Schriftelijke vragen n.a.v. bezoek EVB aan Vrijenburg west en zuid

Barendrecht, 28 februari 2019

Betreft: schriftelijke vragen naar aanleiding bezoek EVB aan de wijk Vrijenburg west en zuid.

Geacht college,

EVB is evenals in maart 2017 onlangs met een flinke delegatie op bezoek geweest in de wijk Vrijenburg west/zuid. Wij constateren dat over het algemeen de bewoners tevreden zijn over hun wijk. Desalniettemin hebben wij onderwerpen opgetekend waar inwoners zich in toenemende mate zorgen over maken. Naar aanleiding van dit wijkbezoek heeft EVB namens vele inwoners van de wijk Vrijenburg west/zuid een aantal schriftelijke vragen:

Buitenruimte
Achter de Ciprushout, aan de kant van het water, ligt een looppad. De conditie van het looppad is in de loop der jaren verslechterd, met als gevolg dat er verwilderd bij ligt. Zo liggen de tegels scheef, door het gras dat ertussen groeit (zie foto’s).

  1. Deelt het college de mening van EVB dat dit looppad opgeknapt moet worden? Zo ja, wanneer wordt dit onderhoud uitgevoerd? Zo nee, waarom niet?

afb. 1,2 & 3: Looppad Ciprushout

Tussen de Kouwenhoven-akker en de Merbauhout ligt een eiland met daarop een speelplaats. Dit eiland is vanaf twee kanten bereikbaar middels een loopbrug. Ondanks dat dit dus een onverhard voetpad betreft, rijden hier veel fietsers overheen. Bewoners ergeren zich hier aan, omdat zij langs de spelende kinderen fietsen. Aan de kant van de Kouwenhoven-akker staat een bord (verkeersbord G7) dat aangeeft dat dit een voetpad is. Aan de kant van de Merbauhout ontbreekt dit bord.

  1. Ziet het college mogelijkheden een verkeersbord voetpad (G7) te plaatsen aan de zijde van de Merbauhout, zodat het ook vanaf die kant duidelijk is dat het om een voetpad gaat?

afb. 4: bord voetpad aan kant Kouwenhoven-akker
afb. 5: geen bord aan kant Merbauwhout

Het plaatsen van een zigzaghek aan beide zijden van het pad, dat zodanig is ingericht dat het pad toegankelijk blijft voor inwoners gebruik makend van de scootmobiel, zou naar het inzicht van de bewoners ook een positief effect hebben op de bescherming van de spelende kinderen tegen racende fietsers.

  1. Deelt het college de mening van de inwoners dat een zigzaghek een goede oplossing zou kunnen zijn? Zo ja, is het college dan bereid dit hek te plaatsen? Zo nee, waarom niet?

Veiligheid
In de wijk Vrijenburg west-zuid duiken regelmatig hangjongeren op. Bewoners ervaren hier overlast van en hebben het vermoeden dat er drugs gedeald wordt. Waar deze jongeren vandaan komen is niet bekend, mogelijk uit Rotterdam.

  1. Is het college bekend met overlast gevende hangjongeren in deze wijk? Zo ja, op welke manier wordt getracht de overlast van hangjongeren in Vrijenburg west-zuid terug te dringen?

Verkeer
Bewoners geven aan dat er, ondanks de snelheid remmende drempels, nog altijd te hard gereden wordt aan de Vrijenburgerlaan. Een aantal drempels die er liggen zouden niet hoog genoeg zijn.

  1. Ziet het college mogelijkheden om enkele van deze lagere drempels  aan de Vrijenburgerlaan op te hogen? Zo ja, op welke termijn zouden deze maatregelen kunnen worden uitgevoerd. Zo nee, waarom niet?

Verkeer/buitenruimte
In de gehele wijk Vrijenburg zijn een aantal kruisingen te vinden tussen verschillende soorten wegen (voetpad, fietspad, autostraat en trambaan). Op een aantal van deze plaatsen is het groen daaromheen inmiddels zo hoog gegroeid, dat deze kruisingen niet meer zo overzichtelijk zijn en dus gevaarlijke verkeerssituaties kunnen opleveren.

  1. Is het college bekend met de boven omschreven onveilige verkeerssituaties? Zo ja, wat kan het college doen hier verbeteringen aan te brengen? Zo nee, waarom niet?
  2. Deelt het college de mening dat op plaatsen waar overhangend groen leidt tot onoverzichtelijke verkeerssituaties eerder dient te worden gesnoeid dan op plekken waar dit niet het geval is? Zo ja, kunnen deze plekken dan voorrang krijgen?

Voorzieningen
Aan de Vurenhout worden momenteel nieuwe woningen gerealiseerd.

  1. Is het juist dat voor een aantal van acht woningen, slechts twee extra parkeerplaatsen worden gerealiseerd? Zo ja, ziet het college dan mogelijkheden om bij deze locatie meerdere parkeerplaatsen te realiseren en zodoende de parkeerdruk te verminderen en toekomstige parkeerproblematiek te voorkomen? Zo nee, waarom niet?

Verpaupering door afval rondom afvalcontainers

Evenals bij het vorige wijkbezoek van EVB aan Vrijenburg west en zuid gaven bewoners aan dat er, ondanks dat de containers nog niet vol zijn, veel afval naast de containers wordt gedumpt. Met gevolg een smerige en verpauperde aanblik. Wij hebben dit ter plekke geconstateerd tijdens ons bezoek op een zaterdagmorgen. Zie de foto’s van afvalcontainers ter hoogte van Cederhout/Acaciahout. Bewoners geven hierbij aan dat de container omringd door een haagje een extra aanleiding zou geven achter zo’n haagje zelfs grof vuil te deponeren.

Afb. 6 en 7: afvalcontainers ter hoogte van Cederhout en Acaciahout.

Het is EVB bekend dat er in Rotterdam en Roosendaal proeven worden gedaan om de omschreven verpaupering tegen te gaan door een andere inrichting van de omliggende ruimte bij de afvalcontainers. Resultaat volgens berichtgevingen van de gemeente Rotterdam: ‘de eerste maand trof de gemeente 75 procent minder afval aan rond de aangeklede containers, drie maanden later is de hoeveelheid afgenomen met 85 procent.’ Voor meer informatie onderstaande links:

http://roosendaalopinternet.nl/site/proef-met-kunstgras-en-bloemen-bij-vuilcontainers-in-centrum/

https://www.gemeente.nu/ruimte-milieu/minder-afval-naast-containers-door-fleurige-proef/

Afb. 8 en 9: Proefopstellingen vuilcontainers Rotterdam en Roosendaal.

  1. Is het college bekend met deze proeven door de genoemde gemeentes?
  2. Is het college bereid eenzelfde proef te doen zoals in Rotterdam en Roosendaal? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

Wij zien uw schriftelijke beantwoording met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van Echt voor Barendrecht

Dick Heijboer, fractiesecretaris


Klik hier voor de beantwoording vanuit het college