Schriftelijke vragen inzake reactie op VNG-brief

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)


Geacht college,

In bovengenoemde brief van wethouder Roopram deelt zij de raad mede dat onze gemeente geen deel uit zal maken van de werkgroep van de VNG die beheersmaatregelen ten aanzien van het abonnementstarief WMO wil onderzoeken. Ook voor onze gemeente geldt dat er forse tekorten zijn. Een onderzoek naar het terugdringen van een deel van dat tekort is volgens onze fractie een goede zaak.

Voor onze gemeente is de som van de voorzieningen WMO in 2019 ook fors gestegen na de invoering van dit abonnementstarief van 19,50 per vier weken in 2018.

Dit abonnementstarief zorgt voor een aanzuigende werking, zoals het aantal aanmeldingen laat zien. De fractie van Echt voor Barendrecht heeft hierover een tweetal vragen:

  1. De wethouder stelt dat het voor onze gemeente nog te vroeg is. Wat is te vroeg? Het aansluiten bij de werkgroep? Kunt u motiveren waarom u dat vindt?
  2. Welk risico loopt de gemeente Barendrecht, als de maatregelen niet juridisch houdbaar blijken te zijn? Graag uw onderbouwing

Wij zien de beantwoording van deze vragen met belangstelling tegemoet.
Namens de fractie van Echt voor Barendrecht,

Dick Heijboer, fractiesecretaris

Woordvoerder op dit onderwerp is Els Schaap-Holsheimer

Share this: