Schriftelijke vragen inzake mislukken sportakkoord

Bronvermelding foto: www.interimsport.nl

Barendrecht, 1 november 2019.

Schriftelijke vragen inzake mislukken sportakkoord

Geacht college,
Wij vernamen via zowel onze maatschappelijke contacten als via de lokale media dat uw poging om op korte termijn te komen tot een breed gedragen sportakkoord, is mislukt. Wij hebben daarover een aantal vragen:

Algemeen
1. Is hetgeen hierboven is beschreven, juist? Graag een toelichting.
2. Wat is hier de reden van?
3. Is het juist dat de (voormalig) sportformateur inmiddels niet meer actief is voor de gemeente Barendrecht?
4. Zo ja, wat is hiervan de reden?
5. Bent u van plan om het sportakkoord alsnog tot stand te brengen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, binnen welke termijn en wat is daarvoor nodig?
6. Waarom is de gemeenteraad (nog) niet in kennis gesteld van het mislukken c.q. sterk vertragen van uw sportakkoord, maar moet de gemeenteraad dit vernemen vanuit ons netwerk c.q. uit de media.
Daarnaast geeft de berichtgeving aanleiding tot een aantal verdiepende vragen:

Snelheid versus zorgvuldigheid en draagvlak
In zijn communicatie aan de diverse betrokkenen bij het sportakkoord, geeft de (ex)sportformateur aan dat er sprake was van een conflict tussen hem en wethouder Bults. De (ex)sportformateur spreekt zijn teleurstelling uit over het feit dat de wethouder tegen het advies van de (ex)sportformateur in, haast wilde maken om het sportakkoord te presenteren, namelijk begin november 2019. De (ex)sportformateur wilde meer tijd en zorgvuldigheid in acht nemen, onder meer om aan draagvlak te werken.
7. Is deze lezing juist? Graag een toelichting.
8. Kan de wethouder motiveren, waarom hij snelheid verkoos boven zorgvuldigheid?
9. Hoe beoordeelt de wethouder zijn drang naar snelheid, nu het sportakkoord voorlopig geklapt is. Had hij – met de kennis van nu – niet beter wat meer tijd en zorgvuldigheid kunnen betrachten?

Verspillingsmeter
Het zal u inmiddels genoegzaam bekend zijn dat Echt voor Barendrecht een verspillingsmeter bijhoudt, met betrekking tot suboptimaal (financieel) collegebeleid. In dat kader de volgende vragen:
10. De beschikbare subsidie voor het tot stand brengen van een sportakkoord bedroeg € 15.000. Daarvan was voor op 16 juli ca. € 11.000 uitgegeven aan de sportformateur. Hoeveel bedragen de uitgaven aan de sportformateur inmiddels? (inclusief eventuele frictiekosten)
11. In hoeverre zijn de onder vraag 10 bestede middelen met de kennis van nu nuttig, doelmatig en effectief ingezet in relatie tot het (voorlopig) resultaat?
12. Wat is het nog resterende budget van die € 15.000?
13. Hoeveel budget schat u in dat er nog nodig is om – indien u dat voornemens bent (zie vraag 5) alsnog een sportakkoord tot stand te brengen?
14. Op welke wijze gaat u de inzet van deze middelen dekken, gezien het antwoord op vraag 12 en de volgens uzelf niet al te florissante financiële positie van de gemeente Barendrecht?

Leermomenten
Op 6 juli 2019, kort na het sportcafé Barendrecht waar de (ex)sportformateur zijn eerste publieke optreden had, heeft onze fractie schriftelijke vragen gesteld over nut, noodzaak, doelmatigheid en effectiviteit van het aanstellen van de (ex)sportformateur.
15. Hoe beoordeeld de wethouder zijn antwoorden op deze kritische vragen, nu het tot stand brengen van een sportakkoord is mislukt?

Specifiek interessant aan de antwoorden van wethouder Bults is zijn antwoord op vraag 7. De wethouder betoogt daar dat er niet gezocht is naar een lokale kandidaat. Maar dat gekozen is voor een VSG gecertificeerde sportformateur, vanwege kwaliteitsborging. Hierdoor kon – aldus de wethouder – sneller worden gestart met de daadwerkelijke totstandkoming van het lokale sportakkoord. Lokale kennis, aldus de wethouder, was niet van essentieel belang. Lokaal maatwerk was geborgd.

16. Staat de wethouder – met de kennis van nu – achter deze uitspraken en keuze? En wordt voor het eventuele vervolgtraject nu wel gekeken naar lokaal betrokken ‘kandidaten’?
17. Welke lessen trekt de wethouder c.q. het college uit de gang van zaken rondom (het mislukken van) het sportakkoord in Barendrecht?
18. Wij hebben vernomen dat er spanning is ontstaan tussen sportverenigingen en het maatschappelijk middenveld, specifiek het onderwijs. Een onderwijspartij probeerde het merendeel van de beoogde subsidiebedragen zich toe te eigenen. In hoeverre is dit juist?
19. Hoe denkt de wethouder het vertrouwen, enthousiasme en de betrokkenheid van alle partijen die veel tijd, energie en moeite hebben gestoken in de totstandkoming van een sportakkoord, te herwinnen?

Wij zien uit naar de beantwoording.
Namens de fractie van Echt voor Barendrecht,
Met sportieve groet,

Willem Booij


Klik hier voor de beantwoording vanuit het college

Share this: