Schriftelijke vragen EVB inzake de wijken Havenkwartier & Waterkant

Barendrecht, 12 oktober 2018,

Onderwerp: Schriftelijke vragen inzake de wijken Havenkwartier & Waterkant

Geacht College,

Wij hebben een aantal vragen over de buitenruimte in de wijken Waterkant en het Havenkwartier.

Havenkwartier

Mede naar aanleiding van vragen van de EVB-fractie over de ‘papperige verharding’ in het Havenkwartier rondom de straten Van Hobokenhaven / Smithaven / Boelehaven wordt momenteel gewerkt aan plannen om verharding te vervangen en gedeeltelijk om te vormen naar gazon (motie Operatie Steenbreek) en om verharding toe te voegen op bepaalde looppaden, waar het water niet goed wegloopt.

Inmiddels zijn omwonenden gesproken op een bewonersavond. Een aantal bewoners die daarbij aanwezig waren hebben veel input geleverd. Inmiddels is terugkoppeling gekomen over de aanpassingen. Een aantal opmerkingen zijn meegenomen (bijv. omtrent de locatie van speeltoestellen), een aantal zaken niet. Uit de terugkoppeling blijkt niet helder waarom enkele wensen/adviezen van de bewoners niet zijn gehonoreerd. Dit leidt bij een aantal bewoners tot ongenoegen en het idee ‘niet gehoord te worden’. Daarom hebben wij er een aantal vragen over:

  1. Om scooter en fietsverkeer achterlangs bij de Smit- en Boelehaven te beperken, worden er binten geplaatst. Echter slechts aan één zijde. Bewoners wensen dat aan twee zijden, omdat er ook in het midden van de straat zich een in- en uitgang bevindt. Waarom wordt aan deze breed gedragen wens van de bewoners geen gehoor gegeven?
  2. Er is in de betreffende gebieden regelmatig overlast van loslopende honden. De markeringen van het verbod / aanlijn plicht zijn onduidelijk en/of versleten. Wordt er nu gekozen voor duidelijker aanduiding wat wel/niet is toegestaan of niet?
  3. Wij hebben vernomen dat er een brede, wijkgerichte, evaluatie in behandeling is inzake het hondenbeleid in Barendrecht. Wanneer is de verwachting dat deze gereed is en in college van B&W en gemeenteraad wordt behandeld?
  4. In de betreffende groenstroken zijn metalen hekwerken geplaatst langs de sloot ter hoogte van enkele speeltoestellen. Deze worden verwijderd. Bewoners hebben geadviseerd deze hekwerken niet te verwijderen, maar te hergebruiken langs de zijkanten van de groenstroken, als ‘voetgangerssluis’, zodat de gebieden enkel voor wandelaars toegankelijk zijn. Duurzaam (hergebruik), goedkoop (enkel verplaatsen) én praktisch. Waarom wordt dit bewonersadvies niet overgenomen?

Waterkant

  1. Aan de Kreeftwater bevindt zich een centraal speelveld / plein. Het aanbod aan speeltoestellen is hier echter beperkt en daar wordt nauwelijks gebruik van gemaakt. Wat zijn de geplande ontwikkelingen m.b.t. dit gebied t.a.v. speeltoestellen? Is er een specifieke overweging waarom hier beperkt speeltoestellen aanwezig zijn? Zie bijlage, foto 1.

Het kruispunt Fuikkant / Portlandse Baan / van Ommerenhaven (Zie bijlage, foto 2) is volgens veel inwoners onoverzichtelijk en gevaarlijk, vanwege de drukte aan verkeersbewegingen en omdat het een knooppunt is van diverse vervoersstromen: voetgangers, fietsers, scooters, tram, auto, bus, vrachtverkeer (supermarkten). Vooral bij situaties van een combinatie van doorgaand autoverkeer, afslaand autoverkeer naar de wijk Waterkant, de tram die voorbijkomt, wordt het gevaarlijk, auto’s stoppen vaak op het fietspad en blokkeren dat. Terwijl fiets- en scooterverkeer vanaf het Middeldijkerplein veel vaart maakt vanwege heuvel af.

  1. Ziet het college mogelijkheden om de verkeerssituatie op dit kruispunt te verbeteren? Wellicht in combinatie met de in/uitrit van het winkelcentrum? Zo ja, wat zijn de gevolgen (planning, doorlooptijd, ingrepen en kostenplaatje) van verbetermogelijkheden?

Op de Portlandse Baan tussen de Groenrotonde en de rotonde van de tramlus wordt regelmatig hard gereden c.q. geracet. Direct aangrenzende bewoners geven aan dat situaties waarbij met een noodvaart wordt ingehaald ‘buitenom’ de vluchtheuvels bij oversteekplaatsen, regelmatig voor komt. Dat is risicovol, onder meer voor voetgangers die willen oversteken. Wat opvalt is dat er op dit stuk Portlandse Baan twee oversteekplaatsen met een zebrapad zijn en één zonder, namelijk ter hoogte van de Spieringwater (zie bijlage, foto 3). Dit terwijl hier wel een voetpad naartoe leidt, dat aan de overkant van de autobaan verder loopt en veel bewoners (vaak met hond) hier oversteken. Het aanbrengen van een zebrapad bij deze oversteek lijkt een eenvoudige maatregel om de veiligheid voor deze overstekende voetgangers te vergroten.

  1. Kan het college uiteenzetten wat de overwegingen zijn/waren om op dit punt geen zebrapad aan te brengen? Denkt het college bij nader inzien dat het alsnog aanbrengen van een zebrapad op deze locatie de verkeersveiligheid alsnog zou vergroten?

Wij zien uit naar de beantwoording.

Namens de fractie van Echt voor Barendrecht

Dirk Vermaat


Klik hier voor de beantwoording vanuit het college

Share this: