Schriftelijke vragen inzake steun aan sportverenigingen n.a.v. coronacrisis


Schriftelijke vragen inzake steun aan sportverenigingen n.a.v. coronacrisis

Barendrecht, 6 mei 2020

Geacht college,

Voor veel sportclubs, een belangrijke verbindende schakel in onze samenleving, vallen door de Corona crisis inkomsten weg maar blijven de kosten bestaan. Specifiek de kosten voor huur van de accommodaties. Minister van Rijn heeft recent 110 miljoen euro vrijgemaakt om sportverenigingen hulp te bieden. Het grootste gedeelte van het bedrag, 90 miljoen euro, is bedoeld voor het kwijtschelden van huurpenningen van sportaccommodaties over de periode 01-03-2020 tot 01-06-2020. Voor veel sportverenigingen is de huur immers de grootste kostenpost op de begroting.

Hierover hebben wij enkele vragen:

1. Is de wethouder zich bewust van bovenstaande?
• Zo ja, welke inspanning heeft het college tot nu toe geleverd om helder te krijgen op welk bedrag de gemeente Barendrecht kan rekenen?
• Zo nee, nu dit wel bekend is, welke inspanningen gaat het college leveren om dit helder te krijgen? En op welke termijn?

Eerder dacht de wethouder al aan tijdelijk stopzetten van huurpenningen van clubs met accommodaties of al ingehuurde sporthal uren. Nu dit door de minister mogelijk is gemaakt hebben wij de volgende vragen:

2. Heeft de wethouder al gesproken over steun van de gemeente met vertegenwoordigers aan alle getroffen sportclubs?
• Zo ja, welke steun heeft u toegezegd?
• Zo nee, waarom niet?

3. Heeft de wethouder al een planning voor (vervolg) gesprekken met de getroffen sportclubs?
• Zo ja, op welke termijn zijn deze gesprekken gepland?
• Zo nee, waarom niet?

4. Als het antwoord op vraag 3 “nee” is.
• Hoe gaat de wethouder de getroffen sportclubs dan informeren over de mogelijke kwijtschelding van de huurpenningen?

Wij zien uit naar uw spoedige beantwoording.

Namens de fractie van Echt voor Barendrecht,
Willem Booij


Share this: