Opening primair- en voortgezet (speciaal) onderwijs en het binnenklimaat ten tijde van corona


Barendrecht, 3 juni 2020

Betreft: Opening Primair- en Voortgezet (Speciaal) Onderwijs en het Binnenklimaat ten tijde van corona

Geacht college,

Onlangs hebben wij antwoord gekregen op onze vragen over de start van het onderwijs op de Barendrechtse scholen. Inmiddels is er een verruiming van de maatregelen rondom het coronavirus. De (speciale) middelbare scholen zijn, de 1.5 meter richtlijn (zoveel als mogelijk is) in acht nemend, 2 juni jl. weer geopend en de basisscholen gaan op 8 juni weer volledig hun onderwijs hervatten. Nu zijn er zoals bij u bekend binnen Barendrecht meerdere scholen met een slecht binnenklimaat. Twee van deze scholen hebben meegedaan aan een pilot waarvan de evaluatie deze zomer gereed zal zijn. Om de kans op corona-besmetting te verkleinen is het van groot belang dat het binnenklimaat van de scholen goed en gezond is.

Echt voor Barendrecht heeft hierover de volgende vragen:

1. Zijn de aangegeven restpunten zoals aangegeven in brief 134723 d.d. 18 december 2019 reeds opgelost en is de evaluatie van de “pilot klimaatinstallaties” al van start?
Zo ja, is inmiddels duidelijk of het klimaat op beide pilot-scholen is verbeterd?
2. Is bekend wanneer de evaluatie met de raad wordt gedeeld?
3. Is de wethouder op de hoogte hoe het binnenklimaat nu wordt ervaren op de scholen waar nog geen nieuwe klimaatsystemen zijn geplaatst? Wat wordt er gedaan om de lokalen in ieder geval zo goed mogelijk te ventileren?

Bekend is dat het beter is je buiten te bevinden in tijden van corona. Sommige van de Barendrechtse basisscholen bezitten al een buitenlokaal en andere scholen zijn gesitueerd in de buurt van een park of een recreatiegebied.

4. Kan de wethouder zich vinden in het idee om scholen te stimuleren om een deel van de lessen buiten te organiseren in zogenoemde buitenlokalen of op een andere groene locatie in de buurt?
5. Zo ja, staat de wethouder ervoor open om hier met de scholen over in gesprek te gaan?

De scholen in Barendrecht die vallen onder het voorgezet (speciaal) onderwijs zijn per 2 juni weer open gegaan voor onderwijs. Wij hebben vernomen dat de invulling van de lessen per school verschilt. Zo krijgen de leerlingen van bijvoorbeeld Calvijn Groene Hart naast de online thuislessen een gymles en één inschrijfles en gaan de leerlingen van het Dalton Lyceum naast de online thuislessen een middag of ochtend naar school.

6. Kan de wethouder aangeven of het voorgezet onderwijs op de scholen in Barendrecht voldoende goed is georganiseerd om zo achterstanden te voorkomen? En zo ja, op welke wijze is dit georganiseerd?

7. Wordt er voor extra kwetsbare leerlingen, zoals leerlingen waar thuis geen veilige basis is, een uitzondering gemaakt zodat zij meer uren op school kunnen besteden? Zo nee, waarom niet?

8. De minister heeft bekendgemaakt dat met de VNG is afgesproken dat iedere gemeente een herkenbaar ‘loket’ opent voor vragen die scholen hebben op het vlak van onderwijs aan kwetsbare groepen. Is dit in de gemeente Barendrecht ook het geval? En heeft de gemeente deze kwetsbare kinderen allemaal in beeld? Zo nee, waarom niet?

We zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Nicoline Blankenstein- van Heugten
Namens de fractie van Echt voor Barendrecht


Share this: