Wijkbezoek EVB: zaterdag Waterkant

WaterkantDe EVB-bus staat aanstaande zaterdag, 8 april geparkeerd in de wijk Waterkant in Carnisselande, waarschijnlijk in de omgeving van de kruising Weerkant en Kuilkant.

EVB belt tussen 10:00 en 12:00 uur in Waterkant huis aan huis aan om te vragen wat er leeft in deze wijk.
Als onderdeel van de campagne ‘DE WIJKEN IN’, wordt iedere wijk in Barendrecht bezocht. Aan inwoners wordt gevraagd hoe zij aankijken tegen hun woon- en leefomgeving.

Het is ook mogelijk om ons in de bus te bezoeken en het gesprek aan te gaan.

Waterkant is de eerste en daarmee oudste wijk van Carnisselande, gerealiseerd eind 20e eeuw. Zoals de naam zegt vlakbij het water met op loopafstand de Oude Maas en het unieke getijdengebied Carnisse Grienden. De wijk heeft goede voorzieningen in de nabije omgeving.

Maar Waterkant kent ook bedreigingen. De mogelijke plaatsing van windfabrieken aan de overkant van de Oude Maas bedreigt het fraaie uitzicht. EVB zal de inwoners van Waterkant wijzen op de mogelijkheid van het indienen van een zienswijze op de voorgenomen plannen.
EVB gaat komende zaterdag met genoegen het gesprek aan met de inwoners.

 

EVB bezocht Oranjewijk

Bezoek Oranjewijk zonovergoten

Afgelopen zonovergoten zaterdagochtend kleurde het EVB-geel, in de Oranjewijk. EVB’ers spraken met bewoners. Veel van hen zijn erg begaan met de buitenruimte. En ergeren zich bijvoorbeeld aan zwerfvuil. Uitgerekend zaterdag bleek het OPZOOMER-dag: Een dag waarop veel wijkbewoners actief hun omgeving opschoonden.

Onderhoud van de buitenruimte in de Oranjewijk staat dan ook met stip op 1: perkjes, struiken en straatwerk mogen kwalitatief wel wat meer aandacht krijgen. Verkeersveiligheid en de vraag om strengere handhaving, bijvoorbeeld op het gebied van parkeren, komen ook regelmatig terug. Tenslotte gaven een aantal bewoners  nog wat specifieke goede tips, waar EVB nader studie van zal maken.

Al met al ervaren bewoners de Oranjewijk als enorm prettig. En zijn ze dik tevreden!

Beantwoording vragen EVB door College naar aanleiding van wijkbezoek:

beantwoording vragen EVB door College inzake Oranjewijk

 

Wijkbezoek EVB: zaterdag Oranjewijk

 

Oranjewijk in

De EVB bus staat aanstaande zaterdag, 25 maart, geparkeerd in de Oranjewijk, waarschijnlijk aan de Marijkesingel hoek Wilhelminastraat. Leden van de politieke partij gaan tussen 10:00 en 12:00 uur in de Oranjewijk langs de deuren. Als onderdeel van de campagne ‘DE WIJKEN IN’, wordt iedere wijk in Barendrecht bezocht. Aan bewoners wordt gevraagd hoe zij aankijken tegen hun woon- en leefomgeving.

De Oranjewijk is één van onze oudste wijken. De wijk met veel groen stond vroeger eveneens te boek als de Stationswijk. Nog vroeger werd de wijk ook wel ‘De Uitbreiding’ genoemd. Profetische woorden, want na de Tweede Wereldoorlog werd de wijk in fases steeds groter. Het Willem Alexanderplantsoen en onlangs het Amaliaplantsoen zijn de laatste uitbreidingen.
De Oranjewijk is een gevarieerde en geliefde wijk in Barendrecht. EVB gaat komende zaterdag met genoegen het gesprek aan met de bewoners.

Het is ook mogelijk om ons in de bus te bezoeken en het gesprek aan te gaan. Er is altijd iemand bij de bus aanwezig.


Echt voor Barendrecht.

 

EVB stelt vragen aan B&W over uitkomsten wijkbezoek in Paddewei

 

Het wijkbezoek van EVB enige weken geleden aan Paddewei heeft veel opmerkingen, vragen en ook suggesties opgeleverd. Vooral de onderwerpen verkeer, buitenruimte en veiligheid kwamen veel aan de orde. EVB heeft met name over die onderwerpen vragen ingediend bij het college van B en W.

Zo waren er nogal wat klachten van inwoners over soms slecht onderhouden tuinen, het niet opruimen van hondenpoep en overlast gevende perenbomen. Ook het niet respecteren van 30 km zones in de wijk kwam veelvuldig ter sprake, waarbij eveneens klachten over te hard rijdende auto’s op de 2e Barendrechtseweg en verboden fiets- en scooterverkeer op voetpaden aan de orde werden gesteld. Een andere kwestie die meerdere keren werd aangekaart is het dealen van drugs en ook het gebruik daarvan in de wijk Paddewei. Met klem werd aangedrongen op te nemen maatregelen door de gemeente. Los daarvan is het van belang dat bij het waarnemen van dealen altijd direct de politie wordt gebeld, zodat deze onmiddellijk in actie kan komen.

Naast de onderwerpen waarover vragen zijn gesteld zal door EVB uiteraard ook aandacht worden besteed aan andere door inwoners aangebrachte onderwerpen en suggesties.  Op een later tijdstip zullen we via onze website in elk geval de ingezette acties en de concrete resultaten hiervan bekend maken.

Echt voor Barendrecht

Via deze link kunt u de beantwoording van de door EVB gestelde vragen aan het college lezen:

antwoorden College nav vragen over Paddewei

EVB koppelt terug naar bewoners wijk Riederhoek

 

Riederhoek

Het bezoek van EVB aan de wijk Riederhoek op 4 februari  heeft geleid tot het indienen van vragen over een aantal zaken die met de buitenruimte in de wijk te maken hebben.

Met name heeft EVB vragen gesteld over achterstallig onderhoud van fiets- en voetpaden in Riederhoek. Daarnaast stelde EVB vragen over klachten van de inwoners over overlast door hondenpoep, het toezicht hier op en het tekort aan honden uitlaatplaatsen in deze wijk.

EVB kan naar aanleiding van de beantwoording door het college van B&W de bewoners van Riederhoek meedelen dat er sinds 2016 extra financiële middelen worden ingezet om het achterstallig onderhoud aan  fiets- en voetpaden weg te werken.

Uit de beantwoording door het college blijkt voorts dat er door de buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’S) scherper op overlast veroorzakende hondenbezitters wordt  toegezien. Daarnaast zal het huidige beleid tegen het licht worden gehouden in 2017, waarbij de inwoners van Barendrecht niet alleen wordt gevraagd naar hun mening over het beleid maar ook om verbeterpunten aan te dragen.

Antwoorden van het College naar aanleiding van de door EVB gestelde vragen:

beantwoording vragen EVB door College inzake Riederhoek

 

Wijkbezoek EVB: zaterdag Vrijenburg Zuid-West

De EVB bus staat aanstaande zaterdag, 11 maart, geparkeerd in Vrijenburg Zuid-West.
Wij gaan daarnaast tussen 10:00 en 12:00 uur langs de deuren. Als onderdeel van de campagne ‘DE WIJKEN IN’, wordt iedere wijk in Barendrecht bezocht. Aan bewoners wordt gevraagd hoe zij aankijken tegen hun woon- en leefomgeving.

Het is ook mogelijk om naar de bus in Vrijenburg toe te komen.
We proberen de bus te parkeren nabij de kruising Teakhout/Vrijenburglaan.
Als daar geen plaats is wat verderop bij de Satijnhout.

 

Vrijenburg bezoek 11 maart

 

Vrijenburg is de grootste wijk van Carnisselande en heeft een zeer
gevarieerd woningaanbod. De wijk is bijna af: de realisatie van woningen rondom Yulius/Vurenhout is in volle gang, dan resteert enkel nog het gebied ten zuiden van de Gazelle- en Giraffenburg. Veiligheid is een belangrijk thema in Vrijenburg. De wijk werd recentelijk opgeschrikt door een aantal inbraken op rij.
EVB gaat over dit onderwerp en meer, graag het gesprek aan met bewoners.
Echt voor Barendrecht

Beantwoording vragen van EVB door College naar aanleiding wijkbezoek:

beantwoording vragen EVB door College inzake Vrijenburg Zuid-West

EVB blij met actieplan lokale inkoop Barendrecht

Afgelopen week verscheen het ‘actieplan lokale inkoop’. Het college wil door middel van bewustwording, analyse en ontmoeting voor elkaar krijgen dat er meer ingekocht gaat worden bij lokale ondernemers. EVB is hier blij mee. Het versterken van lokale inkoop was één van de 10 speerpunten van de partij tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2014.

actieplan lokale inkoopHet actieplan is het gevolg van een in november 2016 door de EVB-fractie ingediende motie. Uit gesprekken met een aantal ondernemers maakte EVB destijds op dat de gemeente Barendrecht nog niet de grenzen opzoekt als het gaat om de mogelijkheden lokale bedrijven meer werk te gunnen. Het contact tussen gemeente en ondernemers zou hierin een rol spelen.

De fractie van EVB is er zich van bewust dat ook bij lokaal inkopen de kwaliteit doorslaggevend moet zijn en moet passen binnen het budget en de aanbestedingsregels. EVB is in dit verband dan ook blij te kunnen constateren dat met name bij de verbouwing van Het Kruispunt en de bestuursvleugel van het gemeentehuis een aantal Barendrechtse bedrijven direct of indirect betrokken zijn geweest.

Het actieplan bevat 10 concrete punten:

  1. Ondernemers voorlichten hoe het aanbestedingsbeleid werkt (Tendernet);
  2. Bijeenkomsten door de wethouder met ambtelijke budgethouders organiseren;
  3. De gemeente gaat gesubsidieerde instellingen aanspreken op lokale inkoop;
  4. Grote aanbestedingen worden geëvalueerd samen met ondernemersvereniging VBO Freshworld;
  5. Sturen op percentages;
  6. Kritische interne analyses op afdelingsuitgaven;
  7. Ontmoetingen tussen ondernemers en inkopers organiseren;
  8. Ontmoetingen met de ondernemersvereniging organiseren;
  9. Bedrijfsbezoeken plannen.
  10. Wederkerigheid

Zoals hierboven te zien loopt de verbetering van de contacten tussen gemeente en ondernemers als rode draad door het actieplan. De fractie van EVB komt tot de conclusie dat de gemeente goed en concreet invulling geeft aan haar ambitie om nog meer lokaal in te kopen dan nu al wordt gedaan.

Goed voor ondernemers, goed voor de lokale werkgelegenheid en dus goed voor Barendrecht!

Fractie van Echt voor Barendrecht.

Barendrecht 2 maart 2017.

 

Gastles maatschappijleer op Calvijn gegeven door EVB

Joris Modderman (22) en Lennart van der Linden (33) gaven vrijdag jongstleden gastles maatschappijleer op scholengemeenschap Calvijn in Barendrecht.

Gastles EVB Calvijn

Beiden zijn oud leerlingen van de school en tegenwoordig politiek actief in Barendrecht. Joris als raadslid en Lennart als wethouder. De EVB’ers vertelden aan twee HAVO-4 klassen over het wettelijke stelsel van politiek en democratie in Nederland. Daarnaast werd specifiek ingegaan op een aantal onderwerpen in Barendrecht. De gastles werd afgesloten met een quiz. Op de foto poseren beide heren met één van de winnende teams.

EVB: conclusie Paddewei is groen

EVB conclusie:  Paddewei is groen!
De eerste woning in de Paddewei werd in 1968 opgeleverd. De wijk viert volgend jaar haar 50-jarig jubileum! EVB was afgelopen zaterdag aanwezig in ‘de groenste wijk van Barendrecht’, gekenmerkt door grote bomen en brede singels.

De EVB bus stond geparkeerd tussen sportschool van Hoorn en kinderopvang de Wiedewei, markante punten in Paddewei. In het geel geklede EVB’ers gingen langs de deuren in het gebied tussen de Talmaweg, 2e Barendrechtse weg, het Jaagpad en de Schaatsbaan.
EVB wijkbezoek Paddewei

Aandacht werd gevraagd voor de buitenruimte. Bewoners zijn daarop gesteld en enkelen ergeren zich aan achterblijvend onderhoud in de wijk Paddewei. Een taak van de gemeente, maar zeker óók van buurtgenoten, waarvan de tuinen er geregeld verwaarloosd bij liggen. Verder wordt er ondanks diverse verkeersmaatregelen regelmatig (te) hard gereden in de wijk. Door auto’s én door scooters die over voetpaadjes schieten. Ook werd EVB geattendeerd op door medebewoners toegeëigende stukken gemeentegrond.

Desondanks zijn de meeste bewoners tevreden tot zeer tevreden over hun wijk.

Echt voor Barendrecht

Riederhoek: Meest tevreden wijk in Barendrecht?

EVB in Riederhoek

“Ik dacht even: bezorgt Jumbo hier tegenwoordig aan huis?”. Een bewoner van de Riederhof verwees naar de opvallende gele bus, zaterdagmorgen geparkeerd langs de Riedervoorling. Voor melk, brood en suiker kan men hier echter niet terecht. De voormalig SRV-wagen is omgebouwd tot EVB bus, waar inwoners vooral voor een politieke boodschap terecht kunnen.

EVB kwam de boodschappen overigens niet brengen, maar ophalen: huis aan huis werd door een team van ca. 20 mensen gevraagd hoe zij over Riederhoek en over Barendrecht denken. Dat leidde tot een aantal aandachtspunten. Zo kan de verkeersveiligheid in de wijk beter: er wordt soms (te) hard gereden en aandacht wordt gevraagd voor veiligere (fiets)oversteek plaatsen op de nabijgelegen rondweg. Onderhoud en schoonhouden (zwerfvuil) openbaar groen en de (verzakte) bestrating zijn ook een aandachtspunt. Meer handhaving op hondenpoep, parkeren en overlast van hangjongeren werden ook regelmatig genoemd.

Het betreft hier overigens vooral positieve aandachtspunten, want van de ondervraagden geeft maar liefst 98% (!) aan, dat zij tevreden tot zéér tevreden wonen in de Riederhoek. En dat roept bij EVB de vraag op: hebben wij hier te maken met de meest tevreden wijk van Barendrecht?

Echt voor Barendrecht

EVB dé lokale en betrouwbare politieke partij van Barendrecht

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.