kijkt het college aan tegen het hondenbeleid en de hondenvoorzieningen in Buitenoord?
 1. Deel het college de mening dat er in Buitenoord te weinig hondenpoep-prullenbakken zijn?
 1. Hoe vaak komt de hondenpoep-stofzuiger in Buitenoord en hoe verhoudt zicht dit relatief tot andere vergelijkbare wijken in Barendrecht?

Het hondenlosloopgebied ter hoogte van de Tjalk is momenteel onbegrensd. Dit zorgt ervoor dat honden nogal eens wegrennen van deze plek, bijvoorbeeld als reageren op voorbijgangers zoals kinderen, fietsers, de postbode, maar ook andere honden. Dit probleem kan opgelost worden door het plaatsen van een hek.

 1. Hoe kijkt het college aan tegen het idee om dit gebied af te omheinen met een hek?

Steiger Kooiwalbos

Een bewoner geeft aan dat de (vis)steiger aan de Kooiwalplas is verwijderd, en wil hier graag opheldering over.

 1. Kan het college aangeven waarom deze steiger is verwijderd en of er hiervoor iets in de plaats komt?

Geluidsoverlast / verkeershinder

Enkele bewoners uit Buitenoord geven aan dat er erg hard gereden wordt aan de Ziedewijdsebaan en de Buitenlandse Baan. Dit zorgt niet alleen voor verkeersonveiligheid, maar ’s nachts ook voor geluidshinder. 

 1. Deelt het college de mening dat er aan de Ziedewijdsebaan en de Buitenlandse baan met grote regelmaat te hard wordt gereden en dat er ’s nachts sprake is van geluidsoverlast? Zo nee, waarom niet?

Ontbreken verkeersbord

Tijdens een storm in januari heeft een verkeersbord boven de oversteekplaats aan de Ziedewijdsebaan losgelaten (zie afb. 5&6). Sindsdien hangt er nog maar aan één kant een bord. Bewoners geven aan dat dit bord teruggeplaatst zou worden, maar dat is tot op heden niet gebeurd.

 1. Kan het college deze melding oppakken en er zorg voor dragen dat dit alsnog gebeurd?

 afb. 5 & 6: Oversteekplaats oude en nieuwe situatie

 Onderhoud buitenruimte

Verschillende bewoners geven aan dat de buitenruimte wel weer een onderhoudsbeurt kan gebruiken. Zo is er sprake van overmatige onkruidgroei, en zijn er veel stukken openbaar groen die toe zijn aan een snoeibeurt.   

 1. Wanneer vindt er weer onderhoud aan het openbaar groen plaats in de Buitenoord, en voor welk gedeelte geldt dit precies?

Wij zien uw schriftelijke beantwoording met veel belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van Echt voor Barendrecht,

Dick Heijboer


Klik hier voor de beantwoording vanuit het college

Share this: