Schriftelijke vragen EVB en VVD m.b.t. verloop formatie BAR-organisatie

Barendrecht, 28 januari 2019

Schriftelijke vragen Verloop formatie BAR-organisatie

Geacht college,

Naar aanleiding van de behandeling van de begroting & jaarstukken rondom de zomer van 2018 ontvingen wij recent een brief van wethouder Schaap. Een brief die geen antwoord geeft op de kernvraag. We krijgen graag inzichtelijk wat het verloop is van de BAR en de gemeente Barendrecht, sinds de start van de BAR. Een vraag om onze controlerende rol uit te kunnen oefenen en vast te kunnen stellen of de BAR-organisatie de taakstelling op personeel heeft gerealiseerd.

Sterker nog, met de brief worden bijlagen meegestuurd die één op één destijds ook in de stukken te lezen waren. Onze vraag van ruim een half jaar geleden blijft daardoor nog onbeantwoord.

De fractie van EVB en de VVD stellen daarom de volgende vragen:

  1. Wat zijn, sinds de start van de BAR, de standen van de formatie. Graag een overzicht met de stand per jaar? (peildatum 1 januari)
  2. Graag ontvangen wij een zelfde overzicht met standen van de formatie van de drie afzonderlijke gemeenten?
  3. Wij realiseren ons ook dat er uitbreiding van formatie nodig is geweest om nieuwe taken uit te kunnen voeren. Welke formatieve mutaties (uitbreiding en krimp) hebben er over de jaren heen plaatsgevonden?

Wij zien uw schriftelijke beantwoording met veel belangstelling tegemoet.

Namens de fracties van EVB en VVD,

Met vriendelijke groet,

Margo Stolk

Matthijs van der Welle


Klik hier voor de antwoordbrief vanuit het college

Share this: