Schriftelijke vragen EVB inzake parkeerdrukte in de wijken Dorpzicht en Bijdorp

Barendrecht, 31 december 2018

Betreft: Beantwoording schriftelijke vragen naar aanleiding van wijkbezoek aan Bijdorp en Dorpzicht van 20 februari 2018

Geacht college,

In vervolg op een wijkbezoek van Echt voor Barendrecht aan de wijken Bijdorp en Dorpzicht op 27 januari 2018 stelden wij het college op 5 februari 2018 een aantal specifieke schriftelijke vragen. Op 20 februari 2018 heeft het college deze vragen beantwoord, onder uw kenmerk 1315229.

De fractie van EVB ontvangt nog altijd berichten uit de wijk Dorpzicht dat de parkeerdruk extreem groot is omdat werknemers van Yulius de Wilgen in de omgeving parkeren.

In uw antwoordbrief van 20 februari 2018 geeft u bij antwoord 1C aan dat u open staat om te zoeken naar mogelijke oplossingen om het parkeren in dit gebied beter te reguleren. Tevens geeft u aan dat er destijds een gesprek is geweest met het dagelijks bestuur van de school de Wilgen en dat er samen met de gemeente naar een passende oplossing wordt gezocht.

In vervolg op de omschreven ontwikkelingen heeft EVB de volgende vragen:

  1. Kunt u aangeven of er inmiddels een passende oplossing is gevonden voor het verlagen van de parkeerdruk in dit gebied? Zo ja, waar voorziet deze in? Zo nee, waarom niet?
  2. Klopt het dat er een verbouwing/uitbreiding van deze school wordt gerealiseerd en dat de opnamecapaciteit hierdoor wordt vergroot?
  3. Zo ja, wordt er rekening gehouden met de extra parkeerdruk die een vergroting van deze opnamecapaciteit met zich mee brengt? Zo ja, hoe denkt het college de parkeerdruk in deze wijk te laten afnemen? Zo nee, waarom niet?

Wij zien uw schriftelijke beantwoording met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van Echt voor Barendrecht,

 

Marcel Hazebroek


Klik hier voor de beantwoording vanuit het college

Share this: