Schriftelijke vragen EVB Plan van Aanpak statushouders


Barendrecht, 21 februari 2020

Schriftelijke vragen EVB Plan van Aanpak statushouders

Geacht college,

In september 2019 is de conceptnotitie ‘aanpak statushouders’ in de commissie samenleving besproken. Naar aanleiding van dit concept is een aantal verbeterpunten van het plan toegezegd. In februari 2020 is het definitieve plan van aanpak naar de gemeenteraad gestuurd. Naar aanleiding van dit plan van aanpak heeft onze fractie de volgende vragen:

Taakstelling en huisvesting
In het plan van aanpak wordt de instroom van statushouders in Barendrecht benoemd. Dat waren er 16 in de tweede helft van 2019 en 15 in de eerste helft van 2020.

1. Op welke wijze zijn en worden de nieuwe statushouders gehuisvest? Wordt voor de nieuwe statushouders weer gebruik gemaakt van tijdelijke huisvesting? In welke mate wordt nog gebruik gemaakt van de urgentieverklaring voor sociale huurwoningen?
2. In hoeverre heeft het college plannen gerealiseerd voor alternatieve huisvesting van statushouders, zoals in de motie ‘vergroten woningaanbod in combinatie met schrappen urgentieverklaring statushouders’ van maart 2019?

Bijstandsuitkeringen
In de beantwoording op onze schriftelijke vragen (kenmerk 117631) geeft de portefeuillehouder aan dat op 1 september 2019 113 personen bijstandsgerechtigd zijn, die bij elkaar 79 uitkeringen ontvangen. In het plan van aanpak wordt aangegeven dat er 130 uitkeringen worden verstrekt.

3. Is het correct dat er tussen 1 september 2019 en het moment van opstellen van het plan van aanpak (29 januari 2020) 51 nieuwe uitkeringen zijn verstrekt? Zo ja, vanwaar deze explosieve toename?
4. Wat was het uitstroompercentage over 2019?

Monitoring en prestatie-indicatoren
De portefeuillehouder heeft in deze antwoordbrief tevens toegezegd meetbare doelstellingen te formuleren in het definitieve plan van aanpak. Echter, nu blijkt dat van deze doelstellingen de meetbaarheid ontbreekt.

5. Waarom zijn er geen meetbare doelstellingen geformuleerd in het plan van aanpak, ondanks deze toezegging?

6. Is het college bereid om de doelstellingen in het plan van aanpak SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdgebonden) te maken?

Op 5 juni 2018 heeft het college de brief ‘stand van zaken monitoring integratie en participatie vergunninghouders’ naar de raad gestuurd. Middels een zeer overzichtelijke bijlage kon duidelijk beoordeeld worden aan de hand van prestatie-indicatoren welke doelen gehaald zijn en welke niet.

7. Is het college bereid om ook dit jaar middels een vergelijkbaar rapport de stand van zaken van de integratie en participatie van statushouders weer te geven? Zo ja, wanneer? Zo nee, waarom niet?

Overige vragen
Het college heeft in de beantwoording van onze schriftelijke vragen tevens toegezegd een paragraaf toe te voegen met de aanpak wanneer een statushouder zich onttrekt van het participatietraject, onwil van de statushouder en escalaties in de wijk. Ook dit staat niet in het plan van aanpak.

8. Waarom is er geen paragraaf opgenomen waarin vermeld wordt hoe te handelen bij onwil of problemen met statushouders in de wijk?
9. Kunnen we deze paragraaf alsnog verwachten? Zo nee, waarom niet?

In de ontwikkelagenda van het plan van aanpak wordt de ‘regisseur vergunninghouder’ structureel aangesteld.

10. Waarom vindt deze aanstelling structureel plaats? Wat is de functieomschrijving van de regisseur? Kan deze regie niet binnen de huidige capaciteit? Graag een duidelijkere (taak)omschrijving dan reeds beschreven.

De portefeuillehouder heeft aangegeven de voordelen van de vele vrijwilligersorganisaties te willen onderzoeken, na in de commissie van september 2019 aangegeven te hebben hier toch huiverig voor te zijn. Ook hier zou de portefeuillehouder op terugkomen.

11. In het plan van aanpak wordt echter nog altijd weinig aandacht aan geschonken. Kan het college nogmaals aangeven welke visie op de vrijwilligersorganisatie heeft en hoe zij in het plan van aanpak passen?

Wij zien de beantwoording met veel belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van Echt voor Barendrecht

Jonathan Vrijman


7147

Share this: