Schriftelijke vragen m.b.t. oneigenlijk gebruik velden Sportpark de Bongerd


De velden en materialen van BVV Barendrecht worden regelmatig illegaal gebruikt door particuliere voetbalschooltjes. Zij verdienen er goed aan terwijl BVV Barendrecht en de gemeente opdraaien voor het onderhoud en eventuele schade. Bovendien vindt er rond de velden regelmatig vandalisme plaats. Ons raadslid Willem Booij wil dat het gemeente actie onderneemt om het vandalisme en het oneigenlijk gebruik van de velden door particuliere voetbalschooltjes te voorkomen. Lees hier zijn vragen.

Geacht college,

Met grote regelmaat (wekelijks) maken diverse commerciële voetbalorganisaties gebruik van de voetbalvelden op sportpark de Bongerd. Met eigen en met “geleend” materiaal worden hier voetballende jongeren getraind. Zonder dat hiervoor toestemming is gegeven door degene die de rekening betaald: BVV.

Daarnaast wordt er veelvuldig door niet georganiseerde jongeren gebruik gemaakt van dezelfde velden en worden met regelmaat attributen (denk aan mobiele voetbalgoals) zonder toestemming uit de opslag van BVV Barendrecht gehaald en beschadigd. Een (telefonisch) gesprek van een BVV-bestuurder met een BOA, die de overtreding (oneigenlijk gebruik) constateerde, leverde een bijzondere vraag aan deze bestuurder op. De BVV-bestuurder werd door de BOA bevraagd op welke acties de BVV zou gaan ondernemen nadat de BOA deze overtreding constateerde. Dit is een vreemde gang van zaken in onze ogen.

Tenslotte wordt er door BVV Barendrecht, en ook door ondergetekende, regelmatig vandalisme en vervuiling in het de velden en het sportpark geconstateerd. Dit geldt niet alleen voor BVV maar ook voor KV Vitesse.

Echt Voor Barendrecht is de mening toegedaan dat bovenstaande niet conform de APV is welke gelden voor sportpark de Bongerd. Daarbij zijn wij van mening dat het toestaan van oneigenlijk gebruik onwenselijk en onrechtvaardig is t.o.v de sportclubs die keurig de huurpenningen betalen voor onderhoud en investeringen aan het sportpark.

Kortom, Echt Voor Barendrecht constateert het volgende: ‘club moet betalen, gemeente draait op voor onderhoud, maar particuliere voetbalscholen verdienen hier geld aan zonder een euro te betalen. EVB vindt dit onacceptabel.

Naar aanleiding van bovenstaande hebben wij enkele vragen:

  1. Onderschrijft het college dat de hierboven geschetste situatie onwenselijk is?
  2. Was het college al bekend met bovenstaande?

    a. Zo ja, welke acties zijn er genomen of worden er op korte termijn ondernomen om dit te verhelpen.

    b. Zo nee, nu u dan op de hoogte bent. Welke stappen gaat u zetten om z.s.m. een einde te maken aan deze situatie?

  3. Is het college bereid de regels m.b.t. het gebruik van de velden te gaan handhaven, en bij constatering van oneigenlijk gebruik door commerciële partijen over te gaan tot het uitdelen van een proces verbaal?
  4. Is het college bereid tot intensivering van de handhaving om vandalisme en vervuiling tegen te gaan? Zo ja, op welke termijn gaat dit plaatsvinden en hoe gaat dat er uit zien?
  5. Wanneer gaat het college contact opnemen met de bestuurders van BVV om samen aan een structurele oplossing van dit probleem te werken?

Wij zien uit naar de beantwoording.

Namens de fractie van Echt voor Barendrecht,

Willem Booij


Share this: