Schriftelijke vragen inzake blauwe zone rondom NS-station

Bronvermelding foto: www.gelderlander.nl

Barendrecht, 21 maart 2019

Betreft: Schriftelijke vragen inzake blauwe zone rondom NS-station

Geacht college,

Op 6 maart 2018 is het raadsbesluit n.a.v. het raadsvoorstel ‘Maatregelen bij het NS station’ genomen. De maatregelen behelzen het invoeren van een blauwe zone per 1 juli 2018 in de straten rondom het NS-station. De invoering van dit verkeersbesluit is niet zonder slag of stoot gegaan. Er is door omwonenden bezwaar aangetekend en zij hebben bij de commissie Bezwaarschriften hun verweer kunnen voeren. De procedure heeft tweemaal doorlopen moeten worden, omdat stukken niet volledig waren toegezonden aan de bezwaarmakers. Een proces dat niet de schoonheidsprijs verdient.

De fractie van Echt voor Barendrecht heeft op een tweetal thema’s van dit besluit, namelijk de evaluatie en de kosten van de ontheffingen, de volgende vragen aan het college.

Evaluatie

Aan het genomen raadsbesluit van 6 maart 2018 ligt een raadsvoorstel ten grondslag waarin een evaluatiemoment is opgenomen. Dit raadsvoorstel vermeldt daarover het volgende: ‘’Het monitoren van de maatregelen zal plaatsvinden na een halfjaar en daarna jaarlijks.’’

  1. Constaterende anno maart 2019, dat de maatregelen op 1 juli 2018 zijn ingevoerd en de eerste halfjaarlijkse evaluatie dus een feit had moeten zijn, vragen wij ons af of de evaluatie heeft plaatsgevonden?
    1. Zo ja, wanneer en op welke wijze? Graag met toelichting.
    2. Zo nee, waarom niet? Graag met toelichting.
  2. Kunt u inzicht verschaffen op welke wijze het college de evaluatiemomenten van eind 2019 en de jaren daarna vormgeeft? Graag met toelichting.

Kosten van de ontheffing

Inwoners van de nieuw ingevoerde blauwe zone rondom het Stationsgebied zijn tot 1 januari 2020 vrijgesteld voor het maken van kosten voor een ontheffing om te parkeren in de blauwe zone, omdat zij daar wonen. De kosten van de huidige ontheffing bedragen € 96,05 (bron www.barendrecht.nl). U heeft meerdere malen mondeling toegezegd aan inwoners, bij verschillende bijeenkomsten, de kosten van de ontheffing te willen verlagen. U heeft deze toezegging al in een eerder stadium gedaan, rondom de invoeringsdatum van de blauwe zone op verschillende bijeenkomsten.

  1. Waarom zijn de kosten van de huidige ontheffing nog niet verlaagd?
  2. Kunt u aangeven wanneer u de kosten van de ontheffing gaat verlagen? Graag met toelichting.

We zien uw schriftelijke beantwoording met veel belangstelling tegemoet.

Namens de fractie van Echt voor Barendrecht,

Kevin van Bommel


Klik hier voor de beantwoording vanuit het college

Share this: