Vragen EVB overlast ‘seksrecreatie’ Trimbaan Oude Maas

27 april 2018

Overlast ‘seksrecreatie’ Trimbaan Oude Maas

Geacht college,

Op 28 februari 2018 heeft de fractie van EVB een aantal vragen gesteld over de huidige kwaliteit van de Trimbaan Oude Maas. Deze vragen heeft u op 14 maart 2018 beantwoord.  In onze brief gaf EVB aan dat het gebied rond de Trimbaan ook ‘bijzondere’ bezoekers aantrekt. Onze fractie ging ervan uit dat de politie hierom regelmatig controleert en zo nodig optreedt in en rondom het gebied.  Onze fractie heeft echter recentelijk veel klachten van sportrecreanten binnengekregen over deze ‘bijzondere’ bezoekers, die volgens deze sportrecreanten overlast veroorzaken. Genoemd wordt hierbij:

  • De trimbaan is ook een homo ontmoetingsplaats waar je als frequent sportbeoefenaar helaas ook wel eens getuige bent van het zichtbaar verrichten van seksuele handelingen langs het uitgezette parcours terwijl er op dat moment publiek op de baan aanwezig is;
  • Op het parcours worden potlootventers waargenomen die sportrecreanten lastig vallen;
  • Op de parkeerplaats aan de achterzijde worden groepjes in het openbaar urinerende mannen waargenomen;
  • In de bebossing houden zich regelmatig mannen op die daar seksuele handelingen verrichten.

EVB vindt dit niet alleen vanuit visueel perspectief en vanuit een oproepend gevoel van onveiligheid van de sportrecreanten een onwenselijke situatie, maar zeker ook vanuit het oogpunt van bescherming van de kwetsbare natuur in het gebied.

Onze fractie heeft over deze klachten daarom een aantal specifieke vragen:

1- Is het college bekend met deze vorm van overlast? Zo ja, hoe kijkt het college hier tegen aan? En wat kan het college vervolgens doen om deze overlast weg te nemen?

Potloodventen valt ongeacht geaardheid onder de schennis van de eerbaarheid en is een misdrijf volgens artikel art. 239 wetboek van strafrecht. Het verrichten van seksuele handelingen in het openbaar is ongeacht geaardheid eveneens een misdrijf en strafbaar volgens art. 239 wetboek van strafrecht, in geval deze handelingen worden verricht:

  1. op of aan een plaats, voor het openbaar verkeer bestemd;
  2. op een andere dan onder 1° bedoelde openbare plaats, toegankelijk voor personen beneden de leeftijd van zestien jaar;
  3. op een niet openbare plaats, indien een ander daarbij zijns ondanks tegenwoordig is.

2- Wordt er gehandhaafd op deze strafbare handelingen? Zo ja, hoeveel proces-verbalen zijn er in 2017 uitgeschreven op deze misdrijven? Zo nee, waarom niet?

In uw antwoordbrief vermeldt u dat het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde (NRIJ) in opdracht van de gemeente Barendrecht verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud van de Trimbaan Oude Maas. In de begroting van 2012 van NRIJ is ten aanzien van de bovenomschreven overlast onder hoofdstuk ‘projectmatig werken’ de volgende passage opgenomen:

  • ‘Met andere handhavingspartners zullen afspraken worden gemaakt over de uitvoering van de handhaving projecten, met als doel gezamenlijk met meer capaciteit de beoogde resultaten te behalen. Aandachtspunt voor projectmatige aanpak is voorzien in: overlast homo-ontmoetingsplaatsen in het deelgebied Vredepolder in het bijzonder rondom Trimbaan Oude Maas en in het Zuidelijk Randpark.’

3- Wordt de door NRIJ beschreven aandacht om de omschreven overlast rondom de Trimbaan Oude Maas tegen te gaan gemonitord door het college op de uitvoering van deze projectmatige aanpak? Zo ja, hoe en wanneer? Wat zijn de resultaten van deze aanpak? Zo nee, waarom niet?

4- Is het college bereid op korte termijn in contact te treden met NRIJ over de omschreven overlast en concrete oplossingsrichtingen uit te werken? Zo ja, wanneer en wordt de gemeenteraad hiervan op de hoogte gebracht? Zo nee, waarom niet?

Wij zien uw beantwoording met veel belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Jonathan Vrijman

namens de fractie van Echt voor Barendrecht


Lees hier de beantwoording vanuit het college