Schriftelijke vragen EVB naar aanleiding van wijkbezoek aan de wijken Noord 3 en 4

Barendrecht, 23 november 2018

Betreft: Schriftelijke vragen naar aanleiding van opmerkingen van inwoners uit de wijken Noord 3 en 4

 Geacht college,

EVB bezocht recentelijk de Noord 3 en 4. De inwoners van deze wijken gaven over het algemeen aan tevreden over hun wijk te zijn. Naar aanleiding van gesprekken met hen heeft EVB voor nu een aantal specifieke schriftelijke vragen:

Blauwe zone:

 1. De blauwe zone leidt in sommige straten tot een onderlinge parkeerstrijd tussen bewoners. Bewoners hebben hiervan melding gemaakt bij de gemeente, maar tot op heden geen reactie ontvangen. Ziet het college deze parkeerstrijd ook als probleem? Zo ja, wat gaat het college eraan doen? Zo nee, waarom niet?
 2. Kan het college aangeven waarom niet alle parkeerplaatsen (vb. Lavendelhof) in de blauwe zone voorzien zijn van de blauwe markering?
 3. Kan het college aangeven hoe vaak er wordt gecontroleerd sinds de invoering van de blauwe zone en tot hoeveel boetes dit heeft geleid?

Parkeren:

 1. Op bijzondere dagen, zoals wanneer er een evenement in Stadion Feyenoord plaatsvindt, is er veel extra parkeerdruk rondom het station. Hoe kijkt het college hier tegen aan? Is dit een punt van aandacht?
 2. Op enkele plaatsen in Noord 3 en Noord 4 is de stoep voorzien van een gele band. Hierdoor staan er veel auto’s op de stoep geparkeerd. Waarom wordt de gele band niet op meer plaatsen in Noord 3 en Noord 4 aangebracht, zoals aan de kant met even nummers van de Stationsweg en bij de flat aan de Dintel?
 3. Gebruikers van de invalideparkeerplaatsen aan de Marjoleinlaan ervaren deze als te kort en te smal. Kan het college aangeven in hoeverre deze parkeerplaatsen zich verhouden tot de actuele norm?

Buitenruimte:

 1. Enkele straten in de Vecht zijn nodig toe aan herbestrating. Deelt het college deze mening, en zo ja, wanneer en wat gaat het college hier aan doen?
 2. Er is tot op heden nog geen uitvoer gegeven aan de toezegging tot herbestrating van de Windsingel. Wat is hiervan de stand van zaken, en wanneer verwacht het college de herbestrating aan de Windsingel te hebben uitgevoerd?
 3. De fontein aan de Gouwe is momenteel buiten gebruik/defect. Wat is er precies aan de hand met de fontein, en wanneer is de fontein weer in werking?
 4. In de loop der jaren is de grond aan de Devel met zo’n 30cm gezakt. Als gevolg hiervan hebben bewoners meermaals de tuin noodgedwongen opgehoogd. Door het reeds opgelopen verschil tussen de tuin en de straat, is verdere ophoging niet meer mogelijk. Een oplossing zou zijn om de straat en het trottoir op te hogen. Is het college bekend met dit probleem, en wat gaat het doen om dit probleem op te lossen?
 1. De afwatering aan de Devel is gebrekkig. Onderkent het college dit probleem en zo ja, wat gaat het college hier aan doen?
 2. Te hoge bosjes zorgen in de Korianderhof en de Giessen voor een onveilig gevoel en maken de doorgang voor bewoners met bijvoorbeeld een rolstoel onmogelijk. Wanneer vindt het groenonderhoud plaats en wordt dit aandachtspunt daarbij meegenomen?
 3. Het dak van de garages in de Korianderhof is vanwege overhangende bomen momenteel niet bruikbaar voor rendabele zonnenpanelen. Ziet het college een mogelijkheid om deze bomen te snoeien, verplaatsen, vervangen of verwijderen, zodat hier zonnenpanelen geplaatst kunnen worden?

Verkeersveiligheid:

 1. Rondom schooltijden is er veel extra verkeersdrukte rondom schoolgaande kinderen. Enkele omwonenden ervaren risico’s m.b.t. de verkeesveiligheid. Hoe ziet het college dit? En in hoeverre ziet het college een mogelijkheid om dit verkeersveiligheid te verhogen?

Onderhoud woningen en de tuinen woningen Patrimonium:

 1. Enkele slecht onderhouden tuinen van Patrimonium-woningen zijn een doorn in het oog van omwonenden. Ondanks dat dit probleem reeds bekend is en Patrimonium de bewoners wijst op de onderhoudsplicht, zijn er nog geen tekenen van verbetering zichtbaar. Ziet het college mogelijkheden om bewoners hun onderhoudsplicht ook daadwerkelijk gaan vervullen, zo ja welke?

Wij zien uw schriftelijke beantwoording met belangstelling tegemoet.

Namens de fractie van Echt voor Barendrecht,

Dick Heijboer, fractiesecretaris


Klik hier voor de beantwoording vanuit het college

Share this: