Schriftelijke vragen enquête ‘De toekomst van Barendrecht’

Eén van de vragen uit de enquête


Het college van B&W heeft recent haar twee toekomstplannen voor Barendrecht gepresenteerd:

A. Barendrecht wordt een stedelijk gebied met veel hoogbouw (zoals Rotterdam);
B. Alle polders rond Barendrecht worden volgebouwd met woningen.

Echt voor Barendrecht wil dat Barendrecht gewoon Barendrecht blijft. 

Lees hieronder onze vragen. 


Barendrecht, 31 augustus 2020,

Betreft: Schriftelijke vragen enquête ”De toekomst van Barendrecht”

‘De gemeente Barendrecht denkt na over de toekomst’, zo lezen wij in een onlangs gestarte online enquête.

Mijn fractie heeft hierover een aantal vragen:

Aan het begin van de enquête wordt gesteld: Er komen een paar grote vragen op de gemeente af waarbij keuzes moeten worden gemaakt.

1. Welke ‘grote vragen’ komen er precies op Barendrecht af?
2. Uit welk door de gemeenteraad vastgesteld beleidsstuk zijn de kaders afkomstig, die deze enquête tot gevolg hebben?
3. Wat is precies het doel van deze enquête?
4. Kan het college specificeren wat de kosten zijn voor het houden van deze enquête?

De tendens van de vragen / toekomstvisie komt op onze fractie over alsof de keuze is: vol, voller of volst. Zoals bij thema 1 – wonen. Daar wordt de volgende keuze voorgelegd: wilt u dat Barendrecht stedelijk gebied wordt – zeg maar een buitenwijk van Rotterdam – met veel hoogbouw? Of wilt u dat we een nieuwe woonwijk in een deel van de bestaande polders gebruiken voor uitbreiding met laagbouw.

5. Welke bestaande polders worden hier bedoeld?
6. Kan het college toelichting geven op waarom juist dit de keuzes zijn?
7. De uitbreiding van de ‘stationstuinen’ is voor Barendrechtse begrippen al een vrij omvangrijke woningbouw uitbreiding. Waarom sorteert het college nu al voor op nog meer (grootschalige) woningbouw?

Dan vraag 3, daar wordt gesteld: “De gemeente Barendrecht denkt na over ruimte voor de duurzame opwek van elektriciteit. Als niets doen geen optie is, voor welk toekomstbeeld zou je kiezen?” met de volgende vier opties: Toekomstbeeld: Eén groot zonnepark, Toekomstbeeld: Meerdere kleine zonnevelden, Toekomstbeeld: Wind, Toekomstbeeld: Combinatie van Zon en Wind.

8. Waarom kiest het college wederom (zoals eerder op het gebied van windturbines) voor een verkeerde voorstelling van zaken op het thema ‘energietransitie’? Namelijk alsof hier sprake is van voldongen feiten in plaats van politieke keuzemogelijkheden?
9. Is het college het met ons eens dat een verkeerde voorstelling van zaken het draagvlak ondermijnt?
10. Waarom is in de enquête opgenomen “Als niets doen geen optie is?”
11. Erkent het college dat er meer opties zijn, dan deze vier selecte keuzes? Zo ja, welke?
12. In hoeverre is het college bereid om de enquête op dit punt aan te passen, zodat deze minder sturend is?

Wij zien uw schriftelijke beantwoording met interesse tegemoet.

Met vriendelijke groet,

namens de fractie van Echt voor Barendrecht,

Miranda Mes – le Feber


Share this: