Schriftelijke vragen EVB n.a.v. wijkbezoek Riederhoek

Barendrecht, 29 november 2018.

Betreft: Schriftelijke vragen naar aanleiding van opmerkingen van inwoners uit de wijk Riederhoek.

Geacht college,

EVB bezocht recentelijk de wijk Riederhoek. De inwoners van deze wijken gaven aan over het algemeen erg tevreden over hun wijk te zijn en er met plezier te wonen. Uit de gesprekken die wij met de bewoners hadden bleken er toch een aantal aandachtspunten naar voren te komen. Naar aanleiding hiervan heeft EVB een aantal specifieke schriftelijke vragen:

 Criminaliteit:

In de wijk Riederhoek vindt er volgens een aantal bewoners veel criminaliteit plaats, zoals inbraken, vernielingen en berovingen. Dit leidt tot onrust bij deze bewoners.

1. Is het college van mening dat de criminaliteit in de Riederhoek vraagt om extra toezicht? Zo nee, waarom niet. Zo ja, op welke manier vindt dit extra toezicht plaats/gaat dit extra toezicht plaatsvinden?

2. Is er een mogelijkheid om de straatverlichting in de Riederhoek feller te maken, om zodoende het veiligheidsgevoel van bewoners te vergroten en criminelen meer in het spotlight te zetten? Zo nee, waarom niet?

Hondenoverlast:

In de wijk Riederhoek ervaren veel inwoners hondenoverlast. Zo ligt er met regelmaat hondenpoep op de stoep en bij de speelplaats voor kinderen. Ook merken bewoners op dat hondenpoep zelden wordt opgeruimd. Daarnaast klagen hondenbezitters uit de wijk Riederhoek er over dat er te weinig uitlaatplaatsen voor honden zijn.

3. Op welke manier wordt er momenteel gehandhaafd op hondenoverlast, en hoeveel bekeuringen zijn er in 2018 uitegeschreven?

4. Is het college van mening dat de voorzieningen voor honden, zoals uitlaatplaatsen, in de wijk Riederhoek momenteel niet afdoende zijn om overlast binnen de perken te houden? Zo ja, welke maatregelen wil het college treffen om overlast tegen te gaan? Zo nee, waarom niet

5. Van het vorige college vernamen wij in 2017 dat het Barendrechts hondenbeleid, in samenspraak met de hondenbezitters, tegen het licht zou worden gehouden en zo nodig zou worden herijkt. Hierover zou eind 2018 door het college worden gerapporteerd. Wanneer verwacht u de inwoners en de gemeenteraad hierover een rapportage te kunnen verstrekken?

Jongerenoverlast:

Vlak naast het Riederpad ligt een basketbalveld en skatebaan. Het is een populaire ontmoetingsplek voor hangjongeren. Zij zorgen voor regelmatig voor geluidsoverlast, ruimen hun rommel niet op en zorgen soms voor gevaarlijke verkeerssituaties doordat het Riederpad gebruikt wordt als aanrijdroute voor scooterbezitters.

6. Is het college bekend met deze overlast? Zo ja, op welke manier wil het college de overlast terugdringen? Zo nee, is het college bereid om meer handhaving in te zetten om de situatie goed in kaart te krijgen? Zo ja, wanneer wordt er gestart met deze extra handhaving? Zo nee, waarom niet?

Aan het Riederpad bevindt zich ook een speeltuin voor kleine kinderen. Komend vanuit de Riederhoek moeten zij het Riederpad oversteken om bij deze speeltuin te komen. Het vele scooterverkeer en het rechte fietspad zonder snelheid remmende obstakels, zorgt ervoor dat er gevaarlijke situaties voordoen waarbij kinderen het risico lopen te worden aangereden door bijvoorbeeld jongeren op scooters die op weg zijn naar de hangplek. Bewoners meldden dat er al een aantal ongelukken hebben plaatsgevonden.

7. Is het college met EVB van mening dat de verkeerssituatie op het Riederpad onwenselijk is met het oog op overstekende kinderen richting de speelplaats? Zo ja, op welke manier wil zij dit probleem verhelpen? Zo nee, waarom niet?

Een mogelijke manier om de verkeersrisico’s te beperken is door het aanbrengen van obstakels die scooterrijders dwingen om vaart te minderen. Een fietsrotonde is een voorbeeld van zo’n obstakel.

8. Hoe staat het college er tegenover om de verkeerssituatie aan het Riederpad zo aan te passen dat scooterrijders hier gedwongen worden om hun snelheid te minderen, en zodoende de risico’s op verkeersongelukken te verminderen?

Parkeroverlast:

In de wijk Riederhoek wordt een grote parkeerdruk ervaren. Er zijn klachten dat het aantal oplaadpunten voor elektrische auto’s momenteel, maar ook gelet op de toekomstige ontwikkelingen van de elektrische auto, aan de geringe kant is.

9. Ziet het college mogelijkheden om de parkeerdruk in de wijk Riederhoek te verminderen? Zo ja, op welke manier? Zo nee, waarom niet?

10. Is het college bereidt om te onderzoeken of er meer elektrische oplaadpunten in de wijk Riederhoek moeten komen? Zo nee, waarom niet?

Ruimtelijke ordening:

Lantaarnpaal 11 aan de Riedertuin staat momenteel scheef. Hetgeen bewoners ook kenbaar hebben gemaakt bij de gemeente, maar waar volgens de inwoners tot op heden niets aan gedaan is.

11. Is het college van deze situatie op de hoogte? Kunt u aangeven wanneer hier actie op wordt genomen, mocht dit nog niet zijn opgelost?

Er is momenteel geen tegelpad naar de bushalte op de Smithoekse baan richting Riederhoek. Hierdoor steken mensen over bij de kruising met de Pottenbakkerij. De inwoners moeten door het gras of over het fietspad naar de bus.

12. Is er een mogelijkheid om deze plek te voorzien van een tegelpad? Zo nee, waarom niet?

Het asfalt aan de Voordijk is dringend toe aan onderhoud.

13. Is het college bekend met de slechte staat van de Voordijk? Zo ja, wanneer vind het onderhoud plaats? Zo nee, wanneer wordt het asfalt opnieuw geïnspecteerd op ‘gaten & kuilen’?

In de Riederhoek zijn nog een aantal doornstruikenperken te vinden, dit terwijl alle andere doornstruiken eerder weg zijn gehaald en vervangen voor minder hinder gevende struiken.

14. Is het college voornemens deze doorstruiken te vervangen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wanneer zal dit plaatsvinden?

Er is een conflict tussen bewoners aan de Riedermeet en Riederbunder ontstaan over een hek dat dwars in het pad geplaatst was om de doorgang door het pad te blokkeren zodat alleen mensen die er moeten zijn in het pad komen en het pad niet als doorgang gebruikt wordt. Het hek is door een van de bewoners van de Riederbunder weggehaald zonder overleg. Andere bewoners willen het hek teruggeplaatst zien. Het probleem is gemeld bij de gemeente maar het wordt teruggelegd bij de bewoners (Riedermeet zijn koopwoningen/Riederbunder zijn huurwoningen) om zelf voor een oplossing te zorgen, e.e.a. in verband met eigenaarschap van de brandgang.

15. Is dit probleem bekend bij de gemeente en daarmee het college?

16. Is er communicatie geweest tussen bewoners en de gemeente over dit probleem en wat was de uitkomst?

17. Wie is/zijn de eigenaar(en) van het pad/brandgang tussen de Riedermeet en de Riederbunder?

18. Wat is de taak van de gemeente in deze kwestie en waarom?

19. Indien de gemeente geen taak heeft wat is dan het advies van de wethouder om tot een oplossing van dit probleem te komen?

Voorzieningen:

Enkele bewoners in de wijk Riederhoek kunnen geen nieuwe huisarts vinden.

20. Is het college bekend met het probleem dat inwoners uit de Riederhoek geen huisarts kunnen vinden? Zo ja, hoe wil het college dit probleem oplossen?

Wij zien uw schriftelijke beantwoording met belangstelling tegemoet.

Namens de fractie van Echt voor Barendrecht,

Dick Heijboer, fractiesecretaris


Klik hier voor de beantwoording vanuit het college

Share this: