Schriftelijke vragen EVB inzake opheffen Lokaal Fonds

Barendrecht, 8 januari 2019

Betreft: Opheffen Lokaal Fonds

Geacht college,

In december 2018 hebben wij als raad een brief ontvangen met betrekking tot het opheffen van het Lokaal Fonds. Zij schrijven dat zij zo’n 40 projecten hebben kunnen steunen en hun doel, nl. “Het bevorderen van de samenhang en het welzijn voor groepen binnen de Barendrechtse samenleving” in behoorlijke mate hebben kunnen realiseren. Ook geven zij in een artikel in Het Zuiden van 27 december aan dat de combinatie van steeds minder initiatief vanuit de burgers en een omvangrijk veld van charitatieve organisaties binnen Barendrecht het Lokaal Fonds overbodig maakt. In 2010 is een startsubsidie van 10.000,- euro door het toenmalige college toegekend. Het college heeft in de beantwoording van onze vragen naar aanleiding van de 2e Tussenrapportage 2018 en Begroting 2019 aangegeven een Lokaal Fonds belangrijk te vinden voor Barendrecht. En voor 2018 en 2019 wordt in de  beantwoording  door het college aangegeven dat het Lokaal Fonds gesteund wordt met twee maal 12.000,-  euro voor doorontwikkeling.

Echt voor Barendrecht heeft hieromtrent enkele vragen:

  1. Waaruit blijkt dat het college besloten heeft om de eenmalige subsidie van 10.000,- euro om te zetten in een structurele ondersteuning van 12.000,- euro voor 2018 en 2019? Graag een gedetailleerde toelichting met verwijzing naar de betreffende B&W-notulen.

NB: Deze vraag hebben we ook al gesteld bij de 2e Turap 2018, maar daar is geen gedetailleerd antwoord op gegeven.

  1. Op welke evaluatie is het besluit gebaseerd om het Lokaal Fonds op te heffen? Graag ontvangen wij de desbetreffende stukken omtrent deze evaluatie.
  2. Kan het college aangeven wat de prestaties zijn geweest van het Lokaal Fonds in relatie tot de gemeentelijke doelstellingen waarvoor subsidie is verstrekt? Kunt u aangeven hoe de beoordeling van deze prestaties heeft plaatsgevonden en wat de conclusie van die beoordeling was?
  3. Hoe moet de verhouding tussen de prestaties en de hoogte van de subsidie van het Lokaal Fonds gezien worden ten opzichte van de verhouding tussen de prestaties en subsidies van vergelijkbare stichtingen als Present Barendrecht en De Barendrechtse Uitdaging?
  4. In het vierde kwartaal 2018 geeft het college aan in de beantwoording van de 2e Turap 2018 en Begroting 2019 een Lokaal Fonds belangrijk te vinden. Hoe kan een dergelijke uitspraak en toekenning van subsidie plaatsvinden terwijl in hetzelfde kwartaal het Lokaal Fonds aangeeft dat het aantal projecten dat zij steunen niet opweegt tegen alle inspanningen die ze moeten leveren om een zelfstandige stichting te blijven?
  5. Nu het Lokaal Fonds is opgeheven, kan het college aangeven in hoeverre er sprake is van het terugstorten van subsidiebedragen aan de gemeente Barendrecht?

We zien uw schriftelijke beantwoording met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van Echt voor Barendrecht

Nicoline Blankenstein- van Heugten


Klik hier voor de beantwoording vanuit het college